Podobě

Hledám varianty 'podobě' [ podoby (5) podobu (6) podobou (1) podobě (10) podobám (2) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 1:26..."Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! panují nad mořskými rybami, nad nebeským...
Genesis 5:1... když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den,...
Genesis 5:3...bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození...
Exodus 20:4...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modlypodobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách...
Numeri 9:15... Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkempodobě ohně. Tak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak...
Numeri 9:16...stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové...
Deuteronomium 4:12... Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám...
Deuteronomium 4:15...z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a...
Deuteronomium 4:16...se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy,...
Deuteronomium 4:23...vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 4:25...se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v jakékoli podobě, spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc a...
Deuteronomium 5:8...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modlypodobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách...
Job 4:16... chlupy na těle se mi zježily. Zastavil sepodobu ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi před mýma očima,...
Žalmy 17:15...právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, se probudím. Pro předního zpěváka. Žalm...
Žalmy 31:13...v zapomnění tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se podobám. Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech...
Žalmy 102:7...jsem na kost vyhublý! Pelikánu v poušti se podobám, jsem jako sýček v pustinách. Nemohu spát a jsem...
Ezechiel 1:28...ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl...
Lukáš 3:22...se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj...
Skutky 14:11...volat: "Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes...
Římanům 8:29... které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha...
Filipským 2:7...přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl...
Filipským 3:21...Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen...
1. Tesalonickým 5:22...prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a...
Jakub 3:9...Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |