Pohřbila

Hledám varianty 'pohřbila' [ pohřbít (3) pohřbíš (1) pohřbím (1) pohřbily (1) pohřbili (25) pohřbila (2) pohřbil (3) pohřbí (3) pohřbi (2) pohřběte (1) pohřbeni (5) pohřbena (1) pohřben (17) ]. Nalezeno 65 veršù.
Genesis 15:15...sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí čtvrté...
Genesis 35:19...Benjamín, Syn pravice. Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad...
Genesis 48:7...zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si...
Genesis 50:5...Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi...
Genesis 50:6... vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdipohřbi svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se...
Genesis 50:7...přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo...
Exodus 14:28...Egypťany doprostřed moře. Jak se vody vracelypohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za...
Exodus 15:5...z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli. Propast je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice,...
Numeri 11:34...jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti, neboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti. Z Kibrot-hataavy pak lid...
Jozue 24:30...Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto deset letPohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-serachu v...
Jozue 24:32...kosti, jež synové Izraele přinesli z Egyptapohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za...
Jozue 24:33...synů. Také Eleazar, syn Áronův, zemřelPohřbili ho ve městě Gibeat, které připadlo jeho synu...
Soudců 2:9...Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti letPohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu v...
Soudců 8:32... syn Joašův, zemřel v utěšeném stáří a byl pohřben v hrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po...
Soudců 10:2...a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru. Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil...
Soudců 10:5... Jairovy vesnice. Jair pak zemřel a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali v...
Soudců 12:7...šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v Izraeli...
Soudců 12:10... Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě. Po něm byl v Izraeli soudcem Elon...
Soudců 12:12...deset let. Když Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm byl v Izraeli...
Soudců 12:15...Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel, byl pohřben v Piratonu v efraimském kraji na Amalekově pohoří. ...
Soudců 16:31...celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli hopohřbili mezi Coreou a Eštaolem v hrobě jeho otce Manoacha....
1. Samuel 25:1... Všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávalipohřbili ho v Rámě, kde bydlel. David se pak rozhodl odejít...
1. Samuel 28:3...byl mrtev. Všichni Izraelci ho oplakávalipohřbili ho v Rámě, ve městě, kde bydlel. Saul ze země...
1. Samuel 31:13...a tam je spálili. Potom vzali jejich ostatkypohřbili je pod jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak...
2. Samuel 2:4...bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám...
2. Samuel 2:5...svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavostpohřbili ho. Kéž i vám teď Hospodin prokáže laskavost a...
2. Samuel 2:32... kteří byli s Abnerem.) Potom vzali Asaelapohřbili ho v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými...
2. Samuel 4:12...rybníka v Hebronu. Iš-bošetovu hlavu pak vzalipohřbili ji v Hebronu do Abnerova hrobu. Všechny izraelské...
1. Královská 2:10...v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem...
1. Královská 2:31...prohlásil: "Udělej, jak řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého otce krev, kterou...
1. Královská 2:34... syn Jojadův, tedy šel a popravil ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkově. Král místo něj ustanovil...
1. Královská 11:15...pustošil Edom a jeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlé, nechal v Edomu pobít všechny muže. Joáb tam...
1. Královská 13:29...zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakalpohřbil. Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře...
1. Královská 13:31... "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým synům: " umřu, pochovejte do hrobu,...
1. Královská 14:18... Jakmile vkročila na práh domu, chlapec zemřelPohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin...
1. Královská 14:31...válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská...
1. Královská 15:8...trvala válka. Abiáš ulehl ke svým otcůmpohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat...
1. Královská 15:24...na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo...
1. Královská 16:6...králů. Když Baaša ulehl ke svým otcůmpohřbili ho v Tirse a místo něj začal kralovat jeho syn Ela...
1. Královská 16:28...králů. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj kraloval jeho syn Achab....
1. Královská 22:37...Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili. Když myli jeho vůz v samařském rybníku, kde se...
2. Královská 9:34...a potom řekl: "Postarejte se o tu proklatoupohřběte ji. Přece jen to byla královská dcera." Šli ji...
2. Královská 9:35... Přece jen to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z jen lebku, nohy a ruce. Když se...
1. Letopisů 10:12...i těla jeho synů, přinesli je zpět do Jábešepohřbili jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se...
2. Letopisů 22:9...zajali, přivedli ho k Jehuovi a zabili. Potom ho pohřbili, neboť si řekli: "Byl to syn Jošafatův a ten...
Job 27:15...jeho ratolesti nenasytí se. Pozůstalé po něm pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby...
Job 40:13...pokoř je, rozdrť ty darebáky na místě. Naráz je pohřbi do země, mají tváře v hrobě zastřené! sám pak...
Žalmy 106:17...se otevřela, Dátana pohltila, Abiramovu hordu pohřbila. Oheň vyšlehl proti tlupě, spálil ty darebáky...
Izaiáš 14:18...a vězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu...
Izaiáš 53:9... proviněním mého lidu raněn byl. měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se...
Jeremiáš 16:6... V této zemi pomřou velcí i malí. Nebudou pohřbeni ani oplakáni, nikdo si kvůli nim nebude dělat...
Jeremiáš 20:6... Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam budeš pohřben ty i všichni tvoji přátelé, kterým jsi prorokoval...
Jeremiáš 22:19...ho oplakávat: ‚Ach pane, ach veličenstvo!' Pohřbí ho tak jako osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za...
Ezechiel 29:5...ležet jen tak na zemi, neseberou , aby  pohřbili. Dám za potravu divé zvěři i ptákům na nebi!...
Ezechiel 32:23...všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude...
Ezechiel 39:11...moře. Tak se ten průsmyk zatarasí, neboť v něm pohřbí Goga se všemi jeho hordami, a nazvou jej Ge-hamon...
Ezechiel 39:15...kost, postaví vedle znamení, aby ji hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu (kde bude město jménem Hamona)....
Jonáš 2:4...jsi do hlubin, doprostřed moře strhl vírPohřben jsem tvými příboji, zavalen tvými vlnami. Myslel...
Marek 6:29...jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělopohřbili ho. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a...
Lukáš 16:22...do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce...
Skutky 5:6...mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli venpohřbili. Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena,...
Skutky 5:9...Za dveřmi se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe." Ihned se mu skácela...
Římanům 6:4...všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen...
1. Korintským 15:4...Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se...
Koloským 2:12... o obřízku Kristovu. Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |