Poklonila

Hledám varianty 'poklonila' [ poklonit (8) pokloníš (3) pokloníme (1) poklonily (2) poklonili (3) poklonila (6) poklonil (32) pokloní (7) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 18:2...spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naprotiPoklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím...
Genesis 19:1... a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naprotiPoklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji,...
Genesis 22:5...tu s oslem. a chlapec půjdeme tampokloníme se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví...
Genesis 23:7...mohl pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstalpoklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k...
Genesis 23:12...svou mrtvou." Abraham se před lidem země poklonil a v přítomnosti lidu země promluvil k Efronovi:...
Genesis 24:52..." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slovapoklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl...
Genesis 33:3...dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu...
Genesis 33:6...Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmipoklonily se. Potom se přiblížila také Léa se svými dětmi a...
Genesis 33:7... Potom se přiblížila také Léa se svými dětmipoklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni...
Genesis 47:31...to odpřisáhl a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle,...
Genesis 48:12...Josef pak oba syny odvedl z jeho klínapoklonil se tváří k zemi. Pravou rukou postavil Efraima k...
Exodus 18:7...syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstřícpoklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali,...
Numeri 22:31...anděla stojícího v cestě s taseným mečem v rucepoklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč...
Deuteronomium 26:10..." Když to položíš před Hospodina, svého Bohapokloníš se před ním. Spolu s levitou a přistěhovalcem se...
Jozue 5:14...vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k zemipoklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého...
Soudců 7:15...Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výkladpoklonil se Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal:...
Růt 2:10...služebníci načerpali." Rút padla na tvářpoklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu...
1. Samuel 1:19...její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána...
1. Samuel 1:28...Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život." A poklonili se tam Hospodinu. Hana se tenkrát modlila těmito...
1. Samuel 2:36... kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za bochník chleba a řekne:...
1. Samuel 15:25...odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu." "Nevrátím se s tebou," odpověděl mu...
1. Samuel 15:30...lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za...
1. Samuel 15:31...Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně...
1. Samuel 20:41...se vynořil David. Padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se navzájem a společně plakali, hlavně...
1. Samuel 24:9...Saul se ohlédl. David padl tváří k zemipoklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské...
1. Samuel 25:23...sesedla z osla, padla před Davidem na tvářpoklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala: "Je to...
1. Samuel 25:41...posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude...
1. Samuel 28:14...poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemipoklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč rušíš?...
2. Samuel 1:2...na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi, padl na zempoklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsem z...
2. Samuel 9:6... syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvářpoklonil se. "Mefibošete," oslovil ho David. "Jsem tvůj...
2. Samuel 12:20...a když se umyl, pomazal mastí a převlékl, šel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů,...
2. Samuel 14:4...tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemipoklonila se a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co je ti?" zeptal...
2. Samuel 14:33...Abšaloma k sobě pozval, a ten k němu přišelpoklonil se před ním k zemi. Král pak Abšaloma políbil. ...
2. Samuel 15:5..." A když k němu někdo přistoupil, aby se mu poklonil, Abšalom k němu vztáhl ruku, objal ho a políbil....
2. Samuel 18:21...oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl se. Sádokův syn Achimaac ale Joába žádal...
2. Samuel 18:28...zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac králepoklonil se mu k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď...
2. Samuel 24:20...němu míří král se svou družinou, vyšel z domupoklonil se králi k zemi. "Proč můj pán a král přichází...
1. Královská 1:16...něj Šunemitka Abišag. Batšeba padla na kolenapoklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj,"...
1. Královská 1:23...králi. Když Nátan předstoupil před králepoklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj pane a králi,...
1. Královská 1:31...můj trůn usedne on." Batšeba padla na kolenapoklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a...
1. Královská 1:47...ještě více než tvůj.' Nato se král na loži poklonil a řekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který...
1. Královská 1:53...nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišelpoklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů," řekl mu...
1. Královská 2:19...o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstřícpoklonil se a posadil se na trůn. Také své matce dal...
2. Královská 5:18...o rámě, takže i se musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se tedy budu klanět v Rimonově chrámu, kéž...
1. Letopisů 21:21...Když Aravna vzhlédl a uviděl ho, vyšel z mlatupoklonil se Davidovi k zemi. "Přenech mi ten mlat," řekl...
Žalmy 86:9...Všechny národy, kterés učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký,...
Přísloví 14:19... korunou rozvážných je vědění. Zlí lidé se pokloní dobrým, darebáci u bran spravedlivého. Chuďas je na...
Izaiáš 45:14...tví. Za tebou půjdou se svými řetězy, tobě se pokloní a pokorně vyznají: "Bůh je jen u tebe a není boha...
Izaiáš 49:7...Králové povstanou, uvidí, a velmoži se pokloní kvůli Hospodinu, který je věrný, Svatému...
Izaiáš 60:14...všichni, kdo tebou pohrdli, se u tvých nohou pokloní a budou nazývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého...
Micheáš 6:6..." Jak mám před Hospodina předstoupit, jak se poklonit před Bohem nejvyšším? Mám před něj přijít se...
Sofoniáš 2:11... vysílí všechny bohy na zemi; pak se mu pokloní i vzdálené národy, každý ze svého území. "I vás,...
Matouš 2:2...jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když se to doslechl král Herodes, velmi se...
Matouš 2:8...je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i ." Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu....
Matouš 4:9...ti dám," řekl mu, "když padneš na kolenapokloníš se mi." "Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je...
Lukáš 4:7...předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je...
Skutky 8:27...její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl...
Skutky 10:25... Kornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohámpoklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy: "Vstaň, vždyť i ...
1. Korintským 14:25...najevo, co skrývá v srdci, padne na kolenapokloní se Bohu a vyzná: "Opravdu, Bůh je mezi vámi!" Co s...
Židům 11:21...Jákob požehnal každému z Josefových synů a "poklonil se, opřen o svou hůl." Vírou se Josef, předtím než...
Zjevení 3:9... a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdoupokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si zamiloval...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |