Podobné

Hledám varianty 'podobné' [ podobným (2) podobných (3) podobný (25) podobnou (1) podobní (6) podobného (6) podobné (28) podobná (9) podoben (6) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 26:1...pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů...
Exodus 30:32...tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každý,...
Exodus 34:1...Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na napíšu slova, jež byla na...
Exodus 34:4...nepase." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu...
Exodus 39:8...synů Izraele, jak Hospodin přikázal MojžíšoviPodobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný...
Leviticus 13:43...nebo na pleši rána s bělavě narudlým otokempodobná kožnímu malomocenství, je ten člověk malomocný. Je...
Deuteronomium 3:24... Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu...
Deuteronomium 10:3...z akáciového dřeva, vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma deskami v rukou jsem vystoupil...
Deuteronomium 13:12... přijde na bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnout o jednom ze...
Deuteronomium 33:29...padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé...
Soudců 8:18...muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich vypadal jako královský...
1. Královská 8:23...Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný tobě, jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství...
1. Královská 12:32... V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku judskému a obětoval na oltáři. Tak to...
2. Královská 18:32...ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic...
2. Letopisů 3:16...hlavice 5 loktů vysoké. Zhotovil také řetězy podobné těm ve svatostánku a umístil je na hlavice sloupů....
2. Letopisů 6:14...Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha podobného tobě, jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství...
2. Letopisů 30:26...krále Šalomouna, syna Davidova, město nic podobného nezažilo. Kněží a levité nakonec vstali, aby lidu...
Nehemiáš 6:4...zpozdit, když bych ho opustil a sešel k vám?" Podobné vzkazy mi posílali čtyřikrát a jsem jim podobně...
Job 8:2..."Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh spravedlnost poruší? Copak...
Job 10:5...smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk, že na mně hledáš...
Job 25:6...pouhý lidský červ, smrtelník, jenž je larvě podoben?" Job na to...
Job 30:19... Do bláta odmrštil, prachu a popelu jsem podobný. Křičím k tobě, a ty neodpovídáš; stojím tu, a ty...
Job 34:7... jsem nic neproved!' Je snad Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se do spolku se...
Job 36:22... Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí...
Job 40:9...jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným? Zkus se ozdobit velebnou vznešeností, obleč se do...
Job 41:19...kopím, šípem či oštěpem. Železo je pro něj slámě podobné, bronz považuje za dřevo trouchnivé. Šípy ho...
Job 41:25...šediny narostly hlubině. Nikdo na zemi mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno povýšené...
Žalmy 28:1..., přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mipodobný budu mrtvolám! Vyslyš prosby, když k tobě volám,...
Žalmy 50:21...tím, co provádíš, pomyslel by sis, že jsem ti podobný. Proto nyní obviním, před tvýma očima ...
Žalmy 71:19...výšin, ohromné věci provádíš - kdo je ti, Božepodobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale...
Žalmy 86:8...Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny národy, kterés učinil, přijdou se tobě...
Žalmy 115:8...nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufají!...
Žalmy 125:1... Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky! Kolem Jeruzaléma...
Žalmy 135:18...neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufají!...
Žalmy 139:12...jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná! nitro zformovals ty sám, v lůně matky jsi ...
Žalmy 144:4...lidský tvor, že o něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. Sestup, Hospodine, své...
Kazatel 9:12...chvíle a náhoda. Člověk nezná svůj časpodoben rybám, které vyloví krutá síť, anebo ptákům, kteří...
Izaiáš 29:4... z prachu bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, z prachu bude znít tvé sípění. Jak...
Izaiáš 36:17...ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic...
Izaiáš 51:3...všechny jeho sutiny; jeho poušť učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude...
Izaiáš 52:14...byl napohled zohaven - ani člověku nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli...
Izaiáš 56:3...lidu." také neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný suchému stromu." Neboť toto praví Hospodin:...
Izaiáš 66:8...Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne snad země v jednom dni? Narodí se národ...
Jeremiáš 36:32...ohni. A bylo k nim přidáno ještě mnoho slov jim podobných. Babylonský král Nabukadnezar později v judské...
Pláč 1:12...kolem? Jen se podívejte, pohleďte, zda je bolest podobná , kterou trpím, kterou ranil Hospodin v den,...
Ezechiel 1:26... Nahoře nad klenbou nad jejich hlavami bylo cosi podobného safírovému trůnu a nahoře na tom trůnu - kdosi...
Ezechiel 10:21...měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného lidským rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně...
Ezechiel 27:32...žalozpěv a zazpívají o tobě: ‚Kdo byl kdy Týru podobný, zničenému uprostřed moří?' Když vykládali tvé...
Ezechiel 31:8...žádný strom v Boží zahradě mu nebyl krásou podoben. Udělal jsem ho nádherně, tak bohatým na větve;...
Ezechiel 32:14...Tehdy ty jejich vody ustálím a nechám je plynout podobné oleji, praví Panovník Hospodin. Egypt zcela...
Ezechiel 43:3...rozzářila země. Vidění, které jsem spatřil, bylo podobné tomu, které jsem měl, když přišel zničit město, a...
Daniel 7:5...srdce. A hle, vtom se objevila druhá šelmapodobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech...
Daniel 7:6...jsem se dál a hle, objevila se další šelmapodobná pardálu, ale na zádech měla čtyři ptačí křídla....
Daniel 7:13...Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho...
Daniel 10:16...tváří k zemi, neschopen slova. Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa,...
Daniel 10:18...opustila a nemohu se ani nadechnout." Ten kdosi podobný člověku se však znovu dotkl a posílil . "Neboj...
Ozeáš 7:4... Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci podobní, ve které pekař ani topit nemusí, než mu zadělané...
Joel 2:2...odpradávna nikdy nebyla a navěky nebude žádná podobná: Před nimi sžírající oheň, za nimi plamen plápolá....
Micheáš 7:14... žijí sami v zarostlé krajině, uprostřed země podobné zahradě. se pasou v Bášanu i Gileádu jako za...
Sofoniáš 2:13...na sever: zničí Asýrii, zpustoší Ninive, že bude podobné poušti vyprahlé. Stáda pak budou léhat v něm,...
Matouš 7:24...Každý, kdo slyší tato slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále....
Matouš 7:26... kdo slyší tato slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl...
Matouš 20:1...a poslední první." "Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal...
Matouš 22:39...je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto...
Matouš 25:1...skřípění zubů." "Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly...
Marek 7:13...slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak svolal zástup a...
Lukáš 13:19...podobá Boží království? K čemu ho přirovnám? Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzal, hodil je do své...
Lukáš 13:21...čemu přirovnám Boží království?" opakoval. "Je podobné kvasu, který žena vzala a zadělala do tří měřic...
Jan 8:55... ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo....
Jan 9:9...říkali, že je to on, a jiní, že je mu jen podobný. On ale říkal: "Jsem to !" "Jak se ti otevřely...
1. Korintským 14:7...nějaké zjevení, poznání, proroctví či učeníPodobné je to s neživými hudebními nástroji, jako je flétna...
Galatským 5:21... sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak jsem vám říkal, ti, kdo...
Židům 7:3...a matky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtípodoben Božímu Synu zůstává knězem navždycky. Považte, jak...
Židům 7:15...vši pochybnost zřejmé, že nastupuje jiný knězpodobný Melchisedechovi, ne podle tělesných pravidel Zákona...
1. Jan 3:2... co budeme. Víme však, že se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k...
Zjevení 4:3...seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu, a kolem trůnu byla duha,...
Zjevení 4:7...plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a...
Zjevení 9:7...smrt od nich uteče.) Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly...
Zjevení 13:2...rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její...
Zjevení 13:4...šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: "Kdo je podobný šelmě? Kdo s může bojovat?" Dostala ústa, jež...
Zjevení 16:13...úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a...
Zjevení 18:18...dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému městu?" Sypali si prach na hlavu a...
Zjevení 21:18...postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato podobné čistému sklu. Základy městské hradby byly ozdobeny...

Slova obsahující podobné: podobné (28) podobného (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |