Pohrdá

Hledám varianty 'pohrdá' [ pohrdáte (5) pohrdat (4) pohrdáš (3) pohrdáme (1) pohrdali (2) pohrdal (1) pohrdají (8) pohrdá (16) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 16:4... A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty!...
Genesis 16:5... ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj...
Numeri 14:11...řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes všechna...
Soudců 5:18... u svých přístavů hoví si. Zabulon je lid, jenž pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli králové,...
2. Královská 19:21... které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se tipohrdá tebou panna, Dcera sionská; pošklebuje se nad tebou...
2. Letopisů 36:16...Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty, Hospodin...
Nehemiáš 3:36...po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami...
Job 10:3... prozraď mi. Dělá ti dobře, že sužuješ? Proč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a záměry ničemů vítáš s...
Job 12:5...‚Hle, spravedlivý a poctivý!' Spokojený člověk pohrdá neštěstím: ‚Kopanec tomu, kdo se potácí!' Stany...
Job 19:18...i manželce, hnusím se své vlastní rodiněPohrdají mnou i mládenci - jen co se objevím, nadávají mi....
Žalmy 4:3... modlitby! Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla Vězte, že...
Žalmy 14:6...zděšení - Bůh je s pokolením poctivých! Vy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin! Kéž...
Žalmy 15:4... neškodí bližnímu a neostouzí druha, kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však...
Přísloví 1:7...k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. Poslouchej, synu můj, otcovo poučení, od matčiných...
Přísloví 13:13...srdce, naplněná touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude...
Přísloví 14:2... kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá. Hlupákovi pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání...
Přísloví 14:21...i svému příteli, boháče ale všichni milují. Kdo pohrdá svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo chudým pomáhá....
Přísloví 15:5... je-li však pokřivený, ducha podlomí. Hlupák pohrdá poučením otce, chytrý je ten, kdo na domluvy. Dům...
Přísloví 15:20...syn dělá otci radost, tupec i vlastní matkou pohrdá. Nerozumného těší každá hloupost, rozvážný člověk...
Přísloví 15:32...bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučenípohrdá vlastní duší, kdo na domluvy , ten rozum nabere....
Přísloví 27:7...než hojné polibky od soka. Sytý i pláství medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladká zdá. Jako pták...
Přísloví 30:17... Tomu, kdo vysmívá se otci a poslušností k matce pohrdá, havrani od potoka vyklovou oči, spolykají mu je...
Izaiáš 37:22... které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se tipohrdá tebou panna, Dcera sionská; pošklebuje se nad tebou...
Izaiáš 49:7... vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, jímž lidé pohrdají a národy si ho oškliví, služebníku vládnoucích:...
Jeremiáš 4:30...líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví milenci tebou pohrdají, chystají se zavraždit! Slyším křik jakoby ženy...
Jeremiáš 23:17... nepocházejí z úst Hospodinových. Těm, kdo mnou pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v...
Jeremiáš 33:24...‚Hospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by pro ani nebyl národem!...
Pláč 1:8...hřešila, stala se nečistou. Každý ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou...
Ezechiel 16:57...Edomky i Filištínky a všechny jejich sousedkypohrdají tebou všichni v okolí! Poneseš následky svých...
Ezechiel 22:8...příkoří a sirotku a vdově se v tobě ubližujePohrdáš tím, co je mi svaté, a znesvěcuješ soboty. Žijí...
Micheáš 3:9...v domě Jákobově, vůdcové domu Izraele, vy, kdo pohrdáte právem a všechno rovné křivíte; vy, kdo budujete...
Micheáš 7:6...ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své...
Zachariáš 4:10... že k vám poslal Hospodin zástupů. Kdo by pohrdal dnem malých začátků? Takoví se zaradují, uvidí...
Malachiáš 1:6...mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým jménem?" ptáte se....
Lukáš 18:9...na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu...
Jan 8:49...Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný,...
Římanům 2:24...Boha porušováním Zákona? Jak je psáno, "Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám". Obřízka totiž cenu,...
Římanům 14:10... Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před...
1. Korintským 11:22...jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží církví natolik, že ponižujete ty, kdo nic...

Slova obsahující pohrdá: nepohrdá (5) pohrdá (16) pohrdáme (1) pohrdán (3) pohrdání (5) pohrdáš (3) pohrdáte (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |