Podruhé

Hledám varianty 'podruhé' [ podruhé ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 22:15...Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože...
Numeri 10:6...na východě. Když zatroubíte s přefukováním podruhé, dají se na pochod oddíly tábořící na jihu. K...
2. Samuel 14:29...pro něj tedy znovu, ale on nechtěl přijít ani podruhé. Tehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že...
1. Královská 19:7... Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou...
Job 33:14...nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednoupodruhé, člověk to ale sotva postřehne. Ve spánku, v noční...
Izaiáš 11:11...neboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého lidu z...
Jonáš 3:1...přikázal, Jonáše vyvrhne na pevninu. A Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive,...
Ageus 2:20..." Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce dostal Ageus podruhé slovo Hospodinovo: "Řekni judskému místodržiteli...
Matouš 26:42... Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li tento kalich...
Marek 14:72..."Člověka, o kterém mluvíte, neznám!" A vtom podruhé zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova...
Jan 3:4...Nikodém. "Může se snad vrátit do matčina lůnapodruhé se narodit?" Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám...
Jan 9:24...se jeho.") A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si...
Jan 21:16...na to řekl: "Pas beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl...
Skutky 7:13...je obilí, poslal tam naše otce. Když přišli podruhé, Josef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao...
2. Korintským 13:2...tří svědků." Co jsem řekl, když jsem byl u vás podruhé, to teď opakuji, když jsem pryč: se k vám vrátím...
Židům 9:28...jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne kvůli hříchu, ale pro spásu těch,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |