Pohlédla

Hledám varianty 'pohlédla' [ pohlédnu (2) pohlédnout (3) pohlédnou (2) pohlédni (13) pohlédnete (1) pohlédneš (1) pohlédne (6) pohlédli (1) pohlédla (1) pohlédl (8) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 6:12...byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na...
Genesis 9:16...veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku duhapohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi...
Genesis 15:5...tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci...
Genesis 16:13... který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí." A tak ta studna dostala...
Genesis 29:32...Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď můj manžel bude milovat."...
Genesis 40:6...vlastním významem. Když k nim Josef ráno přišelpohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy...
Exodus 2:25...svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl...
Exodus 3:6..." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem...
Exodus 5:21...naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho...
Numeri 15:39...šňůrku. Toto budou vaše třásně. Když na  pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova přikázání,...
Deuteronomium 4:19...ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebipohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup...
1. Samuel 24:16...Hospodin naším soudcem a rozsoudí s tebou.  pohlédne a ujme se pře a obhájí před tebou!" Když...
2. Samuel 16:12... jestli mu to Hospodin přikázal. Snad Hospodin pohlédne na trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky...
1. Letopisů 17:17...jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnostPohlédl jsi na , Hospodine Bože, jako kdybych byl někdo...
Job 35:5...s tebou i tvým přátelům: Podívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj mraky - jsou vyšší, než jsi ty. Když...
Žalmy 25:16...nohy z pasti vyprostí! Smiluj se, prosím, na  pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený! Zbav soužení...
Žalmy 31:8... Jásat a radovat se budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na trápení, žes poznal mou duši uprostřed...
Žalmy 48:6...spolčili, společně k městu přitáhli. Když na  pohlédli, zůstali ohromeni, vyděsili se, náhle utekli....
Žalmy 54:9...z každého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje...
Žalmy 59:5... na se chystají, povstaň mi na pomoc, jen pohlédni! Hospodine Bože zástupů, Bože Izraele, procitni,...
Žalmy 69:17...dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu na  pohlédni. Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi...
Žalmy 80:15...zvířata ji spásají! Bože zástupů, navrať sepohlédni z nebe, jen se podívej - o tuto révu se postarej!...
Žalmy 84:10...mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte náš, Božepohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve...
Žalmy 86:16... nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavýPohlédni na , smiluj se prosím, svého služebníka posilni,...
Žalmy 119:132...dychtivě, protože toužím po tvých příkazech!  Pohlédni na , prosím smiluj se dle práva těch, kdo milují...
Píseň 6:9...dcera jediná, svojí rodičkou hýčkaná! Když na ni pohlédnou, dívky blahořečí, královny i konkubíny chválu...
Píseň 6:11...jsem spatřit, co raší v údolí, zda pučí révapohlédnout, jabloně granátové zda rozkvetly. A hle, než...
Izaiáš 5:30...svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne na zemi, uvidí samou tmu a trápení - světlo se...
Izaiáš 8:21...bloudit zemí zbědovaný a hladový. Zoufalý hladem pohlédne vzhůru a bude zlořečit svému králi i svému Bohu....
Izaiáš 8:22...vzhůru a bude zlořečit svému králi i svému BohuPohlédne na zemi a hle - soužení a tma, děsivé černo a...
Izaiáš 63:15...doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavilPohlédni z nebe, jen se podívej z příbytku svatosti a slávy...
Izaiáš 64:8...navěky na náš hřích. Prosíme , na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou...
Pláč 2:20... pozdvihuj k němu dlaně! Pohleď, Hospodine, jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti,...
Daniel 9:18...své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své očipohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno!...
Zachariáš 12:10...ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na , jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako...
Lukáš 1:25...ke mně zachoval Hospodin - přišel čas, kdy na  pohlédl a zbavil veřejné pohany!" Když byla Alžběta v...
Skutky 3:4... prosil je o almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás." Když vzhlédl, v...
2. Korintským 3:7...Izraele kvůli pomíjející slávě nemohli ani pohlédnout. Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |