Pohled

Hledám varianty 'pohled' [ pohledy (4) pohledů (2) pohledu (9) pohledem (15) pohled (22) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 2:9...nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed...
Genesis 3:6... že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a...
Genesis 42:7...tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi...
Exodus 24:17...dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z pohledu Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu...
Soudců 16:24...bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš...
1. Samuel 6:13... Když pozvedli zrak a spatřili Truhlu, ten pohled je rozradostnil. Vůz dojel k poli Jošuy...
1. Samuel 16:7...jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek,...
2. Královská 3:14...krále Jošafata, nevěnoval bych ti jediný pohled! Nuže, přiveďte mi tedy hudebníka." Když pak...
Job 10:4...ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesnéPohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským...
Job 14:6...jsi mu meze, jež nesmí překročit. Odvrať svůj pohled, nech ho být, si užije život jako nádeník! Strom,...
Job 16:9..., můj sok proti mně zuby skřípe, probodává  pohledem. Kdekdo si na ústa otevře, s posměchem bijí ...
Job 17:8...kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni:...
Job 41:1... Nikdo proti němu nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj člověka porazí. Nikdo se neosmělí, aby ho...
Job 41:10...když třeskne blesk, úsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem...
Žalmy 11:4...Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem! Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše...
Žalmy 18:28...se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožákypohledy povýšených ale ponížíš. Ty, Hospodine, rozsvěcíš...
Žalmy 22:8...lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na , pošklebuje se, hlavou potřásá: "Spolehl na...
Žalmy 33:14...lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil...
Žalmy 39:14...u tebe tak jako všichni moji otcové! Odvrať svůj pohled, se zotavím, dříve než odejdu a nebudu tu víc! ...
Žalmy 104:32... ze svého díla se Hospodin raduje! Pod jeho pohledem země třese se, hory dýmají pod jeho dotykem!...
Žalmy 112:10...navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá. Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorá -...
Žalmy 119:158...a sužují, nevzdálím se však od tvých svědectví.  Pohled na zrádce hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky. ...
Přísloví 4:25...od sebe. Tvé oči vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky...
Přísloví 15:30... modlitbu spravedlivých ale vyslyší. Zářivý pohled rozveselí srdce, dobrá novina do morku osvěží....
Přísloví 24:18...nad jeho klesnutím. Hospodinu by se nelíbil ten pohled, mohl by od něj odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům...
Přísloví 24:32...To, co jsem viděl, jsem si vzal k srdci, z onoho pohledu jsem se poučil: Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš...
Přísloví 25:23...vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak zlobné pohledy. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s...
Přísloví 27:23...bys ho hlouposti! Své ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu. Bohatství přece netrvá...
Kazatel 1:8...ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit! Oko se pohledem nikdy nenasytí, ucho se nenaplní slyšením! Co bylo...
Píseň 4:9... drahá nevěsto, srdce zajalas jediným pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Ach, jak jsou...
Izaiáš 2:11... před jeho slavným majestátem! Ponížen bude hrdý pohled člověka, lidská pýcha bude sražena; jen Hospodin...
Izaiáš 5:15...bujný dav! Člověk bude sražen a každý poníženpohledy pyšných skloní se. Hospodin zástupů se ale soudem...
Izaiáš 10:12...zpupnou pýchu a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou...
Izaiáš 14:16... uvidí, neuvěří svým očím, budou zkoumat pohledy: "To je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl...
Izaiáš 17:7...vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled obrátí. Nebude vzhlížet k oltářům, k...
Izaiáš 41:23... je to dobré nebo zlé, užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou...
Jeremiáš 24:6...je za dobré. Spočinu na nich svým dobrotivým pohledem a přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji...
Pláč 2:4... Jako protivník pobil vše, co bylo krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek Dcery...
Ezechiel 2:6...štíry. Neboj se jejich slov a nelekej se jejich pohledů - vždyť je to banda vzbouřenců. Vyřiď jim slova,...
Ezechiel 3:9... tvrdší než křemen. Neboj se jich a jejich pohledů se nelekej - vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu...
Ezechiel 4:3...zeď mezi sebe a to město a upři na svůj pohled, je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům...
Ezechiel 23:16...babylonský velitel, rozený Chaldejec. Na první pohled se po nich roztoužila a poslala za nimi do...
Amos 9:4...meči, aby je tam vyhubil. Spočinu na nich svým pohledem - avšak ne v dobrém, ale ve zlém! Panovník,...
Micheáš 4:11..."Jen je Sion znesvěcen! Kochejme se tím pohledem!" Oni však netuší, jak smýšlí Hospodin; nechápou...
Abakuk 3:6...se a měří zem; národy se chvějí pod jeho pohledem. Odvěká pohoří se drolí na kusy, věčná návrší se...
Lukáš 23:48...v zástupu, který se sešel k podívané, se při pohledu na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli pryč....
Skutky 6:15...Všichni, kdo seděli ve Veleradě, na něj upřeli pohled a viděli jeho tvář jako tvář anděla. Velekněz se ho...
Skutky 7:55...skřípět zuby. On však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží...
Římanům 4:19...mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina...
1. Korintským 15:32... že denně čelím smrti. K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem bojoval s těmi šelmami v Efesu?...
Zjevení 4:3...někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu, a kolem trůnu...

Slova obsahující pohled: napohled (16) pohled (22) pohledal (1) pohledání (1) pohledává (1) pohledáváš (1) pohleděl (1) pohledem (15) pohledný (2) pohledu (9) pohledů (2) pohledy (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |