Podobně

Hledám varianty 'podobně' [ podobně ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 28:15...tkaný náprsník Božích rozhodnutí. Zhotovíš jej podobně jako efod: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové...
2. Samuel 14:13..." přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by...
1. Královská 1:6...narodil hned po Abšalomovi a byl velmi krásnýpodobně jako on. Domlouval se s Joábem, synem Ceruji, a s...
1. Královská 6:33...je zlatem. Zlato nanesl i na cheruby a palmyPodobně zhotovil čtverhranné zárubně z olivového dřeva pro...
1. Královská 7:8...od podlahy ke stropu obložená cedrovým dřevemPodobně byl postaven i palác, v němž bydlel; ten stál na...
1. Královská 7:31...ústí bylo kruhové, o průměru jeden a půl loktePodobně jako na stojanu, i na ústí byly rytiny. Postranice...
1. Královská 22:12...k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho...
2. Letopisů 18:11...k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho...
Nehemiáš 6:4...vzkazy mi posílali čtyřikrát a jsem jim podobně odpovídal. Když mi Sanbalat posílal takový vzkaz...
Nehemiáš 8:11...se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je svátek,...
Přísloví 14:10...smíření. Jen srdce člověka zná vlastní hořkostpodobně jeho radost druhý necítí. Dům darebáků je určen ke...
Ezechiel 3:20...- pak zemře za své viny, ale ty se zachráníšPodobně když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a...
Matouš 25:17...šel, nechal je vydělávat a získal jiných pětPodobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten,...
Matouš 26:35...kdybych měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíš s...
Matouš 27:41...sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, slez z kříže!" Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma a...
Matouš 27:44...něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním...
Marek 14:31...kdybych měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní. Když pak přišli na místo...
Marek 15:31...sám sebe! Slez z toho kříže!" Podobně se vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma....
Lukáš 10:32...kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnulPodobně to bylo s levitou, který se tam objevil; když ho...
Lukáš 13:3... že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni. Myslíte si, že těch osmnáct, na které...
Lukáš 13:5... že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni." Potom jim vyprávěl toto podobenství:...
Lukáš 17:28...do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubilaPodobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a...
Jan 5:19...to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno,...
Jan 21:13... Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim hopodobně i rybu. Tak se Ježíš potřetí po svém...
1. Korintským 7:22...povolal jako otroka, ten je v Pánu osvobozenPodobně koho Kristus povolal jako svobodného, ten se stal...
Titus 2:6...manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověstPodobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď...
Jakub 2:25...díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka...
Juda 1:7...Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti....
Zjevení 2:15...syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvuPodobně i ty máš přívržence učení nikolaitů. Proto čiň...
Zjevení 8:12...třetina zatměla a třetina dne neměla světlopodobně i noc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |