Pojmenovali

Hledám varianty 'pojmenovali' [ pojmenují (1) pojmenuje (1) pojmenovat (1) pojmenováno (1) pojmenovaly (1) pojmenovali (2) pojmenovala (3) pojmenoval (10) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 2:19...a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak...
Genesis 2:20...kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní...
Genesis 4:17...ta počala a porodila Chanocha. Postavil městopojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak...
Genesis 31:47...mohylu a na mohyle pojedli. Lában ji pojmenoval aramejsky Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a...
Genesis 35:18...jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice. Ráchel zemřela a byla...
Exodus 17:7...očima izraelských stařešinů učinil. To místo pak pojmenoval Massa a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli dotírání...
Deuteronomium 3:14...pomezí se zmocnil Manasesův syn Jair. Ten pojmenoval Bášan podle sebe Chavot-jair, Jairovy vesnice, a...
Jozue 22:34...bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář pojmenovali Ed, Svědek, neboť řekli: "Je svědkem mezi námi,...
Soudců 18:29...to město znovu vystavěli a usídlili se v němPojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl...
Růt 4:17..."Noemi se narodil syn!" a daly mu jménopojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal otcem Davidova...
1. Samuel 4:21...však neodpovídala, jako by nevnímala. Chlapce pojmenovala Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva opustila...
1. Královská 7:21... Jeden sloup vztyčil vpravo a druhý vlevopojmenoval je Jachin, Opora, a Boáz, Posila. Vrchol sloupů...
1. Letopisů 4:9...byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť řekla: "Porodila jsem ho...
1. Letopisů 7:16...dcery. Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho...
Přísloví 24:8...pomlčet. Kdo stále vymýšlí, jak by škodil, toho pojmenují Úskočný. Výmysly hlupáků jsou vlastně hřích,...
Kazatel 6:10...a honba za větrem. Vše, co se děje, bylo pojmenováno, dávno je známo, jak na tom člověk je - s tím,...
Izaiáš 49:1... slyšte : Hospodin povolal od narozenípojmenoval v lůně matčině. Jak ostrý meč ústa...
Marek 3:17... Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva pojmenoval Boanerges, "Synové hro-mu"), Ondřeje, Filipa,...
Lukáš 1:62...Ptali se tedy posunky jeho otce, jak by ho chtěl pojmenovat. Požádal o tabulku a napsal: "Jmenuje se Jan."...
Lukáš 2:21...čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. Když pak přišel čas jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |