Poklad

Hledám varianty 'poklad' [ poklady (46) pokladů (4) pokladu (7) pokladem (7) pokladech (2) poklad (17) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 43:23...On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše...
Exodus 19:5...a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale...
Deuteronomium 7:6... vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás...
Deuteronomium 14:2...vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Nejez žádnou ohavnost...
Deuteronomium 26:18...prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho...
Deuteronomium 28:12... že ti ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a...
Deuteronomium 33:19...pravé oběti. Budou sytit z mořského bohatství, z pokladů v písku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten...
Jozue 6:19...zasvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinova pokladu." Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid...
Jozue 6:24... zlato a bronzové i železné předměty dali do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku Rachab s rodinou jejího...
1. Královská 14:26...k Jeruzalému egyptský vládce Šišak a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce....
2. Královská 20:15...Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš...
2. Královská 24:13... Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského paláce. Všechny...
1. Letopisů 29:3... přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej na chrám svého Boha kromě všeho toho, co...
2. Letopisů 1:11..."Protože jsi chtěl právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život...
2. Letopisů 1:12...i poznání dostaneš. K tomu ti přidám bohatstvípoklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi králi v...
2. Letopisů 12:9...vládce Šišak potom přitáhl k Jeruzalému a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce....
2. Letopisů 32:27...měl ohromné bohatství a slávu. Nashromáždil poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámů, štítů a...
2. Letopisů 36:18...vybavení Božího chrámu, velké i malé předmětypoklady Hospodinova chrámu stejně jako poklady krále a jeho...
Job 3:21...na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají radostí, jakmile hrobu...
Job 20:26...žlučí skví. Kdejaká hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl...
Job 28:11...klenotu. Zahradit umějí prosakující vodu, skryté poklady vynášejí ke světlu. Kde se však moudrost nalézá? A...
Žalmy 36:8... pomáháš! Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností...
Žalmy 119:162...tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj...
Žalmy 135:4...přece Jákoba vyvolil, Izrael je jeho zvláštním pokladem! Hospodin je veliký - to vím jistě, nad všechny...
Přísloví 2:1... Přijmi prosím slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři...
Přísloví 2:4...stříbro vyhledávat budeš, pátrat po jak po pokladech, úctě k Hospodinu tehdy porozumíš, k poznání Boha...
Přísloví 3:21...a prozíravost nesejdou ti z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život,...
Přísloví 7:1... Dbej na výroky, můj synu, příkazy jak poklad opatruj. Dbej na příkazy a najdeš život, učení ...
Přísloví 10:2...radost, tupec přivádí matku k zoufalství. Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí...
Přísloví 15:16... Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem. Lepší je talíř zeleniny s láskou než...
Přísloví 21:6...vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobuPoklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost,...
Přísloví 21:20...ženou hádat se. Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jde o...
Kazatel 2:8...dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata hromadypoklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem si...
Izaiáš 2:7...země je plná stříbra, zlata a nepřeberných pokladů. Jejich země je plná koní a vozů bezpočtu. Jejich...
Izaiáš 10:13...národů jsem odstranil, vyplenil jsem jejich poklady, zporážel jsem jejich trůny jako býk. Bohatství...
Izaiáš 30:6...oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady lidu, který jim nemůže nijak pomoci, Egyptu, který...
Izaiáš 33:6...naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dnypokladem spásy, moudrosti a vědění - úcta k Hospodinu je...
Izaiáš 33:18... kde výběrčí daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?" Nikdy neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči,...
Izaiáš 39:4...Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš...
Izaiáš 45:3... roztříštím železné závory. Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že jsem...
Izaiáš 60:5...se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě zamíří. Stáda velbloudů ...
Jeremiáš 15:13...železem či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem...
Jeremiáš 17:3...na horách v kraji. Vaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami...
Jeremiáš 20:5... všechny cennosti i všechny judské královské poklady. To všechno ukořistí, uloupí a odnese do Babylonu....
Jeremiáš 48:7...v pustině!' Protože spoléháš na své výdobytkypoklady, i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh Kemoš půjde do...
Jeremiáš 49:4...pláň tak úrodná, dcero nevěrná? Spoléháš na své poklady, prý: ‚Kdo by napadal?' Hle, přivedu na tebe...
Jeremiáš 50:37...k nim přidali - jsou jako ženy! Meč na jeho poklady, jsou vypleněny! Meč na jeho řeky, se vysuší!...
Jeremiáš 51:13... Město ležící u mocných řek a topící sepokladech, tvůj konec nadešel, tvá nit se přetrhne!...
Pláč 1:7...bloudění Dcera jeruzalémská vzpomíná na všechny poklady, jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a...
Daniel 11:43...nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i...
Ozeáš 9:6... Memfis jim pohřeb vystrojí. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí....
Ozeáš 13:15...potoky, jeho prameny aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví. Samaří bude ztrestáno,...
Joel 4:5...Pobrali jste stříbro a zlato, vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. Judský a jeruzalémský...
Abdiáš 1:6...Jak jen Ezaua vyplení! Jak vyloupí jeho poklady! Všichni tví spojenci poženou k hranicím; ti,...
Micheáš 6:10... vy, shromáždění ve městě! To mám trpět mrzké poklady v domě ničemy a míry ošizené a mizerné? To mám...
Nahum 2:10...stříbro, berte zlato! Ta nepřeberná zásobaPoklady v celých hromadách! Zkáza! Zhouba! Záhuba! Odvaha...
Ageus 2:7... Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady, a tento chrám naplním slávou, praví Hospodin...
Malachiáš 3:17... Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů, a k nim budu laskavý,...
Matouš 2:11... padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když...
Matouš 6:19... který vidí vskrytu, odmění." "Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději...
Matouš 6:20...zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději...
Matouš 6:21...nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé...
Matouš 12:35...na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré, zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé....
Matouš 13:44...Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí...
Matouš 13:52... je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato...
Matouš 19:21...svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Když to ten mladík...
Marek 10:21...všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Ta slova ho ale...
Lukáš 6:45...nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého...
Lukáš 12:33... Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť...
Lukáš 12:34...nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." "Mějte přepásaná bedra a...
Lukáš 18:22...všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Jeho však ta slova...
Skutky 8:27...královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě...
2. Korintským 4:7...Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že...
Koloským 2:3...tajemství - Krista, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám, aby vás nikdo...
2. Timoteus 1:14...svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Jak víš, všichni v Asii včetně...
Židům 11:26...potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval k odplatě. Vírou opustil Egypt a...
Jakub 5:3...stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou...

Slova obsahující poklad: poklad (17) pokladech (2) pokladem (7) pokladně (1) pokladnic (10) pokladnice (18) pokladnici (2) pokladnicí (1) pokladníci (1) pokladnicích (9) pokladník (1) pokladníkem (1) pokladníku (1) pokladníků (2) pokladníkům (1) pokladníky (1) pokladnu (2) pokladny (4) pokladu (7) pokladů (4) poklady (46)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |