Pohrdl

Hledám varianty 'pohrdl' [ pohrdnout (1) pohrdnou (1) pohrdne (4) pohrdlo (1) pohrdli (8) pohrdla (3) pohrdl (10) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 25:34...se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný...
Numeri 14:23...zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb ale jiného...
Numeri 15:31...takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání, musí...
Numeri 16:30...propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se...
Deuteronomium 31:20...k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné...
1. Samuel 10:27...ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On ale jako by to neslyšel....
2. Samuel 6:16...a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji...
2. Samuel 12:9...málo, přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích...
2. Samuel 12:10...jsi ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se...
2. Samuel 19:44...patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece byli první, kdo začal mluvit o...
1. Letopisů 15:29...David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její...
Žalmy 106:24... a tak odvrátil jeho zhoubný hněv. Potom však pohrdli krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěli. Ve...
Žalmy 107:11...se vzpírali výrokům Božím, záměry Nejvyššího pohrdli. Proto jim zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo...
Přísloví 1:30...radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto snědí, co si navařili, vlastními plány ...
Přísloví 5:12...jen jsem nenáviděl poučení, proč domlouváním pohrdlo srdce ! Proč jsem neposlouchal svoje učitele,...
Přísloví 18:1...jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne. Tupec nijak nestojí o rozumnost - chce jen...
Přísloví 23:9...tupci je zbytečné, moudrostí tvých slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky, od pole sirotků dej ruce...
Izaiáš 5:24...zástupů totiž zavrhli, slovy Svatého izraelského pohrdli! Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl...
Izaiáš 60:14...synové těch, kdo trápili; všichni, kdo tebou pohrdli, se u tvých nohou pokloní a budou nazývat: Město...
Pláč 1:15...do rukou, před nimiž obstát nemohu. Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří jsou v mých zdech. Vojsko proti...
Ezechiel 16:59...se k tobě podle toho, jak ses chovala, neboť jsi pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi zrušila. Budu však...
Ezechiel 17:16... který jej ustanovil králem a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se svým mocným a...
Ezechiel 17:18...násep a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidíPohrdl přece přísahou, porušil smlouvu! Ano, dal sice ruku,...
Ezechiel 17:19...Jakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou smlouvu! Nastražím na něj...
Matouš 6:24... nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." "Proto vám říkám:...
Lukáš 16:13...milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům." Ale to všechno...
Lukáš 23:11...ho obviňovali. A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho do skvostného...
Židům 10:28... kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo...

Slova obsahující pohrdl: nepohrdli (2) pohrdl (10) pohrdla (3) pohrdli (8) pohrdlo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |