Pokládám

Hledám varianty 'pokládám' [ pokládáte (1) pokládat (4) pokládáš (3) pokládám (13) pokládali (5) pokládá (2) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 9:13...je s vámi, pro všechna příští pokolení: Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí....
Deuteronomium 7:26...propadneš klatbě jako ona. Budeš se štítitpokládat ji za hnusnou ohavnost, neboť propadla klatbě. ...
Deuteronomium 12:8...jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné. dosud jste přece nevstoupili do...
Soudců 6:37...skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hlepokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu...
2. Samuel 19:28...a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe...
Ezdráš 3:10...syny a bratry - samí levité. Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu, kněží oblečení do...
Job 13:24...Proč skrýváš svoji tvář? Proč za protivníka pokládáš? List větrem zmítaný chceš vyděsit, za suchou...
Izaiáš 28:16...zradě." Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hlepokládám na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý, úhelný...
Izaiáš 29:16...o nás ?" Takové nesmysly! se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká snad dílo o tvůrci: "On netvořil"?...
Jeremiáš 24:8...této zemi anebo se usadili v Egyptě, ty všechny pokládám za špatné fíky, praví Hospodin - tak špatné, že...
Ageus 2:15...bylo předtím, než se v Hospodinově chrámu začal pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišel k hromadě zrní...
Matouš 15:30...chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé jinéPokládali mu je k nohám a on je uzdravoval. Když lidé...
Marek 6:56...přišel do vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli...
Jan 10:11... jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu...
Jan 10:15...znají , jako zná Otec a znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné ovce, které...
Jan 10:17...stádo a jeden pastýř. Otec miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho...
Jan 10:18...abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout....
Skutky 3:2...jeden muž, chromý od narození. Každý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od...
Skutky 5:15...vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkáchpokládali je na ulice, aby na některého z nich alespoň padl...
Skutky 13:25...své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho  pokládáte - hle, on přichází po mně! Jemu nejsem hoden ani...
Římanům 2:19...a víš, co je správné, neboť se učíš ze ZákonaPokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných,...
Římanům 9:33... Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: "Hlepokládám na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení; kdokoli...
Filipským 2:25...na to, že k vám brzy přijdu i sám. Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra,...
Filipským 3:7...však pro bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu...
Filipským 3:8...pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k nevýslovné hodnotě poznání...
1. Petr 2:6...díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hlepokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli...
1. Jan 3:16...on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |