Pohoří

Hledám varianty 'pohoří' [ pohořím (1) pohořích (1) pohoří (48) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 8:4...dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda zvolna opadala do desátého měsíce....
Genesis 14:6... Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští. Potom...
Genesis 31:25...Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořili...
Genesis 36:8...jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadilpohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce...
Genesis 36:9...Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomcůpohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn...
Numeri 27:12... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele....
Numeri 33:47... Vyšli z Almon-diblatajmu a utábořili sepohoří Abarim proti Nebó. Vyšli z pohoří Abarim a utábořili...
Numeri 33:48...utábořili se v pohoří Abarim proti Nebó. Vyšlipohoří Abarim a utábořili se na moábských pláních při...
Deuteronomium 1:2... Tofelem, Labanem, Chacerotem a Di-zahabem. Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct...
Deuteronomium 1:7...dost dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům v Aravě, na...
Deuteronomium 1:19...pouští, kterou jste viděli, směrem k emorejskému pohoří, jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám...
Deuteronomium 1:20... Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh, nám je dává. Pohleď,...
Deuteronomium 2:1...mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi...
Deuteronomium 2:3...mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte se na sever. Lidu pak...
Deuteronomium 2:5...nimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépějPohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlo...
Deuteronomium 3:12...- území od Aroeru na potoce Arnon a polovinu pohoří Gileád s jeho městy. Zbytek Gileádu s celým Bášanem,...
Deuteronomium 32:49...Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abarim, na horu Nebó v moábské zemi naproti Jerichu,...
Deuteronomium 33:2... ze Seíru, jako když slunce vychází, tak jimpohoří Paran zazářil. S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše...
Jozue 11:3...západě. Na východě i na západě byli Kananejci, v pohořích Emorejci, Chetejci, Perizejci a Jebusejci a pod...
Jozue 15:9...k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim). Hranice...
Jozue 20:7...odkud uprchl." Vyčlenili tedy Kedeš v Galilejipohoří Neftalí, dále Šechem v pohoří Efraim a Kiriat-arbu...
Jozue 21:11... neboť na padl první los): V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními...
Jozue 21:21...město pro ty, kdo někoho zabili, Šechempohoří Efraim a tato města s jejich pastvinami: Gezer,...
Jozue 24:4...Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit sepohoří Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam...
Soudců 1:19...však byl s Judou, a tak se mu podařilo zabrat pohoří. Hebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten...
Soudců 3:3... Sidonce a Hivejce bydlící v libanonském pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstali,...
Soudců 7:3...obavy nebo strach, se vrátí domů a odejdepohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo a 10 000...
Soudců 7:24... Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestupte z hor odříznout...
Soudců 12:15...v Piratonu v efraimském kraji na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových...
1. Samuel 28:4...tedy shromáždil celý Izrael a utábořili sepohoří Gilboa. Když Saul viděl filištínský tábor, byl...
1. Samuel 31:8...je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho...
2. Samuel 1:6...oznamoval. Mladík odpověděl: "Náhodou jsem bylpohoří Gilboa, když vtom jsem uviděl Saula, jak se opírá o...
2. Samuel 21:12...pověsili onoho dne, kdy Saula porazilipohoří Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saula...
1. Královská 4:8...nich. Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim; Ben-deker spravoval Makac, Šaalbim,...
1. Královská 5:13...pět. Hovořil o rostlinách od cedru v libanonském pohoří po yzop u zdi nádvoří. Hovořil o zvěři a ptácích, o...
1. Letopisů 10:8...je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho...
2. Letopisů 13:4... Abiáš se postavil na horu Cemaraim v Efraimském pohoří a prohlásil: "Jeroboáme a všechen Izraeli,...
2. Letopisů 20:10... pohleď - jsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal...
2. Letopisů 20:23...do druhých. Amonci a Moábci napadli obyvatele pohoří Seír a pobili je do posledního muže. Poté, co...
2. Letopisů 27:4...na hradbě Ofelu. Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže. Bojoval s...
Jeremiáš 4:15...zvráceně? Hlasatel z Danu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!'...
Jeremiáš 31:6...také sklidí. Přijde den, kdy zvolají strážcipohoří Efraim: ‚Vzhůru, vydejme se k Sionu, k Hospodinu,...
Ezechiel 32:6...Napojím zemi tvojí kaluží, tvá krev dosáhne pohořím, budou plné všechny rokliny! zdechneš, nebe...
Ezechiel 35:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti pohoří Seír a prorokuj proti němu. Řekni mu - Tak praví...
Ezechiel 35:3...Panovník Hospodin: Hle, jsem proti toběpohoří Seír! Vztáhnu na tebe ruku a obrátím ve...
Ezechiel 35:7... bude se ti krev lepit na paty! Obrátím pohoří Seír ve zpustošenou pustinu a zahubím každého, kdo...
Ezechiel 35:15...domu Izraele ti odplatím: Budeš zpustošenopohoří Seír, i celý Edom se vším všudy! Tehdy poznají, že...
Abakuk 3:6...zem; národy se chvějí pod jeho pohledem. Odvěká pohoří se drolí na kusy, věčná návrší se sklánějí - jemu...

Slova obsahující pohoří: pohoří (48) pohořích (1) pohořím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |