Pokladů

Hledám varianty 'pokladů' [ poklady (46) pokladů (4) pokladu (7) pokladem (7) pokladech (2) poklad (17) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 43:23...On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše...
Exodus 19:5...a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale...
Deuteronomium 7:6... vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás...
Deuteronomium 14:2...vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Nejez žádnou ohavnost...
Deuteronomium 26:18...prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho...
Deuteronomium 28:12... že ti ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a...
Deuteronomium 33:19...pravé oběti. Budou sytit z mořského bohatství, z pokladů v písku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten...
Jozue 6:19...zasvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinova pokladu." Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid...
Jozue 6:24... zlato a bronzové i železné předměty dali do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku Rachab s rodinou jejího...
1. Královská 14:26...k Jeruzalému egyptský vládce Šišak a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce....
2. Královská 20:15...Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš...
2. Královská 24:13... Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského paláce. Všechny...
1. Letopisů 29:3... přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej na chrám svého Boha kromě všeho toho, co...
2. Letopisů 1:11..."Protože jsi chtěl právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život...
2. Letopisů 1:12...i poznání dostaneš. K tomu ti přidám bohatstvípoklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi králi v...
2. Letopisů 12:9...vládce Šišak potom přitáhl k Jeruzalému a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce....
2. Letopisů 32:27...měl ohromné bohatství a slávu. Nashromáždil poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámů, štítů a...
2. Letopisů 36:18...vybavení Božího chrámu, velké i malé předmětypoklady Hospodinova chrámu stejně jako poklady krále a jeho...
Job 3:21...na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají radostí, jakmile hrobu...
Job 20:26...žlučí skví. Kdejaká hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl...
Job 28:11...klenotu. Zahradit umějí prosakující vodu, skryté poklady vynášejí ke světlu. Kde se však moudrost nalézá? A...
Žalmy 36:8... pomáháš! Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností...
Žalmy 119:162...tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj...
Žalmy 135:4...přece Jákoba vyvolil, Izrael je jeho zvláštním pokladem! Hospodin je veliký - to vím jistě, nad všechny...
Přísloví 2:1... Přijmi prosím slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři...
Přísloví 2:4...stříbro vyhledávat budeš, pátrat po jak po pokladech, úctě k Hospodinu tehdy porozumíš, k poznání Boha...
Přísloví 3:21...a prozíravost nesejdou ti z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život,...
Přísloví 7:1... Dbej na výroky, můj synu, příkazy jak poklad opatruj. Dbej na příkazy a najdeš život, učení ...
Přísloví 10:2...radost, tupec přivádí matku k zoufalství. Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí...
Přísloví 15:16... Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem. Lepší je talíř zeleniny s láskou než...
Přísloví 21:6...vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobuPoklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost,...
Přísloví 21:20...ženou hádat se. Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jde o...
Kazatel 2:8...dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata hromadypoklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem si...
Izaiáš 2:7...země je plná stříbra, zlata a nepřeberných pokladů. Jejich země je plná koní a vozů bezpočtu. Jejich...
Izaiáš 10:13...národů jsem odstranil, vyplenil jsem jejich poklady, zporážel jsem jejich trůny jako býk. Bohatství...
Izaiáš 30:6...oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady lidu, který jim nemůže nijak pomoci, Egyptu, který...
Izaiáš 33:6...naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dnypokladem spásy, moudrosti a vědění - úcta k Hospodinu je...
Izaiáš 33:18... kde výběrčí daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?" Nikdy neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči,...
Izaiáš 39:4...Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš...
Izaiáš 45:3... roztříštím železné závory. Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že jsem...
Izaiáš 60:5...se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě zamíří. Stáda velbloudů ...
Jeremiáš 15:13...železem či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem...
Jeremiáš 17:3...na horách v kraji. Vaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami...
Jeremiáš 20:5... všechny cennosti i všechny judské královské poklady. To všechno ukořistí, uloupí a odnese do Babylonu....
Jeremiáš 48:7...v pustině!' Protože spoléháš na své výdobytkypoklady, i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh Kemoš půjde do...
Jeremiáš 49:4...pláň tak úrodná, dcero nevěrná? Spoléháš na své poklady, prý: ‚Kdo by napadal?' Hle, přivedu na tebe...
Jeremiáš 50:37...k nim přidali - jsou jako ženy! Meč na jeho poklady, jsou vypleněny! Meč na jeho řeky, se vysuší!...
Jeremiáš 51:13... Město ležící u mocných řek a topící sepokladech, tvůj konec nadešel, tvá nit se přetrhne!...
Pláč 1:7...bloudění Dcera jeruzalémská vzpomíná na všechny poklady, jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a...
Daniel 11:43...nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i...
Ozeáš 9:6... Memfis jim pohřeb vystrojí. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí....
Ozeáš 13:15...potoky, jeho prameny aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví. Samaří bude ztrestáno,...
Joel 4:5...Pobrali jste stříbro a zlato, vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. Judský a jeruzalémský...
Abdiáš 1:6...Jak jen Ezaua vyplení! Jak vyloupí jeho poklady! Všichni tví spojenci poženou k hranicím; ti,...
Micheáš 6:10... vy, shromáždění ve městě! To mám trpět mrzké poklady v domě ničemy a míry ošizené a mizerné? To mám...
Nahum 2:10...stříbro, berte zlato! Ta nepřeberná zásobaPoklady v celých hromadách! Zkáza! Zhouba! Záhuba! Odvaha...
Ageus 2:7... Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady, a tento chrám naplním slávou, praví Hospodin...
Malachiáš 3:17... Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů, a k nim budu laskavý,...
Matouš 2:11... padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když...
Matouš 6:19... který vidí vskrytu, odmění." "Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději...
Matouš 6:20...zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději...
Matouš 6:21...nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé...
Matouš 12:35...na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré, zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé....
Matouš 13:44...Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí...
Matouš 13:52... je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato...
Matouš 19:21...svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Když to ten mladík...
Marek 10:21...všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Ta slova ho ale...
Lukáš 6:45...nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého...
Lukáš 12:33... Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť...
Lukáš 12:34...nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." "Mějte přepásaná bedra a...
Lukáš 18:22...všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Jeho však ta slova...
Skutky 8:27...královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě...
2. Korintským 4:7...Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že...
Koloským 2:3...tajemství - Krista, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám, aby vás nikdo...
2. Timoteus 1:14...svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Jak víš, všichni v Asii včetně...
Židům 11:26...potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval k odplatě. Vírou opustil Egypt a...
Jakub 5:3...stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |