Pohnuly

Hledám varianty 'pohnuly' [ pohnuta (1) pohnut (13) pohnuly (3) pohnula (2) pohnul (2) pohnu (1) pohnout (6) pohne (3) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 43:30... neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si...
Exodus 2:6...ji a hle, bylo tam děťátko - plačící chlapecPohnuta soucitem řekla: "To musí být jedno z hebrejských...
Exodus 10:23...jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele, bydleli kdekoli, však...
Exodus 14:19...anděl, který kráčel před izraelským táborempohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před...
Soudců 2:18...zachraňoval z rukou jejich nepřátel. Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod svými utlačovateli a...
2. Samuel 22:8... Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho...
2. Královská 11:8... zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada...
2. Letopisů 23:7... zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Levité i všichni Judští to provedli přesně, jak jim...
2. Letopisů 33:13...a modlil se k němu, takže se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do...
2. Letopisů 33:19...Skutcích izraelských králů. Jeho modlitba, která pohnula Hospodina, a také všechny jeho hříchy a zrady,...
Job 9:6...naděje, poráží je, když hněvá se. I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci,...
Žalmy 18:8... Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho...
Žalmy 76:6... Bezmocní byli všichni bojovníci, rukama pohnout nemohli. Bože Jákobův, když tys jim pohrozil,...
Žalmy 106:45...na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec probudil soucit všech,...
Izaiáš 13:13...smrtelník. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením Hospodina zástupů v den, kdy...
Pláč 4:6...ta byla vyvrácena v jedinou chvíli, aniž se ruka pohnula! Zasvěcení tu bývali čistější než sníh, nad mléko...
Ezechiel 36:21... ale z jeho země museli odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele...
Ozeáš 11:8...k Cebojim? Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu...
Joel 2:14...který od zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslípohnut lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas byly...
Amos 7:3...vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se to," řekl Hospodin. Panovník...
Amos 7:6...vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se ani toto," řekl Panovník...
Matouš 9:36...a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako...
Matouš 23:4...je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělají, jen aby se ukázali před...
Lukáš 7:13...z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k  pohnut soucitem. "Neplač," řekl . Přistoupil a dotkl se...
Lukáš 10:33... který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je...
Lukáš 15:20...svému otci. Otec ho spatřil z veliké dálkyPohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho...
Jan 11:33...a jak pláčou Židé, kteří přišli s . Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho...
Skutky 27:41...na mělčinu. Příď pevně uvízla a nemohla se pohnout, zatímco záď se tříštila pod náporem vln. Vojáci se...
Zjevení 2:5...skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k toběpohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že...
Zjevení 6:14...se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa. Králové země a velmoži, boháči,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |