Pokoř

Hledám varianty 'pokoř' [ pokořte (2) pokořit (5) pokořím (3) pokořili (4) pokořil (10) pokoří (5) pokořeni (1) pokořen (4) pokoře (3) pokoř (2) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 16:9...Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své panípokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl:...
Exodus 10:3...Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj...
Deuteronomium 8:2...Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby  pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci - zda...
Deuteronomium 8:16...krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby  pokořil a vyzkoušel, aby se ti v budoucnu vedlo šťastně....
Deuteronomium 9:3...oheň. On sám je vyhladí, on je před tebou pokoří, takže je vyženeš a rychle je vyhubíš, jak ti...
Soudců 3:30...neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel...
Soudců 4:23...se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele....
Soudců 8:28...pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země...
Soudců 11:33...se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu...
1. Královská 11:39...ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak...
1. Královská 21:29...Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil? Protože se přede mnou tak pokořil, nepřivedu to...
1. Letopisů 17:10...lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům tobě. se...
2. Letopisů 7:14...se pak můj lid, který se nazývá mým jménempokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se...
2. Letopisů 12:6...Šišakových." Izraelští vůdcové i král se tehdy pokořili a řekli: "Hospodin je spravedlivý!" Hospodin viděl...
2. Letopisů 12:7..."Hospodin je spravedlivý!" Hospodin viděl, že se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo Hospodinovo: "Pokořili...
2. Letopisů 12:12...opět vracely do strážní komory. Protože se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil je...
2. Letopisů 13:18...vybraných bojovníků. Synové Izraele byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězili, protože se spolehli...
2. Letopisů 28:19...jejich vesnicemi a usadili se tam. Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému králi Achazovi, protože...
2. Letopisů 30:11... Někteří z Ašera, Manasese a Zabulona se ale pokořili a přišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula...
2. Letopisů 33:12...Hospodina, svého Boha, o milost. Velice se pokořil před Bohem svých otců a modlil se k němu, takže se...
Job 40:12...pyšné a poniž je. Pohleď na všechny pyšnépokoř je, rozdrť ty darebáky na místě. Naráz je pohřbi do...
Žalmy 45:13...ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj...
Žalmy 55:20...i když jich tolik je proti mně! Bůh vyslyšípokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se...
Žalmy 119:67... vždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil jsem, tvých výroků teď ale držím se. Dobrý...
Žalmy 119:71...je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl pokořen - poučil jsem se o tvých zákonech. Zákon tvých úst...
Žalmy 119:75... to, Hospodine, vím, ve své věrnosti jsi  pokořil. Kéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému...
Žalmy 119:107...spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ ! Přijmi,...
Izaiáš 13:11...jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncujipokořím zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad...
Izaiáš 53:4...se ale domnívali, že je od Boha trestán, bitpokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi...
Daniel 4:34...jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše! Král Belšasar jednou...
Micheáš 6:8... miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohempokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je...
Nahum 1:12...vymizí, budou skoseni. I když jsem , Judopokořil, nepokořím nikdy víc. Jeho jho na tobě teď...
Filipským 2:3...soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijtepokoře: važte si druhých víc než sebe. si každý nehledí...
Koloským 2:18...vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá...
Jakub 4:10... se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenostPokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší. Bratři,...
1. Petr 5:6...staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas...

Slova obsahující pokoř: nepokoří (1) nepokořil (2) nepokořili (1) nepokořím (1) pokoř (2) pokoře (3) pokořen (4) pokořeni (1) pokoří (5) pokořil (10) pokořili (4) pokořím (3) pokořit (5) pokořoval (1) pokořovala (1) pokořovali (1) pokořovat (2) pokořte (2) pokořujeme (1) pokořuji (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |