Pokladnic

Hledám varianty 'pokladnic' [ pokladnicích (9) pokladnicí (1) pokladnici (2) pokladnice (18) pokladnic (10) ]. Nalezeno 37 veršù.
1. Královská 7:51...stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice Hospodinova chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil k...
1. Královská 15:18...vzal všechno stříbro i zlato, které zbylopokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích...
2. Královská 12:19...zasvěcené dary a všechno zlato, které se našlopokladnicích Hospodinova chrámu i královského paláce, a...
2. Královská 14:14...nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce. Potom se s rukojmími...
2. Královská 16:8...a zlato, které se našlo v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce, a poslal to asyrskému...
2. Královská 18:15...stříbro, které se našlo v Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce. Judský král Ezechiáš...
2. Královská 20:13...i zbrojnici a všechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství...
1. Letopisů 9:26...stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komorypokladnice Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu;...
1. Letopisů 26:20...levitům, jejich bratrům, připadla starostpokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí. Vůdcové...
1. Letopisů 26:22...synové Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova. Z Amramovců, Jisharovců,...
1. Letopisů 26:26...Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a...
1. Letopisů 28:11...předlohu předsíně, jednotlivých budovpokladnic, střešních komor a vnitřních místností i prostoru...
1. Letopisů 28:12...Hospodinova domu i všechny okolní síně, pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí, pro...
1. Letopisů 29:8...železa. Kdokoli měl drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova domu pod správu Jechiela Geršonského...
2. Letopisů 5:1...stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice Božího chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil do...
2. Letopisů 8:15...pro kněží a levity v ničem, ani ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne...
2. Letopisů 16:2...tam přijít. Asa proto vynesl stříbro a zlatopokladnic Hospodinova chrámu i královského paláce a poslal...
2. Letopisů 25:24...se našly v Hospodinově chrámu u Obed-edoma i v pokladnicích královského paláce. Potom se s rukojmími...
Nehemiáš 7:70...rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských...
Nehemiáš 7:71... Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra...
Nehemiáš 12:44...dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komorypokladnice, obětiny, prvotiny a desátky, aby shromažďovali...
Nehemiáš 13:12...jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obilí, vína i oleje. Pokladnice jsem...
Nehemiáš 13:13...do pokladnic desátky z obilí, vína i olejePokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři Sádokovi a...
Ester 3:9...talentů stříbra, aby je uložili do králových pokladnic." Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal...
Ester 4:7...stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení Židů. Dal mu i opis zákonného ediktu...
Žalmy 33:7...vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic. Měj v úctě Hospodina, celá zem, všichni...
Žalmy 135:7...lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí po...
Přísloví 8:21... abych své milovníky obdařila jměním, jejich pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin...
Přísloví 15:6... kdo na domluvy. Dům spravedlivého je velkou pokladnicí, zisky darebáka nesou jen trápení. Rty moudrých...
Píseň 5:13...klenoty. Jeho tváře jsou jak záhon koření, jak pokladnice voňavek. Jeho rty jsou jako lilie myrhou kanoucí...
Izaiáš 39:2...zbrojnici a všechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství...
Jeremiáš 10:13...lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni...
Jeremiáš 51:16...lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni...
Daniel 1:2...svého boha v Babylonii a uložil je v chrámové pokladnici. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu...
Marek 12:41...čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil naproti pokladnici a díval se, jak do lidé házejí peníze. A...
Marek 12:43...dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale...
Jan 8:20... znali byste i mého Otce." Tato slova říkalpokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho nezatkl, neboť...

Slova obsahující pokladnic: pokladnic (10) pokladnice (18) pokladnici (2) pokladnicí (1) pokladnicích (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |