Podporovala

Hledám varianty 'podporovala' [ podporujte (1) podporují (1) podporuje (2) podporovaly (1) podporovali (2) podporovala (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 1:7... synem Ceruji, a s knězem Abiatarem. Ti Adoniáše podporovali. Kněz Sádok, Jojadův syn Benajáš, prorok Nátan...
Ester 9:3... satrapové, místodržící a královští správci podporovali Židy, neboť na padl strach z Mordechaje....
Žalmy 146:9...miluje poctivé, Hospodin chrání příchozípodporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale podvrací....
Žalmy 147:6...mocný, jeho moudrost nelze vypočíst! Hospodin podporuje ponížené, ničemy ale k zemi shazuje. Zpívejte...
Izaiáš 41:6...končiny země třesou se. Shromáždili se společněpodporují se navzájem, jeden druhému říká: "Seber se!"...
Lukáš 8:3...Chuzy, také Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovaly ze svých prostředků. Když se začal scházet...
1. Tesalonickým 5:14... napomínejte neukázněné, těšte malomyslnépodporujte slabé a se všemi mějte trpělivost. Dejte pozor,...
Jakub 2:22...přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |