Pohromě

Hledám varianty 'pohromě' [ pohromy (10) pohromu (10) pohromou (2) pohromě (1) pohroma (13) ]. Nalezeny 32 verše.
Deuteronomium 29:21...cizinec, který přijde z daleké země, pak spatří pohromy, které postihnou tuto zem, a neduhy, jimiž ji...
Deuteronomium 31:17...před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten...
Deuteronomium 31:21...a mou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude tato píseň vypovídat jako svědek...
Deuteronomium 32:35...Noha jim uklouzne v čas náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl je pro připraven!" Ano,...
Soudců 11:35...svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi do neštěstí! jsem dal slovo...
Soudců 20:34...se prudký boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem...
Soudců 20:41...Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží, zhrozili se. Dali se před Izraelci na...
1. Samuel 5:6...pak těžce dolehla ruka Hospodinova - přinesla pohromu a Ašdod i s okolím ranila nádory. Když obyvatelé...
1. Samuel 6:4...vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně vašich vládců. Zhotovte...
1. Samuel 23:9...Davida i jeho muže. David se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi:...
Ester 8:3...k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval proti Židům. Král...
Ester 8:6...provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat...
Ester 9:2...bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach z nich padl na...
Job 18:12...děsí hrůzy, lepí se mu na paty. Hladoví po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba...
Job 21:17...alesvíce darebáků zhasíná'? Přichází na  pohroma? Naděluje jim bolesti rozhněvaný Bůh? Bývají jako...
Job 22:10...proto nyní obkličují osidla a náhle děsí pohroma, proto je kolem tebe neprůhledná tma a přikrývá ...
Job 30:24...nikdo ruku nevztáhne, když volá o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem neplakal? Neměl jsem...
Job 31:3...dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na cesty,...
Žalmy 31:12...jsem pro zábavu, pro své sousedy jsem pohromou, i svým přátelům jsem za příšeru, ti, kdo ...
Žalmy 40:13...tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily  pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny dostihly, že přes...
Žalmy 106:29...tak popudili svými činy, že mezi nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchas, aby zjednal právo, a...
Izaiáš 45:7...světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Hospodin to všechno působím. Nebesa, sešlete...
Izaiáš 47:11..." - a kdo je víc?" Proto na tebe přijde pohroma, kterou nebudeš umět zažehnat. Dopadne na tebe...
Jeremiáš 4:20...duše, hlas polnice? Troubí na poplach, do bojePohromu stíhá pohroma, celá země je zničena. vlast je...
Jeremiáš 48:2...chlouba nezbyla, v Chešbonu se na něj chystá pohroma: ‚Pojďme je vyhladit, nejsou národem!' I ty,...
Pláč 3:38...se"? Kdo než Hospodin to přikáže? Což nepochází pohroma i dobro přímo z úst Nejvyššího? Proč by si tedy...
Ezechiel 7:26...děs! Budou hledat pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za pohromou, zlá zpráva jedna za druhou. Od proroka...
Abdiáš 1:13...Nevcházej do brány mého lidu v den jejich pohromy! Nekochej se jeho trápením v den jeho pohromy!...
Micheáš 1:12... čekají, kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromu k bráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte rychle,...
Micheáš 2:3...tak praví Hospodin: "Hle, na tu tlupu chystám pohromu - teď se nevykroutíte! Přestanete chodit s...
Sofoniáš 1:15...den zuření, den úzkosti a sevření, den zkázypohromy, den chmury a temnoty, den mračna a setmění, den...
Sofoniáš 3:15...Izraele, je vprostřed tebe - neboj se žádné pohromy! V ten den řeknou Jeruzalému: "Neboj se, Sione,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |