Pohany

Hledám varianty 'pohany' [ pohany (54) pohanům (25) pohanů (29) pohanu (6) pohanou (1) pohaně (1) pohané (40) pohan (2) ]. Nalezeny 152 verše.
Deuteronomium 4:27...vás rozptýlí mezi národy, takže vás uprostřed pohanů, kam vás Hospodin zažene, zůstane jen hrstka. Tam...
Jozue 5:9...řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo dodnes jmenuje Gilgal,...
2. Královská 17:11...těch výšinách pálili kadidlo, jako to dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci...
2. Královská 17:24...ze své země do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty, Avy, Chamátu a Sefarvaimu a...
2. Letopisů 13:9...jste si sami nepořídili kněze, jako to dělají pohané v cizích zemích? Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi...
Nehemiáš 3:36...Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi...
Nehemiáš 5:8...jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům. A vy jim teď své bratry prodáváte, aby je zase...
Žalmy 9:6...spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil ses na pohany, ničemy zničil jsi, jejich jméno smazals navždy,...
Žalmy 9:16...tvou spásu oslavil! Do jámy, kterou vykopalipohané padli, v síti, již nastražili, nohama uvízli....
Žalmy 9:18...Ničemové musí odejít do podsvětí, všichni ti pohané, jimž je Bůh lhostejný! Ubožák ale nebude zapomenut...
Žalmy 9:21...je, Hospodine, jsou zastrašeni, poznají pohané, že jsou smrtelní!séla Proč jsi, Hospodine, tak...
Žalmy 10:16... aby neobstál! Hospodin kraluje na věčné časypohané z jeho země vymizí! Hospodin vyslyší tužby...
Žalmy 44:3...dnech. Svou vlastní rukou jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil; rozdrtils národy, a je jsi...
Žalmy 44:12...jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi...
Žalmy 47:4... On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož...
Žalmy 56:8...se svou hanebností? Svým hněvem, Bože, smeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk, slzy...
Žalmy 59:6... Bože Izraele, procitni, potrestej všechny ty pohany, neměj slitování s podlými zločinci! séla Večer se...
Žalmy 59:9...Tobě jsou, Hospodine, jen pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi síla, tebe vyhlížím, ty,...
Žalmy 78:55...své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicíPohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich...
Žalmy 78:66...Tehdy své nepřátele zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral...
Žalmy 79:1... vodil je dovedností rukou svých. Žalm AsafůvPohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám...
Žalmy 79:6...hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří uznat nechtějí, vylij ho na ta království,...
Žalmy 79:10...naše hříchy pro jméno své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima...
Žalmy 80:9...Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je zasadil. Místo jsi pro tu révu připravil,...
Žalmy 105:44...svoje vyvolené s jásáním! Potom jim daroval země pohanů, dědičně získali úsilí národů, aby se řídili jeho...
Žalmy 106:35...kterých jim to Hospodin poručil. Promísili sepohany, naučili se jejich způsoby! Začali uctívat jejich...
Žalmy 106:41...lidu hněvem, své dědictví si zošklivil! Napospas pohanům proto zanechal je, aby jejich sokové vládli nad...
Žalmy 115:2...ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebi,...
Žalmy 118:10...v Hospodina, než spoléhat se na mocné. Všichni pohané obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil....
Žalmy 149:7...meč v rukách třímají, aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy, jejich krále aby svázali...
Přísloví 6:33...činí to, je sebevrah! Bití a ostuda na něj čekápohanu svou nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří manžela ...
Izaiáš 8:23...oslaví při cestě k moři, za Jordánem, Galileu pohanů: Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí...
Izaiáš 14:32...nezaostává za jeho řadami. Co odpovědět poslům pohanů? To, že Hospodin Sion založil - tam jeho ubohý lid...
Izaiáš 25:3...Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé stal pevností,...
Izaiáš 30:5...vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbupohanu. Ortel o zvířatech v Negevu: Zemí nebezpečí a...
Izaiáš 33:3...mocným hlasem národy utečou, jakmile povstanešpohané se rozprchnou. Jejich kořist zmizí, jako by ji...
Izaiáš 49:22...Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou rukupohanům, zvednu korouhev na znamení národům! V náručí tvé...
Izaiáš 61:9...nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi národy: Všichni, kdo je uvidí,...
Jeremiáš 10:2...Hospodin, dome izraelský. Tak praví HospodinPohanským způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste...
Jeremiáš 23:40...jsem dal vám a vašim otcům. Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupu, jaká se nedá zapomenout!" Hospodin...
Pláč 1:3...vyhnanství ponížen krutou porobou. Přebývá mezi pohany a nemá, kde by spočinul. Všichni, kdo ho...
Pláč 1:10...nepřítel. Viděla, jak do její svatyně vtrhli pohané - ti, o kterých jsi nařídil: "Do tvého shromáždění...
Pláč 2:9...a rozbil závory. Král i velmoži jsou mezi pohany, Zákon se vytratil. Také proroci nemají od...
Ezechiel 2:3...řekl mi, "posílám k Izraelcům, k těm vzpurným pohanům, kteří se bouří proti mně. Stejně jako jejich...
Ezechiel 4:13...jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, Hospodine, Pane můj,"...
Ezechiel 22:4...tvých let nadešel. Proto vydám potupě mezi pohany a posměchu mezi všemi zeměmi. Blízkým i vzdáleným...
Ezechiel 23:30...ti to způsobila, protože jsi chodila smilnitpohany a poskvrňovala ses jejich hnusnými modlami. Dávám ti...
Ezechiel 28:7... hle - přivedu na tebe cizáky, ty nejukrutnější pohany. Vytasí meče proti tvé skvělé moudrosti, tu tvoji...
Ezechiel 28:25... prokážu na nich svou svatost před očima pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal...
Ezechiel 30:11...hordami. On a jeho vojsko, nejukrutnějšípohanů, budou posláni vyplenit zemi. Vytasí meče na Egypt a...
Ezechiel 31:12... Zavrhl jsem ho a cizáci, ti nejukrutnější mezi pohany, jej porazili a nechali ho být. Jeho větve padly na...
Ezechiel 32:9...znepokojím v srdci, tvé kusy roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž netušíš. Mnohé národy tebou...
Ezechiel 32:12...padnout mečem hrdinů - nejukrutnějších ze všech pohanů, kteří rozdrtí pýchu Egypta a celá jeho horda bude...
Ezechiel 34:28...kdo je drželi v otroctví. nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít v bezpečí a...
Ezechiel 34:29... zemi trpět hladem a nebudou snášet posměch pohanů. Tehdy poznají, že Hospodin, jejich Bůh, jsem s...
Ezechiel 36:6...zuřivě rozhorlen, protože se vám posmívali pohané. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Přísahám, že...
Ezechiel 36:7... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Přísahám, že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vy, izraelské...
Ezechiel 36:15...Hospodin. Nenechám poslouchat posměch pohanů, nebudeš muset snášet urážky národů a nikdy ...
Ezechiel 36:24...svatý, praví Panovník Hospodin. Posbírám váspohanů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás zpět do...
Ozeáš 8:8... spolykají to cizáci. Izrael bude pohlcen - mezi pohany teď zůstane jako nepotřebný odpadek. Chodili totiž...
Ozeáš 8:10...- Efraim kupoval si milence! Prodávali se mezi pohany, je teď ale shromáždím, aby brzy cítit začali...
Ozeáš 9:17...neboť ho neposlouchali; budou z nich tuláci mezi pohany. Izrael býval bujná réva, která své hrozny plodila....
Joel 2:17...posměchu své dědictví, nejsou pořekadlem pro pohany! Proč se říkat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s...
Joel 2:19...sytosti! Nevydám vás nikdy víc posměchu mezi pohany. Severní vojsko od vás vyženu daleko na vyprahlou...
Joel 4:2... můj lid a dědictví, které rozptýlili mezi pohany. Rozdělili si moji zemi a losovali o můj lid....
Joel 4:8...Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin. Provolejte to mezi národy:...
Micheáš 5:7...na člověku. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba mezi pohany, uprostřed mnohých národů, budou jak lev mezi lesní...
Sofoniáš 3:19...jim čest a slávu v každé zemi, kde nesli pohanu. V ten čas vás znovu přivedu, v ten čas vás...
Matouš 4:15...Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo...
Matouš 5:47...když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snadpohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský...
Matouš 6:7...se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství...
Matouš 6:32...Co si oblečeme?' Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to všechno potřebujete....
Matouš 10:5...Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte...
Matouš 18:17...i církev, je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na...
Matouš 20:19...znalcům Písma a ti ho odsoudí k smrti. Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali,...
Marek 10:33...a znalcům Písma. Odsoudí ho k smrti, vydají pohanům, budou se mu vysmívat, zbičují ho, poplivou a...
Lukáš 1:25...čas, kdy na pohlédl a zbavil veřejné pohany!" Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh...
Lukáš 12:30...tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete....
Lukáš 18:32...o Synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanům, bude zesměšněn, pohaněn a popliván. Zbičují ho a...
Lukáš 21:24...mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní." "Na slunci, měsíci...
Skutky 4:27...A opravdu, Herodes a Pontius Pilát se spřáhlipohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku...
Skutky 7:45...naši otcové a s Jozuem jej vnesli na území pohanů, které Bůh před našimi otci vyhnal. Tak to bylo ...
Skutky 10:45... užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a...
Skutky 11:1...a ostatní bratři v Judsku se doslechli, žepohané přijali Boží slovo. Když Petr dorazil do Jeruzaléma,...
Skutky 11:18...se upokojili a začali chválit Boha: "Tak tedypohanům dal Bůh pokání k životu!" Ti, kdo se rozprchli...
Skutky 13:42...Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští...
Skutky 13:46...za nehodné věčného života, hle, obracíme sepohanům! Tak nám to totiž přikázal Hospodin: ‚Učinil jsem...
Skutky 13:48...národů, abys dal spásu celému světu.'" Když to pohané uslyšeli, začali se radovat a oslavovat Pánovo slovo...
Skutky 14:2...i Řeků. Ti Židé, kteří neuvěřili, ale podnítili pohany a poštvali je proti bratrům. Přesto tam strávili...
Skutky 14:5...byli s Židy a druzí s apoštoly. Když se je však pohané i Židé se svými vůdci rozhodli napadnout a kamenovat...
Skutky 14:27...Bůh skrze učinil a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tam s učedníky po delší čas....
Skutky 15:3...Fénicií a Samařím a vyprávěli o obrácení pohanů a přinášeli všem bratrům velikou radost. Když...
Skutky 15:5...někteří věřící ze sekty farizeů a říkali, že pohané se musí obřezávat a že se jim přikázat, ...
Skutky 15:7...Sami víte, že Bůh z nás dávno vybral , aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili. Bůh,...
Skutky 15:12... jaké divy a zázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když domluvili, vzal si slovo Jakub: "Poslouchejte...
Skutky 15:14... Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně...
Skutky 15:17... aby ostatní lidé hledali Hospodina - všichni pohané jméno nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto...
Skutky 15:19...oznamoval před věky. Proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže. Napišme...
Skutky 15:23... starší a všichni bratři zdraví bratrypohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii. Slyšeli jsme, že vás...
Skutky 18:6... jsem od čistý! Od této chvíle půjdupohanům." Odešel odtud a vstoupil do domu jistého...
Skutky 21:11...židovští vůdci v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů." Když jsme to uslyšeli, prosili jsme ho spolu s...
Skutky 21:19...všechno, co Bůh skrze jeho službu vykonal mezi pohany. Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu...
Skutky 21:21...tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše. Prý je navádíš, aby...
Skutky 21:25...řádně a zachováváš Zákon. Pokud jde o věřícípohanů, těm jsme napsali rozhodnutí, se vyhýbají masu...
Skutky 26:17...ukážu. Budu vysvobozovat od tohoto lidu i od pohanů, ke kterým posílám, abys otvíral jejich oči, aby...
Skutky 26:20... potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými...
Skutky 26:23...vstát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidupohanům." Festus však Pavlovu obhajobu přerušil: "Pavle, ty...
Skutky 28:28...' [29] Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve...
Římanům 2:14...ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plníPohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co...
Římanům 2:24...Boha porušováním Zákona? Jak je psáno, "Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám". Obřízka totiž...
Římanům 3:9...je spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i...
Římanům 3:29...Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů! Je přece jediný Bůh; ten...
Římanům 9:24...na nás, které povolal nejen z Židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid nazvu lidem svým,...
Římanům 9:30...bychom jako Gomora!" Co na to řekneme? Že pohané, kteří o spravedlnost neusilovali, dosáhli...
Římanům 11:11...případě! Vždyť jejich selháním dospěla spásapohanům, aby to v nich vzbudilo žárlivost. Když tedy jejich...
Římanům 11:12...obohatilo svět a jejich umenšení obohatilo pohany, co teprve jejich naplnění! Teď mluvím k vám pohanům...
Římanům 11:13... co teprve jejich naplnění! Teď mluvím k vám pohanům. Sám jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou...
Římanům 11:25...se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno:...
Římanům 15:9...Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a abypohané slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno:...
Římanům 15:16...udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem kněžské služby při Božím evangeliu je,...
Římanům 15:18...to skrze Kristus také nekonal k přivedení pohanů k poslušnosti slovem i skutkem, v moci divů a...
Římanům 15:27...však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim...
Římanům 16:4...jim zavázán nejen , ale i všechny církvepohanů. Pozdravujte i církev u nich doma. Pozdravujte mého...
1. Korintským 1:23...Krista ukřižovaného - pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, ale pro povolané, Židy či Řeky,...
1. Korintským 5:1... a to takové smilstvo, jaké se nenajde ani mezi pohany - někdo prý žije s manželkou vlastního otce! A vy...
1. Korintským 10:20...že modla něco znamená? Nikoli. Říkám však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu, ale démonům. A nechci...
1. Korintským 12:2...zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni....
2. Korintským 6:8...spravedlnosti napravo i nalevo, se slávoupohanou, se špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři, a...
2. Korintským 11:26...lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován pohany, ohrožován ve městě, ohrožován na poušti, ohrožován...
Galatským 1:16... že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví, ani...
Galatským 2:2...a seznámil je s evangeliem, které kážu mezi pohany, aby snad můj dosavadní ani další běh nebyl zbytečný...
Galatským 2:8...vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům. Jakub, Petr a Jan, považovaní za sloupy církve,...
Galatským 2:9...pravice jako společníkům s tím, že my půjdemepohanům a oni k obřezaným. Chtěli jen, abychom pamatovali...
Galatským 2:12...bylo odsouzeníhodné: nejdříve běžně jedlpohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet...
Galatským 2:14..."Ty že jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan! Proč tedy nutíš pohany k židovství? I když jsme...
Galatským 2:15...židovství? I když jsme rodilí Židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona...
Galatským 3:8...lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: "V...
Galatským 3:14...Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. Řeknu...
Efeským 2:11... že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na...
Efeským 3:1...jsem Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany. Jistě jste slyšeli o milosti, kterou mi Bůh...
Efeským 3:6...svým svatým apoštolům a prorokům: že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož...
Efeským 3:8...všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství a abych všem...
Efeským 4:17...vás proto v Pánu vyzývám, abyste nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z...
Koloským 1:27...však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného...
1. Tesalonickým 2:16...se proti všem lidem, když nám brání mluvitpohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů,...
1. Tesalonickým 4:5...posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo v této věci...
1. Timoteus 2:7...a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli se sejdete k modlitbě,...
1. Timoteus 3:16... ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch...
1. Petr 2:12...žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako...
1. Petr 4:3...máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství...
3. Jan 1:7... Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě,...
Zjevení 11:2...chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |