Pohnu

Hledám varianty 'pohnu' [ pohnuta (1) pohnut (13) pohnuly (3) pohnula (2) pohnul (2) pohnu (1) pohnout (6) pohne (3) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 43:30... neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si...
Exodus 2:6...ji a hle, bylo tam děťátko - plačící chlapecPohnuta soucitem řekla: "To musí být jedno z hebrejských...
Exodus 10:23...jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele, bydleli kdekoli, však...
Exodus 14:19...anděl, který kráčel před izraelským táborempohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před...
Soudců 2:18...zachraňoval z rukou jejich nepřátel. Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod svými utlačovateli a...
2. Samuel 22:8... Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho...
2. Královská 11:8... zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada...
2. Letopisů 23:7... zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Levité i všichni Judští to provedli přesně, jak jim...
2. Letopisů 33:13...a modlil se k němu, takže se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do...
2. Letopisů 33:19...Skutcích izraelských králů. Jeho modlitba, která pohnula Hospodina, a také všechny jeho hříchy a zrady,...
Job 9:6...naděje, poráží je, když hněvá se. I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci,...
Žalmy 18:8... Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho...
Žalmy 76:6... Bezmocní byli všichni bojovníci, rukama pohnout nemohli. Bože Jákobův, když tys jim pohrozil,...
Žalmy 106:45...na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec probudil soucit všech,...
Izaiáš 13:13...smrtelník. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením Hospodina zástupů v den, kdy...
Pláč 4:6...ta byla vyvrácena v jedinou chvíli, aniž se ruka pohnula! Zasvěcení tu bývali čistější než sníh, nad mléko...
Ezechiel 36:21... ale z jeho země museli odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele...
Ozeáš 11:8...k Cebojim? Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu...
Joel 2:14...který od zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslípohnut lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas byly...
Amos 7:3...vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se to," řekl Hospodin. Panovník...
Amos 7:6...vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se ani toto," řekl Panovník...
Matouš 9:36...a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako...
Matouš 23:4...je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělají, jen aby se ukázali před...
Lukáš 7:13...z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k  pohnut soucitem. "Neplač," řekl . Přistoupil a dotkl se...
Lukáš 10:33... který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je...
Lukáš 15:20...svému otci. Otec ho spatřil z veliké dálkyPohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho...
Jan 11:33...a jak pláčou Židé, kteří přišli s . Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho...
Skutky 27:41...na mělčinu. Příď pevně uvízla a nemohla se pohnout, zatímco záď se tříštila pod náporem vln. Vojáci se...
Zjevení 2:5...skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k toběpohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že...
Zjevení 6:14...se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa. Králové země a velmoži, boháči,...

Slova obsahující pohnu: nepohnul (2) nepohnula (1) nepohnutě (2) nepohnutelně (1) nepohnutelní (1) nepohnutelný (1) pohnu (1) pohnul (2) pohnula (2) pohnuly (3) pohnut (13) pohnuta (1) pohnutek (1) pohnutí (1) pohnutky (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |