Podrobeno

Hledám varianty 'podrobeno' [ podrobte (1) podrobím (1) podrobili (3) podrobil (8) podrobí (4) podrobeno (1) podrobeni (2) podrob (2) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 41:40...Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem."...
Genesis 47:21...faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze kněžskou půdu neskoupil, neboť...
Exodus 15:9...jimi nasytím, vytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak...
Numeri 33:53...lité sochy a zrušte jejich obětní výšiny.  Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal -...
Deuteronomium 20:11...a otevřou ti, pak všechen lid, který tam budepodrob nuceným pracím a budou ti sloužit. Pokud však tvou...
Jozue 17:13...zůstat. Když synové Izraele později zesílilipodrobili Kananejce nuceným pracím, ale úplně se jich...
Soudců 1:28...v zemi zůstat. Když Izrael později zesílilpodrobil Kananejce nuceným pracím, ale úplně se jich...
Soudců 1:30...zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni nuceným pracím. Ašer nebyl s to vyhnat obyvatele...
Soudců 1:33...kananejských obyvatel země. Později však podrobili obyvatele Bet-šemeše a Bet-anatu nuceným pracím....
Soudců 1:35... Teprve když vzrostla moc domu Josefova, byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská hranice vedla od...
1. Královská 9:21...synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele...
1. Letopisů 20:4...zabil Sipaje, potomka Refajců, a tak se podrobili. Elchanan, syn Jaírův, v jiné bitvě s Filištíny...
2. Letopisů 8:8...synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele...
Ester 10:1... a tak to bylo zaneseno do knihy. Král Xerxes podrobil povinným odvodům celé vnitrozemí i mořské ostrovy....
Izaiáš 14:2...zpět domů a dům Izraele si je v Hospodinově zemi podrobí jako otrokyně a otroky; vezmou do zajetí ty, kdo je...
Jeremiáš 27:7...zemi - tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a království, které by se...
Jeremiáš 28:14...budou sloužit stejně jako polní zvěř, kterou mu podrobím." Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl:...
Skutky 21:24...Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slibPodrob se spolu s nimi očistnému obřadu a zaplať za , co...
Skutky 21:26..." Druhého dne se tedy Pavel spolu s oněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy...
Skutky 24:18...zastihli v chrámu, když jsem se bez davu a hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně něco mají, měli...
Římanům 8:20...vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |