Podobenství

Hledám varianty 'podobenství' [ podobenstvím (5) podobenstvích (12) podobenství (33) ]. Nalezeno 48 veršù.
Žalmy 78:2... mému učení, slov, která mluvím, všímej si. V podobenstvích k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná...
Ezechiel 17:2...člověčí, dej domu Izraele hádanku, pověz mu podobenství a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Mohutný...
Ezechiel 24:3...oblehl Jeruzalém. Pověz bandě vzbouřenců podobenství a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin!...
Matouš 13:3...se. Celý ten zástup stál na břehu a on jimpodobenstvích vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: "Hle, vyšel...
Matouš 13:10...učedníci a ptali se: "Proč s nimi mluvíšpodobenstvích?" "Vám je dáno znát tajemství nebeského...
Matouš 13:13... bude vzato i to, co . Proto k nim mluvímpodobenstvích, že vidí, ale nevidí a slyší, ale neslyší ani...
Matouš 13:18... ale neslyšeli. Poslechněte si tedy význam podobenství o rozsévači: Ke každému, kdo slyší slovo o...
Matouš 13:24...a jiný třicetinásobnou." Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je, jako když člověk...
Matouš 13:31...shromážděte do obilnice.'" Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je jako hořčičné zrnko,...
Matouš 13:33...se v jeho větvích." Vyprávěl jim ještě další podobenství: "Nebeské království je jako kvas, který žena...
Matouš 13:34...zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům vyprávělpodobenstvích. Jinak než v podobenství k nim vůbec nemluvil...
Matouš 13:35...se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústapodobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa...
Matouš 13:36...přišli jeho učedníci a žádali: "Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli." Odpověděl jim: "Rozsévač...
Matouš 13:53...nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud. Přišel do svého domovského města a...
Matouš 15:15...slepého, oba padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho Petr. "Vy jste ještě tak...
Matouš 21:33... že mu uvěříte." "Poslechněte si další podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji...
Matouš 21:45..." Když vrchní kněží a farizeové slyšeli ta jeho podobenství, pochopili, že mluví o nich, a chtěli ho...
Matouš 22:1...ho měli za proroka. Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl jim: "Nebeské království se podobá králi...
Matouš 24:32...nebe po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a...
Marek 3:23...démonů. Zavolal je tedy a mluvil k nimpodobenstvích: "Jak může satan vymítat satana? Pokud se...
Marek 4:2...se. Celý ten zástup byl na břehu a on jepodobenstvích učil o mnoha věcech. Ve svém vyučování jim...
Marek 4:10...byli s ním, se ho spolu s Dvanácti ptali na ta podobenství. "Vám je svěřeno tajemství Božího království,"...
Marek 4:11... "ale těm, kdo jsou vně, se to všechno dějepodobenstvích, abyhleděli a hleděli, ale nechápali,...
Marek 4:13...a nebylo jim odpuštěno.'" Tehdy jim řekl: "Vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním...
Marek 4:30...také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím ho představíme? Je jako zrnko hořčice, které...
Marek 4:33...jeho stínu." Přinášel jim Slovo v mnoha takových podobenstvích, nakolik byli schopni rozumět. Nemluvil k nim...
Marek 4:34...byli schopni rozumět. Nemluvil k nim jinak nežpodobenstvích, ale svým učedníkům všechno v soukromí...
Marek 7:17...zástupu do domu, učedníci se ho vyptávali na to podobenství. On jim odpověděl: "To jste tak nechápaví?...
Marek 12:1..." řekl jim Ježíš. Tehdy jim začal vyprávět podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji...
Marek 12:12...našich očích je to div.'" Když pochopili, že to podobenství řekl o nich, chtěli ho zatknout. Báli se ale...
Marek 13:28...konec nebe. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a...
Lukáš 5:36...dnech, se budou postit." Řekl jim ještě další podobenství: "Nikdo nepřišívá záplatu z nového pláště na...
Lukáš 8:4...jednotlivých měst proudili za ním), promluvilpodobenství: "Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak...
Lukáš 8:9... slyš!" Učedníci se ho ptali, co je to za podobenství. Řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího...
Lukáš 8:10...Božího království, k ostatním ale mluvímpodobenstvích, abyhleděli, ale neviděli a slyšeli, ale...
Lukáš 8:11...neviděli a slyšeli, ale nerozuměli.' Zrno v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří...
Lukáš 12:16...v hromadění majetku." Potom jim vyprávěl podobenství: "Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou...
Lukáš 12:41...netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán odpověděl:...
Lukáš 13:6...podobně všichni." Potom jim vyprávěl toto podobenství: "Jeden člověk vysadil na své vinici fíkovník....
Lukáš 14:7...hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim toto podobenství: "Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na...
Lukáš 15:3...hříšníky a s nimi!" Vyprávěl jim tedy toto podobenství: "Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich...
Lukáš 18:1...se slétnou supi," odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:...
Lukáš 18:9...spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl...
Lukáš 19:11...ztracené." Tehdy vyprávěl svým posluchačům další podobenství, protože se blížil k Jeruzalému a oni si...
Lukáš 20:9... Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji...
Lukáš 20:19...chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství vyprávěl o nich. Dali ho tedy sledovat. Poslali...
Lukáš 21:29...protože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl podobenství: "Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy....
Židům 9:9...cesta do pravé svatyně. V rámci toho dočasného podobenství se obětují dary a oběti, které však nikdy...

Slova obsahující podobenství: podobenství (33) podobenstvích (12) podobenstvím (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |