Podobají

Hledám varianty 'podobají' [ podobej (2) podobáte (1) podobat (5) podobáš (1) podobám (2) podobaly (2) podobala (2) podobal (1) podobají (5) podobá (16) ]. Nalezeno 37 veršù.
Žalmy 22:15... všechny kosti mám vymknuté. srdce se vosku podobá, rozpustilo se v nitru mém. Patro mám suché jako...
Žalmy 31:13...v zapomnění tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se podobám. Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech...
Žalmy 102:7...jsem na kost vyhublý! Pelikánu v poušti se podobám, jsem jako sýček v pustinách. Nemohu spát a jsem...
Žalmy 131:2...když matka své dítě nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše . V Hospodina, Izraeli, skládej naději...
Přísloví 26:4...tupci na jeho tupost, aby ses mu sám nezačal podobat. Odpověz tupci na jeho tupost, aby si přestal...
Přísloví 27:15... Věčnému crčení v období dešťů se hašteřivá žena podobá. Kdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé...
Přísloví 31:14...rukama je pro ni radostí. Kupecké lodi se podobá: přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozední...
Píseň 2:9... spěchá přes kopce! Srnci či kolouchu můj milý podobá se. Hle, za naší zídkou se zastavil, mezerami se...
Píseň 2:17...stíny, vrať se, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách béterských! Na lůžku jsem toužila za...
Píseň 7:8... lásko, ve svých rozkoších! Tvá postava se palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovým. Dovol mi prosím na palmu...
Píseň 8:14...! Pospěš, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách koření! Vidění o Judovi a jeruzalémě,...
Izaiáš 40:18...Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s...
Izaiáš 46:5...S kým to chcete srovnávat? Což se mi někdo podobá? Lidé sypou zlato z měšce a váží stříbro na váze -...
Izaiáš 51:12... že se bojíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá? Zapomínáš na Hospodina, svého Tvůrce, na Toho, jenž...
Izaiáš 58:11...vyprahlé a tvým kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramen, jehož voda...
Pláč 2:13... přirovnám, Dcero jeruzalémská, čemu se jenom podobáš? K čemu připodobním, abych potěšil, panenská...
Ezechiel 1:5...vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři...
Ezechiel 1:13...šly, cestou se neotáčely. Napohled se ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi planul...
Ezechiel 10:10...třpytila jako kámen chrysolit. Všechna čtyři se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo uprostřed...
Ozeáš 7:6...- a on si třese rukou se zrádci! Jejich srdce se podobají peci, zrádně se k němu lísají; celou noc doutná...
Joel 2:4...pustina - uniknout není kam! Napohled se podobají koním, řítí se vpřed jak oři váleční. Rachotí jako...
Micheáš 1:4...se pod ním rozpouštějí, rozvírají se roklinypodobají se vosku v ohni, vodě stékající horským úbočím. A...
Nahum 2:5...zběsile ženou v ulicích, řítí se přes náměstípodobají se pochodním, jako blesky se míhají. Ninive...
Matouš 11:16... slyš! Ke komu mám ale přirovnat toto pokoleníPodobá se dětem, které sedí na návsi a volají na druhé:...
Matouš 18:23...sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty...
Matouš 22:2...podobenstvím. Řekl jim: "Nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. Poslal své...
Matouš 23:27...Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytcipodobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně,...
Lukáš 6:47...' když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší slovo a plní...
Lukáš 7:31..."Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na návsi a volají...
Lukáš 13:18...skutků, které dělal. Tehdy řekl: "Čemu se podobá Boží království? K čemu ho přirovnám? Je podobné...
Skutky 17:29...nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské...
2. Korintským 10:12...ovšem tu drzost přiřadit se anebo se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze vší soudnosti se...
2. Korintským 11:12...nám pod nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobat. Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti...
Jakub 1:6...žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybujepodobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a...
Jakub 1:23...Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jímpodobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde...
Zjevení 4:7...teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti měla po...
Zjevení 21:11...od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Jasem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu jasnému...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |