Pokřtěni

Hledám varianty 'pokřtěni' [ pokřtít (16) pokřtil (2) pokřtí (1) pokřti (1) pokřtěni (10) pokřtěn (4) ]. Nalezeny 33 verše.
Matouš 3:7...Jordán. Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: "Plemeno zmijí,...
Matouš 3:13...za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být...
Matouš 3:14...Jan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?" "Nebraň tomu,"...
Matouš 3:16..." A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa...
Marek 1:9...Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu. Když vystupoval z vody, ihned uviděl...
Marek 16:16...a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěřípokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty,...
Lukáš 3:7...lidí, kteří se k němu hrnuli, aby se dali pokřtít, říkal: "Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci...
Lukáš 3:12..." Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho, "co máme dělat?"...
Lukáš 3:21...do vězení. Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch...
Lukáš 7:29...daní, uznali Boží spravedlnost, když se dali pokřtít Janovým křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od...
Lukáš 7:30...křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli Boží vůli pro sebe. "Ke...
Skutky 1:5...mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali:...
Skutky 2:38...pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny...
Skutky 2:41...Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí....
Skutky 8:12...a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále...
Skutky 8:16...z nich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruce a...
Skutky 8:36...zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří,...
Skutky 8:38... Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil...
Skutky 9:18...by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil...
Skutky 10:48...přijali Ducha svatého jako my?" A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl...
Skutky 11:16...na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar...
Skutky 16:15...říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu,...
Skutky 16:33...rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se...
Skutky 18:8... kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se,...
Skutky 19:3...neslyšeli," řekli mu na to. "Jak jste tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem," odpověděli. Pavel jim...
Skutky 19:5...po něm - v Ježíše." Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na Pavel položil...
Skutky 22:16...co jsi viděl a slyšel. Na co ještě čekáš? Vstaňpokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!' Potom jsem...
Římanům 6:3...jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do...
1. Korintským 1:13...Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pavlově jménu? Díky Bohu, že jsem nikoho z vás...
1. Korintským 1:15...a Gaia, aby ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. Pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu...
1. Korintským 1:16...někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménuPokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych...
1. Korintským 12:13...otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal...
Galatským 3:27...Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |