Pohltil

Hledám varianty 'pohltil' [ pohltit (2) pohltíš (1) pohltím (1) pohltily (5) pohltili (1) pohltila (8) pohltil (35) pohltí (34) pohlť (1) pohlceno (1) pohlcena (2) pohlcen (2) ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 41:7...a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao...
Genesis 41:24...a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale...
Exodus 15:12... konající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš,...
Leviticus 9:24...sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheňpohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to...
Leviticus 10:2...nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheňpohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl...
Leviticus 26:38... zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi...
Numeri 11:1...hněvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nimpohltil okraj tábora. Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se...
Numeri 16:30...něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do...
Numeri 16:32...se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústapohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s...
Numeri 16:35...oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlopohltil. Hospodin promluvil k...
Numeri 21:28...vyšlehl oheň, z města Sichonova plamen, jenž pohltil Ar Moábský, obyvatele arnonských návrší. Běda tobě,...
Numeri 26:10...proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústapohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250...
Deuteronomium 5:25...riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina,...
Deuteronomium 7:16... ale postihne jimi všechny, kdo nenávidíPohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává....
Deuteronomium 11:6...Eliaba, syna Rubenova - země otevřela ústapohltila je, jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co...
Deuteronomium 32:22...oheň mého hněvu, šlehá do hlubin podsvětíPohltí zemi i její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím...
Soudců 6:21...a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltil. Mezitím se mu Hospodinův anděl ztratil z očí. Když...
2. Samuel 18:8... Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom...
1. Královská 18:38...obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheňpohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokonce i...
2. Královská 1:10...Eliáš veliteli, "tak z nebe sestoupí oheňpohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil oheň...
2. Královská 1:12...odpověděl Eliáš, "tak z nebe sestoupí oheňpohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil Boží...
2. Královská 1:14...služebníků. Hle, z nebe sestoupil oheňpohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj...
2. Letopisů 7:1...dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheňpohltil zápalnou oběť i ostatní oběti. Chrám naplnila sláva...
Job 3:5...nesháněl, kéž vůbec nezačal s úsvitem! Kéž by ho pohltila černá tma, mračno kéž by ho bylo přikrylo, zatmění...
Job 15:34... Spolek bezbožných je neplodný, stany úplatkářů pohltí plameny. Počnou trápení a zlo porodí, v jejich nitru...
Job 20:21...neunikne vlastní chtivosti. Nezbude nic, co by pohltil, nepotrvá jeho blahobyt. Uprostřed nadbytku...
Job 20:26...ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tmaPohltí ho oheň, jenž nebyl rozdmýchán, cokoli zůstalo u něj...
Job 24:19...nezamíří k jejich vinicím! Jako sucho a horko pohltí rozpuštěný sníh, tak hrob pohltí ty, kdo hřešili....
Žalmy 21:10...- ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltí! Jejich plemeno ty ze země shladíš, jejich potomstvo...
Žalmy 55:10...bych si do bezpečí před touto smrští a vichřicíPohlť je, Pane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a...
Žalmy 78:63... na své dědictví se rozhořčil. Jejich mladíky pohltil oheň, jejich pannám nezazněly písně svatební....
Žalmy 105:35...housenky! Sežraly jim v zemi všechny rostlinypohltily vše, co půda urodí. Všechno prvorozené pak v ...
Žalmy 106:17...svatého, Árona. Země se otevřela, Dátana pohltila, Abiramovu hordu pohřbila. Oheň vyšlehl proti ...
Žalmy 124:4...by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí...
Žalmy 124:5... naše životy proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že...
Žalmy 139:11...tvá pravice by držela! Kdybych si řekl - Snad pohltí tma, světlo kolem noc vystřídá - tobě...
Izaiáš 9:4...krví zbrocená budou určena k spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán...
Izaiáš 9:18...proto zčerná zem a tento lid bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad bratry, každý hltá...
Izaiáš 10:17...Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí. Jejich krásné lesy i zahrady...
Izaiáš 26:11... se zastydí! všechny tvé nepřátele oheň pohltí! Nám však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme...
Izaiáš 29:6... bouří a vichřicí, plamenem ohně, který vše pohltí. Horda všech národů, jež proti Arieli bojují - ti,...
Izaiáš 33:11...vyvýším! Těhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na prášek,...
Jeremiáš 5:17...udatní hrdinové, jejich toulec zeje jako hrobPohltí tvou úrodu i tvůj chléb, pohltí tvé syny i tvé dcery...
Jeremiáš 6:29...zvrhlost sama. Měchy dmýchají naplno, oheň  pohltil všechno olovo, to přetavování však bylo nadarmo;...
Jeremiáš 8:16... ržáním hřebců se chvěje celá zem. Přitáhnoupohltí zem i všechno na , města i s obyvateli! "Hle,...
Jeremiáš 10:25...jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykalipohltili, zhltali, jeho domovinu zničili! Slovo, které...
Jeremiáš 12:12...na poušti obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč pohltí celou zem od hranic k hranicím; žádný smrtelník...
Jeremiáš 17:27... pak v jeho branách zapálím oheň, který pohltí jeruzalémské paláce a nezhasne!" Slovo, které...
Jeremiáš 21:14...zaslouží. Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce...
Jeremiáš 48:45...ale oheň vyšlehne, z domu Sichonova plamen, jenž pohltí skráně Moábu, lebky těch pyšných křiklounů. Běda...
Jeremiáš 49:27... Zapálím na damašských hradbách oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce!" Toto praví Hospodin o Kedaru...
Jeremiáš 50:32...nezvedne. V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví Hospodin zástupů: Synové...
Jeremiáš 51:42...Babylon zaplavilo moře, příval jeho vln jej pohltil. Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez...
Jeremiáš 51:44... Zúčtuji s Bélem v Babylonu, vyrvu mu z úst, co pohltil. Národy se k němu nepohrnou, padnou babylonské...
Pláč 2:2...na podnož svých nohou. Hospodin bez milosti pohltil všechny Jákobovy příbytky. Ve své prchlivosti...
Pláč 2:5...Dcery sionské. Hospodin jednal jako nepřítelpohltil celý Izrael; pohltil všechny jeho paláce, rozbořil...
Pláč 4:11...svému zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž pohltil jeho základy. Nevěřili by zemští králové a nikdo z...
Ezechiel 19:12...plody byly servány, její silné větve uschlypohltily je plameny. Teď je přesazena do pouště, do země...
Ezechiel 19:14... Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala žádná silná větev vhodná pro žezlo...
Ezechiel 22:31...jsem nenašel. Vyliji proto na své rozhořčenípohltím je plamenem svého zuření a jejich cesty jim obrátím...
Daniel 7:23...na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatníchPohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je...
Ozeáš 5:7...cizímu děti zplodili; teď je to jejich novoluní pohltí i s jejich pozemky. V Gibeji na roh zatrubte, v Rámě...
Ozeáš 8:8...se něco urodí, spolykají to cizáci. Izrael bude pohlcen - mezi pohany teď zůstane jako nepotřebný odpadek....
Ozeáš 11:6...meč; roztříští jejich závory, jejich úmysly pohltí. Můj lid se rozhodl ode odvrátit; i když k...
Amos 1:4...cepy okovanými, sešlu na Chazaelův dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce. Rozlámu závoru Damašku;...
Amos 1:7...je Edomským, sešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce. Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu,...
Amos 1:10...ani nevzpomněli, sešlu na hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce. Toto praví Hospodin: Edom hřešil...
Amos 1:12...ve svém zuření - za to sešlu na Teman oheň, aby pohltil paláce v Bosře. Toto praví Hospodin: Amonci hřešili...
Amos 1:14...své hranice, zapálím na hradbách Raby oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje, uprostřed...
Amos 2:2...spálili na prášek, sešlu na Moába oheň, aby pohltil keriotské paláce. Moáb zahyne uprostřed vřavy,...
Amos 2:5...jejich předci šli, za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce. Toto praví Hospodin: Izrael...
Amos 7:4...povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem, řekl jsem: "Panovníku Hospodine, prosím...
Nahum 3:13...Brány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas obležení, své...
Abakuk 3:14...hnali rozprášit, když se těšili, jak pohltí ubožáky ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, ...
Sofoniáš 1:18...v den Hospodinova zuření, plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se všemi...
Sofoniáš 3:8...svou rozpálenou zlost. Ano! Žár žárlivosti pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům čisté rty, aby...
Zachariáš 11:1... Své brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřiše - cedry padly, velikáni jsou...
Lukáš 9:54..."Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a okřikl je...
Jan 2:17... že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům  pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš,...
1. Korintským 15:54... tehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!" "Kde je teď, smrti, to tvé...
2. Korintským 5:4... ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal...
Židům 10:27...hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na...
Zjevení 11:5...chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheňpohltí jejich nepřátele. Kdyby jim chtěl někdo ublížit,...
Zjevení 12:16...proud. Země však ženě pomohla: otevřela ústapohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se...
Zjevení 20:9...i to milované město, ale z nebe sestoupil oheňpohltil je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera...

Slova obsahující pohltil: nepohltila (1) pohltil (35) pohltila (8) pohltili (1) pohltily (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |