Podmanila

Hledám varianty 'podmanila' [ podmaňte (1) podmanit (1) podmanila (1) podmanil (3) podmaní (1) podmaněna (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 1:28... Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zempodmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským...
Numeri 32:22...své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto...
Jozue 18:1...Šílu, kde postavili Stan setkávání. Země byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů, které...
Soudců 16:19...z hlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládlapodmanila; jeho síla ho opustila. Vtom zavolala: "Samsone,...
2. Samuel 8:11...a zlato ze všech ostatních národů, které si podmanil: Edomců, Moábců, Amonců, Filištínů a Amalekovců....
1. Letopisů 22:18...mi do rukou obyvatele této země, a tak je země podmaněna Hospodinu a jeho lidu. Teď tedy srdcem i duší...
Nehemiáš 9:37...připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem dělají, co se jim zlíbí...
Izaiáš 41:2...vzbudil vítěze a povolal ho ke službě? Kdo podmanil mu národy a dal mu vládnout nad králi? V prach je...
Daniel 11:43...a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egyptapodmaní si Libyjce i Habešany. Vtom ho však vylekají zprávy...
Filipským 3:21...jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |