Pokání

Hledám varianty 'pokání' [ pokání (56) ]. Nalezeny 53 verše.
Job 42:6... Proto se pokořuji - v prachu a popelu činím pokání!" Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi,...
Jeremiáš 31:19...jsi můj Bůh, Hospodine! Po svém odvrácení činím pokání, po svém poučení se biji do hrudi. Stydím se a jsem...
Jeremiáš 34:15...si toho nevšímali. Vy jste ale nedávno činili pokání a zachovali jste se, jak je v mých očích správné:...
Matouš 3:2...začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" To je ten, o kterém...
Matouš 3:8...hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce...
Matouš 3:11...a vhozen do ohně. Jistě, vás křtím vodoupokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než ....
Matouš 4:17...zaskvělo." Od doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" Jednou se procházel...
Matouš 11:20...jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání: "Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Kdyby se...
Matouš 11:21...u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Říkám vám: Týru a Sidonu bude...
Matouš 12:41...a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Královna Jihu...
Marek 1:4...Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházela k němu celá judská...
Marek 1:15...se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!" Když se pak procházel podél...
Marek 6:12...proti nim." A tak šli a vyzývali lidipokání. Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali...
Lukáš 3:3...pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v knize...
Lukáš 3:8...hněvem? Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám,...
Lukáš 5:32...zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volatpokání spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi...
Lukáš 10:13...u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Týru a Sidonu však bude na...
Lukáš 11:32...a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí...
Lukáš 13:3...Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni. Myslíte si, že těch...
Lukáš 13:5...Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni." Potom jim vyprávěl toto...
Lukáš 15:7...větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří...
Lukáš 15:10...Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání." Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny...
Lukáš 16:30...k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.' On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají Mojžíše a...
Lukáš 24:47...od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho...
Skutky 2:38...apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?" "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve...
Skutky 3:19...svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od...
Skutky 5:31...pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a...
Skutky 8:22... protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnosti a modli se - snad ti Bůh ten úmysl...
Skutky 11:18...začali chválit Boha: "Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!" Ti, kdo se rozprchli během pronásledování...
Skutky 13:24...příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za...
Skutky 17:30...a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit...
Skutky 19:4... Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidipokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm...
Skutky 20:21...jak jsem Židům i Řekům vydával svědectvípokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu,...
Skutky 26:20...celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své...
Římanům 2:4...trpělivosti? Nechápeš, že Boží dobrota vedepokání? Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti...
2. Korintským 7:9...zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedlpokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohem, takže jste...
2. Korintským 7:10...žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský...
2. Korintským 12:21...nad tolika dřívějšími hříšníky, kteří nečinili pokání z nečistoty, smilstva a nestydatosti, kterou páchali...
2. Timoteus 2:25...odpůrce. Kdo ? Bůh je může přivéstpokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti,...
Židům 6:1... Nepokládejme znovu základy - je to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtech,...
Židům 6:6...odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátitpokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího Syna, znovu...
Židům 12:17...s pláčem dožadoval), neboť nenašel příležitostpokání. Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k...
2. Petr 3:9... aby někdo zahynul, ale aby všichni došlipokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se...
Zjevení 2:5...lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k...
Zjevení 2:16...i ty máš přívržence učení nikolaitů. Proto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat...
Zjevení 2:21...k modlářským hodům. Dal jsem čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na...
Zjevení 2:22... vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. zahubím její děti, všechny...
Zjevení 3:3...si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se...
Zjevení 3:19... kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj...
Zjevení 9:20... kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům...
Zjevení 9:21...které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého...
Zjevení 16:9... který moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou číši na...
Zjevení 16:11...pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |