Podle

Hledám varianty 'podle' [ podle ]. Nalezeno 436 veršù.
Genesis 1:26...Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazupodle naší podoby! panují nad mořskými rybami, nad...
Genesis 5:1... Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim...
Genesis 5:3... Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po...
Genesis 8:19...pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a...
Genesis 10:5...a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností. Synové Chamovi...
Genesis 10:20...Admu a Cebojim k Leše. To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. Semovi, otci...
Genesis 10:31...k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou rody...
Genesis 10:32... zemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě...
Genesis 15:8...zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můjpodle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines...
Genesis 18:25...neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v...
Genesis 25:13...Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození: Izmaelův prvorozený Nebajot,...
Genesis 36:40...Me-zahabova. Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna,...
Genesis 36:43... kmen Magdiel a kmen Iram. To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s...
Genesis 43:7...ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli vědět, že...
Genesis 45:21...A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem...
Genesis 47:11...Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na...
Genesis 50:6...zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít...
Exodus 6:16...Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi...
Exodus 6:19...Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu...
Exodus 12:4...k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít...
Exodus 12:35...nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali Egypťany o stříbrné a...
Exodus 16:4...potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne...
Exodus 17:1...je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další...
Exodus 21:22...pokutu, jakou mu uloží manžel ženy; zaplatí podle rozhodnutí soudců. Jestliže však dojde k ublížení,...
Exodus 21:31...něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku...
Exodus 23:24...klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale naprosto je zničíš a jejich...
Exodus 24:4...pod horou oltář a dvanáct památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Izraelské mládence pak...
Exodus 25:9... Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z...
Exodus 25:40...z talentu čistého zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný...
Exodus 26:30...Také svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také...
Exodus 27:8...nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek...
Exodus 28:10...onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden kámen a...
Exodus 30:13...do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel je...
Exodus 30:24...vonného puškvorce, 500 šekelů kasie (vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového oleje....
Exodus 32:28... přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři...
Exodus 34:27...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapišPodle těchto slov vstupuji do smlouvy s tebou a s Izraelem...
Exodus 38:21...Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce levitů pod vedením...
Exodus 38:25...do sčítání bylo 100 talentů a 1 775 šekelůpodle šekelu svatyně. Jeden beka z hlavy (to jest půl...
Leviticus 5:10...za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli...
Leviticus 5:15...vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). To je oběť odškodnění. To, co ze...
Leviticus 9:16... Nechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z ...
Leviticus 10:7...olej Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvil k...
Leviticus 11:47...vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemiPodle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi...
Leviticus 13:59...oděvu, na tkanině i jakémkoli koženém předmětuPodle něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté. ...
Leviticus 14:22...olejem jako moučnou oběť, jednu mírku olejepodle svých možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubata:...
Leviticus 14:30...něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo holoubě....
Leviticus 14:31...možností připraví jednu hrdličku nebo holouběPodle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a...
Leviticus 14:57... vyrážku či světlou skvrnuPodle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je...
Leviticus 18:3... jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte...
Leviticus 18:4...nenásledujte jejich zvyklosti. Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi...
Leviticus 18:30... co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před vámi....
Leviticus 25:15...bližního kupovat, nepoškozujte jeden druhéhoPodle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního;...
Leviticus 25:52...jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným...
Leviticus 27:8...zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z...
Leviticus 27:16...část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za plochu osetou...
Leviticus 27:18...pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu...
Leviticus 27:27...Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc....
Numeri 1:2...Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam...
Numeri 1:18...druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let...
Numeri 1:20...bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozenéhopodle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve...
Numeri 1:22...Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve...
Numeri 1:24...Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:26...Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:28...Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:30...Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:32...57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:34...Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:36...Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:38...Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:40...Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:42...Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:45...Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů: Úhrnem bylo sečteno 603 550...
Numeri 1:47...bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni levité. Hospodin...
Numeri 2:32...jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech...
Numeri 2:33...v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužůPodle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními...
Numeri 2:34...tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona...
Numeri 3:15...k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od...
Numeri 3:16...muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno....
Numeri 3:20...rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské rody podle svých otcovských domů. Z Geršona vzešel rod libnijský...
Numeri 3:22...libnijský a šimeiský; to jsou geršonské rodyPodle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce....
Numeri 3:34...machlijský a mušijský; to jsou merarijské rodyPodle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce....
Numeri 3:39... však měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali...
Numeri 3:42...synů Izraele vezmeš dobytek levitů." Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny...
Numeri 3:47... vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš...
Numeri 3:50...syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš...
Numeri 3:51...šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné...
Numeri 4:2...Áronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů. Započti každého ve...
Numeri 4:22...k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od...
Numeri 4:27... Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna...
Numeri 4:29... syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od...
Numeri 4:34...a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od...
Numeri 4:37...Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Rovněž...
Numeri 4:38...Mojžíšem. Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do...
Numeri 4:41...Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu. Také merarijské rody byly...
Numeri 4:42...rozkazu. Také merarijské rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do...
Numeri 4:45...merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Mojžíš s...
Numeri 4:46...s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve...
Numeri 4:49...celkový počet byl 8 580Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z...
Numeri 5:30...ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však...
Numeri 6:21... který učinil (kromě toho, co by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k...
Numeri 8:4...vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin...
Numeri 9:3...dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle všech jeho ustanovení a podle všech jeho pravidel."...
Numeri 9:12...v něm jedinou kost. slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není...
Numeri 9:14...slavit přistěhovalec žijící u vás, jej slaví podle ustanovení a pravidel pro Hod beránka. Pro domácího i...
Numeri 9:18...oblak spočinul, tam synové Izraele tábořiliPodle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu...
Numeri 9:20...Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a podle Hospodinova rozkazu pak...
Numeri 9:23...se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dálPodle Hospodinova rozkazu tábořili a podle Hospodinova...
Numeri 10:13...oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve táhl...
Numeri 13:3...vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové...
Numeri 13:24...dva muži. Vzali také granátová jablka a fíkyPodle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu...
Numeri 14:34...na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trestpodle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého...
Numeri 15:24...spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou podle pravidel a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích....
Numeri 18:16...za určenou cenu 5 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Prvorozené ze skotu...
Numeri 20:9... aby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem....
Numeri 24:2...pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl...
Numeri 26:2...izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli...
Numeri 26:53... je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší...
Numeri 26:54...přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému podle jeho velikosti. Země bude ovšem rozdělena losem;...
Numeri 26:55...ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim...
Numeri 29:6...obětí a kromě patřičných úliteb) připravíte podle příslušných pravidel jako příjemnou vůni, jako...
Numeri 29:18...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla...
Numeri 29:21...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla...
Numeri 29:24...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla...
Numeri 29:27...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla...
Numeri 29:30...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla...
Numeri 29:33...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle příslušných pravidel, úměrně jejich počtu. Dále...
Numeri 29:37...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla...
Numeri 33:2... Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na...
Numeri 33:38...vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když...
Numeri 33:54...ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a...
Numeri 35:24... kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo...
Deuteronomium 1:19... co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébupodle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto...
Deuteronomium 3:14...zmocnil Manasesův syn Jair. Ten pojmenoval Bášan podle sebe Chavot-jair, Jairovy vesnice, a tak se jmenuje...
Deuteronomium 12:20...právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si...
Deuteronomium 12:21...jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se gazela či...
Deuteronomium 16:10...Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své možnosti, podle toho, jak ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 16:17...prázdnou. Každý přinese, co si může dovolitpodle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech,...
Deuteronomium 17:10... a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámí z místa, které si Hospodin...
Deuteronomium 17:11...Pečlivě dodrž všechny jejich pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž poučí, a podle rozsudku, který ti...
Deuteronomium 18:9...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u tebe nenajde,...
Deuteronomium 19:8...Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůhpodle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti...
Deuteronomium 20:18...Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým...
Deuteronomium 21:5...mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnaliPodle nich se rozhodne každá pře a každé napadení.) Všichni...
Deuteronomium 23:25...vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby....
Deuteronomium 29:20...oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v této knize Zákona....
Deuteronomium 31:5...Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám dal. Buďte silní a stateční,...
Jozue 3:10...slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista...
Jozue 4:5...Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámenpodle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly...
Jozue 4:8... Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin,...
Jozue 8:8... se města zmocníte, zapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů." Vysláni...
Jozue 9:21..." zůstanou naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro...
Jozue 11:23... Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země tehdy odpočinula od...
Jozue 12:7...zem dal Jozue izraelským kmenům do vlastnictví podle jejich podílů v podhůří, na pláni Arava i na...
Jozue 13:31... syna Manasesova, pro polovinu Machirových synů podle jejich rodů. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil...
Jozue 14:7...prozkoumal tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se...
Jozue 14:15...dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovopodle největšího z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od...
Jozue 15:12...pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů. Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle...
Jozue 15:13...jejich rodů. Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových -...
Jozue 17:2...ostatní mužští potomci Manasese, syna Josefovapodle svých rodů. Celofchad, syn Chefera, syna Gileádova,...
Jozue 18:4...muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si...
Jozue 18:10...losoval a přidělil synům Izraele území podle jejich podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín...
Jozue 19:49...Když synové Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví také...
Jozue 19:50...mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu NunovuPodle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál -...
Jozue 21:3...a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví...
Jozue 22:9...Gileád, do své vlastní země, kterou získali podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše. Ještě v kanaánské...
Soudců 1:20... a tak se mu podařilo zabrat pohoří. Hebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici...
Soudců 8:21...Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si také...
1. Samuel 2:35...si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý dům a...
1. Samuel 6:4...se. "Pět zlatých nádorů a pět zlatých krys podle počtu filištínských vládců," zněla odpověď, "neboť...
1. Samuel 6:18...a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti...
1. Samuel 10:19...jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před Hospodinem." Samuel...
1. Samuel 13:14...kralování neobstojí. Hospodin si našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože...
2. Samuel 3:9...ještě mi přidá, jestli se k Davidovi nezachovám podle toho, co mu přísahal Hospodin - že království bude...
2. Samuel 7:17...se navěky nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David...
2. Samuel 7:21...služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovopodle svého srdce jsi svému služebníku zjevil všechny tyto...
2. Samuel 14:26... tížily), potom je zvážil a bylo to 200 šekelů podle královské váhy! Abšalomovi se narodili tři synové a...
2. Samuel 17:23...nepřekročil. Achitofel viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do...
1. Královská 2:6...bedrech i obuv na svých nohou. Zachovej se tedy podle své moudrosti, ale nenech ho v šedinách pokojně...
1. Královská 2:24...usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě...
1. Královská 5:22... Postarám se o všechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání. služebníci je z Libanonu svezou ke...
1. Královská 5:24...Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle jeho přání. Šalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000...
1. Královská 6:38...byl chrám dokončen se všemi podrobnostmipodle všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj...
1. Královská 8:61...cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a dodržovali jeho přikázání tak jako...
1. Královská 12:14...na radu, kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám...
1. Královská 13:5...oltář roztrhl a popel z něj se rozsypal - přesně podle znamení, které Boží muž na Hospodinův rozkaz určil....
1. Královská 16:24...postavil město a nazval je Šomron (čili Samařípodle pána hory Šemera. Omri dělal, co je v...
1. Královská 17:5... aby tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a usadil se u potoka Kerít na...
1. Královská 18:28...spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, z nich crčela...
1. Královská 18:31...zbořený Hospodinův oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo...
2. Královská 9:20...pak ohlásil: "Dojel k nim, ale nevrací sePodle jízdy je to Jehu, syn Nimšiho; jede jako šílený."...
2. Královská 16:3... Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před...
2. Královská 16:11...provedení. Kněz Uriáš pak postavil oltář přesně podle údajů, které poslal král Achaz z Damašku. Stihl to...
2. Královská 17:33...Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž byli vystěhováni. ...
2. Královská 17:34... z nichž byli vystěhováni. dodnes se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se Hospodina a neřídí se...
2. Královská 17:40...nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků. Tyto národy sice začaly uctívat...
2. Královská 21:2... Páchal, co je v Hospodinových očích zlépodle ohavných způsobů těch národů, které Hospodin vyhnal...
1. Letopisů 5:7... Beera byl v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech:...
1. Letopisů 5:13...a potom Janaj, soudce v Bášanu. Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba, Joraj,...
1. Letopisů 6:4...Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rody podle jejich otců. Geršomovi patří jeho syn Libni, jeho syn...
1. Letopisů 6:17... před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku. Nastupovali společně se svými syny: Ze...
1. Letopisů 6:34...službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. Toto jsou...
1. Letopisů 7:4... Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcovéPodle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků...
1. Letopisů 9:9... syna Reuela, syna Jibniášova. Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí...
1. Letopisů 9:22...za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí...
1. Letopisů 11:3...a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele. David pak s celým...
1. Letopisů 11:10...kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho...
1. Letopisů 12:24... kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na...
1. Letopisů 16:37... aby před pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a jeho...
1. Letopisů 17:15...se navěky nepohne.'" Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David...
1. Letopisů 17:19... Hospodine! Pro dobro svého služebníkapodle svého srdce jsi projevil svou velkorysost, když jsi...
1. Letopisů 23:6...nechal zhotovit. David levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho synům Geršonovi, Kehatovi a...
1. Letopisů 23:24...a Jeremot, celkem tři. Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě...
1. Letopisů 23:27...příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové...
1. Letopisů 24:3...je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí. Ukázalo se, že synové Eleazarovi...
1. Letopisů 24:4...více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny...
1. Letopisů 24:19...do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin,...
1. Letopisů 24:30...Machli, Eder, Jerimot. To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako...
1. Letopisů 26:13...jejich bratři. Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu: Východní...
1. Letopisů 26:31...co se týkalo služby Hospodinu a prací pro králePodle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem...
2. Letopisů 3:3...60 loktů na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou...
2. Letopisů 4:7...zápalné oběti, zatímco v Moři se omývali kněžíPodle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů...
2. Letopisů 6:16...budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy,...
2. Letopisů 8:14...chlebů, Svátek týdnů a Svátek stánkůPodle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby...
2. Letopisů 10:14...totiž nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám...
2. Letopisů 17:14...vojsko udatných bojovníků. Toto je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců z Judy: velitel Adna...
2. Letopisů 23:3...smlouvu s králem. Jojada jim řekl: "Hlepodle Hospodinova slova o synech Davidových bude kralovat...
2. Letopisů 23:18...Hospodinovým chrámem kněžím a levitům, aby se podle Davidových pokynů s veselím a zpěvem starali o...
2. Letopisů 25:5...hřích." Amaciáš shromáždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a celého Judu i Benjamína přidělil...
2. Letopisů 28:3...v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před...
2. Letopisů 29:15...shromáždili své bratry a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám, jak řekl...
2. Letopisů 29:25...chrámu levity s činely, lyrami a citerami podle pokynů Davida, králova vidoucího Gáda a proroka...
2. Letopisů 30:12...jednomyslně splnili, co jim král a hodnostáři podle Hospodinova slova přikázali. Do Jeruzaléma se...
2. Letopisů 30:18...jedli velikonočního beránka, ačkoli to nebylo podle předpisů. Ezechiáš se totiž za modlil: "Kéž...
2. Letopisů 30:19...Hospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou čistí podle předpisů svatyně." Hospodin pak Ezechiáše vyslyšel a...
2. Letopisů 31:2... Ezechiáš rozdělil kněží a levity do oddílůpodle kterých pak všichni plnili své kněžské či levitské...
2. Letopisů 31:13...Konaniáš a jeho zástupcem byl jeho bratr ŠimeiPodle rozhodnutí krále Ezechiáše a správce Božího chrámu...
2. Letopisů 31:16...Hospodinova chrámu za každodenními povinnostmi podle druhu práce, služebního zařazení a směny. Rozdělovali...
2. Letopisů 31:17...příděly kněžím, kteří byli uvedeni v seznamech podle svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let...
2. Letopisů 34:32...smlouvou, aby se obyvatelé Jeruzaléma řídili podle Boží smlouvy, kterou jim vydal Bůh jejich otců....
2. Letopisů 35:6...beránky a připravujte je pro své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král...
2. Letopisů 35:10... Když bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité...
2. Letopisů 35:12...k zápalné oběti, a rozdávali to lidu rozdělenému podle otcovských rodů, aby obětovali Hospodinu, jak je...
2. Letopisů 35:15... Zpěváci, synové Asafovi, stáli na svých místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemana a králova vidoucího...
Ezdráš 1:8...Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi, který je podle seznamu předal judskému knížeti Šešbacarovi. Zde je...
Ezdráš 2:69...původním místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven...
Ezdráš 3:7...ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základyPodle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a...
Ezdráš 3:10...synové Asafovi, s činely, aby chválili Hospodina podle pokynů izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina...
Ezdráš 6:13...i ostatní úředníci se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále Dareia. Židovští stařešinové stavěli a...
Ezdráš 6:17...za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K Boží službě v Jeruzalémě...
Ezdráš 6:18... K Boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd a levity podle jejich oddílů, jak je...
Ezdráš 7:14...sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. Stříbro a...
Ezdráš 7:18... jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní, jež...
Ezdráš 7:25...vybírat dávky, daně ani poplatky. Ty, Ezdrášipodle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správce...
Ezdráš 10:3...třesou před přikázáním našeho Boha. se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď...
Ezdráš 10:8...v Jeruzalémě. Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů propadne všechen...
Nehemiáš 4:7...za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči, kopími a luky. Po obhlídce jsem...
Nehemiáš 5:13..." a chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy...
Nehemiáš 6:6...s Židy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradbyPodle těch zpráv prý chceš být jejich králem. Dokonce jsi...
Nehemiáš 9:24...vydal krále i národy země, takže s nimi naložili podle libosti. Dobyli hrazená města i úrodnou zemi,...
Nehemiáš 10:30...bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka...
Nehemiáš 10:35...Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři...
Nehemiáš 12:24... Ješua, syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat...
Nehemiáš 12:45...konali službu svému Bohu a dbali na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako...
Ester 1:15...a zaujímali přední místa v říši): "Jak se  podle práva naložit s královnou Vašti za to, že...
Ester 1:21...rada se králi i velmožům líbila. Král se zařídil podle Memuchanovy rady a rozeslal listy do všech říšských...
Ester 3:12...měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně podle Hamanových pokynů se napsalo královým satrapům,...
Ester 8:9...sivan, byli svoláni královští písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak...
Ester 9:13... "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset...
Job 13:7...mým stížnostem. To kvůli Bohu mluvíte tak podle? To kvůli němu řečníte falešně? Chcete snad nadržovat...
Job 34:33...křivdil, bylo to naposled.' snad Bůh odplácet podle tebe, když se ti to nelíbí podle něj? Ty sám si vyber...
Žalmy 58:2...Opravdu, mocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti? Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé...
Žalmy 78:18...dráždili! Pokoušeli Boha v srdcích svýchpodle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy:...
Žalmy 103:10...s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou...
Žalmy 105:22...vším jeho bohatstvím! Jeho dvořanům poroučel podle libosti, jeho poradce vedl k moudrosti. Do Egypta...
Žalmy 110:4...přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; ...
Přísloví 20:11...- Hospodinu se hnusí obojí. I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha....
Přísloví 27:21...lidské oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pecpodle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v...
Izaiáš 11:3...úctou k Hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší....
Izaiáš 40:18...míň! Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle řemeslníka, pozlacené od...
Izaiáš 46:5... Ke komu tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S kým to chcete srovnávat? Což se mi...
Jeremiáš 3:15...z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře a rozumně. A...
Jeremiáš 7:11...abyste mohli páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal...
Jeremiáš 17:10...a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží." Jako...
Jeremiáš 18:12...' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým...
Jeremiáš 22:4...místě nevinnou krev! Pokud se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet...
Jeremiáš 32:8...právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj bratranec Chanamel a...
Jeremiáš 32:19...oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své skutky zaslouží....
Jeremiáš 38:27...a vyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně podle králových pokynů, a tak od něj odešli s nepořízenou....
Ezechiel 7:3...je - svůj hněv sešlu na tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe....
Ezechiel 7:8... rozhořčení padne na tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe....
Ezechiel 7:27...se zděšením a ruce prostých lidí hrůza ochromíPodle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami...
Ezechiel 11:20...mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a budu jejich Bohem....
Ezechiel 16:59...Toto praví Panovník Hospodin: Zachovám se k tobě podle toho, jak ses chovala, neboť jsi pohrdla mou přísahou...
Ezechiel 18:30...Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví Panovník Hospodin. Obraťte se!...
Ezechiel 20:19...se mými pravidly, dodržujte zákony a jednejte podle nich. Svěťte soboty, jsou znamením mezi mnou a...
Ezechiel 20:21...mými pravidly, nedodržovali zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a...
Ezechiel 20:44...- s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele...
Ezechiel 22:6... Pohleď - každý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých možností prolévá krev! Otci a matce se v tobě...
Ezechiel 23:24...přilbami, svěřím jim rozsudek, aby ztrestali podle svých zvyklostí. na tebe dopadne můj žárlivý hněv,...
Ezechiel 33:20...vrtkavý.' Budu vás soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání!" Pátého dne desátého měsíce dvanáctého...
Ezechiel 33:31...lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však...
Ezechiel 33:32...hrát; vyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. to však přijde - a hle, to přichází -...
Ezechiel 36:27...mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim...
Ezechiel 37:18... tví krajané zeptají: ‚Nepovíš nám, co to  podle tebe znamenat?' řekni jim - Tak praví Panovník...
Ezechiel 37:24...mými zákony, dodržovat ustanovení a jednat podle nich. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému...
Ezechiel 44:24... Budou rozsuzovat spory a rozhodovat v nich podle mých předpisů. Budou dodržovat zákony a ...
Ezechiel 46:5...oběť přidá k beranu efu mouky, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě přidá hin oleje. V den...
Ezechiel 46:7...k býčku a efu mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní možnosti. Ke každé efě přidá hin oleje. Když...
Ezechiel 46:11...k býčku a efa mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě se přidá hin oleje. Když...
Ezechiel 48:31...4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova, brána Judova a...
Daniel 1:13...jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš." Komorník jim tedy vyhověl a na...
Daniel 4:5... Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch...
Daniel 6:9...Nuže, králi, potvrď ten edikt svým podpisem, aby podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů nemohl být změněn...
Daniel 6:13...lví jámy?" "To slovo platí," přisvědčil král, "podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů." Na to králi...
Daniel 6:16...ti muži a naléhali na něj: "Pamatuj, králi, že podle zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský...
Daniel 9:2...jeho vlády jsem Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza...
Ageus 1:4...skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených...
Malachiáš 2:14... Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle smlouvy! Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt....
Matouš 2:16...okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou letpodle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo...
Matouš 9:5...zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,'...
Matouš 9:29...se tedy jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně...
Matouš 16:27...Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo...
Matouš 25:15...pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal...
Marek 7:5...tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama?" On...
Marek 10:1...země. Tam se k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil. Tehdy k němu přišli farizeové...
Lukáš 1:6...oba v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech Hospodinových přikázání a ustanovení, neměli...
Lukáš 1:9... Zachariáš konal před Bohem kněžskou službuPodle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do...
Lukáš 1:18... aby přichystal Pánu připravený lid." "Podle čeho to poznám?" zeptal se anděla Zachariáš. "Vždyť...
Lukáš 1:38..."Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl odešel. V těch dnech...
Lukáš 1:59... když přišli dítě obřezat, chtěli mu dát jméno podle jeho otce, Zachariáš. Jeho matka jim na to řekla: "Ne...
Lukáš 2:22...početím. Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho...
Lukáš 2:27...rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu...
Lukáš 2:29... dobrořečil Bohu a řekl: "Nyní, Hospodinepodle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji....
Lukáš 2:39...očekávali vykoupení. Když vykonali všechno podle Hospodinova zákona, vrátili se do svého města...
Lukáš 4:16...přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby...
Lukáš 12:47...vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit. Ten, který ji neznal, bude...
Lukáš 19:22... co jsi nezasel.' Král mu řekl: ‚Soudím  podle tvých vlastních slov, zlý služebníku. Věděl jsi, že...
Lukáš 22:39...dva meče!" "To stačí," odpověděl. Vyšel venpodle svého zvyku se odebral na Olivetskou horu. Učedníci...
Lukáš 23:4... Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle je ten člověk nevinný." Oni však naléhali: "Bouří...
Lukáš 23:56...se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek. Brzy ráno...
Jan 7:24...jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem." Někteří z...
Jan 9:17... Pak se toho slepce znovu zeptali: "Kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči?" "Je to prorok,"...
Jan 13:35... Milujte jedni druhé, jako jsem miloval vásPodle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když...
Jan 18:31... "Nechte si ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit,"...
Jan 18:38...Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. "Podle je nevinný," řekl jim. "Jak je tu zvykem, měl bych...
Jan 19:4... "Hle, vedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že podle je nevinný." Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v...
Jan 19:6... "Ukřižujte si ho sami," řekl jim Pilát. "Podle je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a...
Jan 19:7...nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákonpodle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal...
Jan 19:40...a aloe, okolo sta liber. Vzali Ježíšovo tělopodle židovského pohřebního zvyku je zavinuli do pláten s...
Skutky 2:23...a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali...
Skutky 7:44...nařídil Ten, který řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle vzoru, který viděl. Tento stánek převzali naši otcové...
Skutky 11:29...Klaudia.) Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku. To také...
Skutky 13:22...‚Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce; on mi vyplní všechna přání.' Z jeho...
Skutky 15:1...a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni." Pavel a...
Skutky 16:24...přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel...
Skutky 17:2... kde byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z...
Skutky 23:3...Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys soudil podle Zákona, a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti, kdo...
Skutky 23:31...vůči němu přednesou tobě. Vojáci vzali Pavlapodle rozkazu ho v noci odvedli do Antipatridy. Nazítří se...
Skutky 26:5...a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího proudu v našem náboženství jako...
Skutky 26:8...této naději Židé žalují, králi Agrippo! Co je podle vás neuvěřitelného na tom, že Bůh křísí mrtvé? Sám...
Skutky 27:10...nebezpečná. Pavel je proto varoval: "Pánovépodle mého by plavba skončila neštěstím a velikou škodou...
Římanům 2:6...Božího spravedlivého soudu. On "odplatí každému podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobro a...
Římanům 2:16...je někdy obviňují a jindy obhajují. Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství...
Římanům 8:4...Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla,...
Římanům 8:12... Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li...
Římanům 8:13...nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem,...
Římanům 8:27...zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují...
Římanům 8:28...napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil,...
Římanům 12:6...a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájemPodle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo...
Římanům 14:23...pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je hřích. My silní...
Římanům 16:25...a bratr Kvartus. Tomu, který moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení...
Římanům 16:26...po věčné časy skryto, ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma...
1. Korintským 1:26...lidé. Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolalpodle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých,...
1. Korintským 3:10...vy jste Boží pole, Boží stavbaPodle Boží milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený...
1. Korintským 15:3...jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle...
1. Korintským 15:4...Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti...
2. Korintským 1:1...láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. Pavelpodle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus...
2. Korintským 8:10...vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste...
2. Korintským 8:11...chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho, co máte, vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar...
2. Korintským 8:12...vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk , ne podle toho, co nemá. Nejde mi...
2. Korintským 10:2...si mohu troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla...
2. Korintským 10:3...podle těla. Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha...
Galatským 1:4... aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva na věky věků...
Galatským 3:29...jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. Snažím se říci, že dokud je dědic...
Galatským 4:23...ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to...
Galatským 4:29... Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. Co ale říká...
Efeským 1:7...krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchůpodle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se...
Efeským 1:11...dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí...
Efeským 2:2...vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který...
Efeským 3:2... Jistě jste slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal...
Efeským 3:16...rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž...
Efeským 4:7... Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká:...
Efeským 4:17...v Pánu vyzývám, abyste nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich...
Filipským 3:17...můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé...
Filipským 4:19... která je Bohu vzácná a příjemná. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v...
Koloským 1:25... totiž církev. Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil...
2. Tesalonickým 3:6...každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je...
1. Timoteus 1:11...ostatní, co je v rozporu se zdravým učením podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo...
2. Timoteus 2:5... Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. I rolník musí těžce pracovat předtím, než...
2. Timoteus 4:3... kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou...
2. Timoteus 4:14... Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si na něj pozor, protože tvrdě...
Titus 1:5...proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. Takový...
Židům 2:4...nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali, což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divy,...
Židům 5:6...tvým." A jak říká zase jinde: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." On za svého pozemského života...
Židům 5:10...věčného spasení, když ho Bůh jmenoval veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho...
Židům 6:20...Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu. Tento Melchisedech, král...
Židům 7:5...Leviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od...
Židům 7:11...by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, a nebyl jmenován podle Áronova...
Židům 7:16...nastupuje jiný kněz, podobný Melchisedechovi, ne podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci...
Židům 7:17...života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Tím se ruší to staré přikázání...
Židům 8:4...být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi...
Židům 8:5...když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však...
Židům 9:22...tou krví i stánek a všechno bohoslužebné náčiníPodle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití...
Židům 10:8...dary, zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," a potom dodal: "Zde...
Židům 12:10...a získat život? Oni nás vychovávali krátcepodle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch,...
Jakub 2:12...a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká...
1. Petr 1:17...svatý." Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte...
1. Petr 4:19...s bezbožným a hříšníkem?" proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a...
1. Jan 2:3...i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známePodle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám...
1. Jan 2:4... Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Kdo...
1. Jan 2:5...slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnilaPodle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm...
1. Jan 3:10...símě; nemůže hřešit, protože se narodil z BohaPodle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije...
1. Jan 3:24...zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstáváPodle Ducha, kterého nám dal. Milovaní, nevěřte všemu, co...
1. Jan 4:2... Do světa totiž vyšla spousta falešných prorokůPodle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který...
1. Jan 4:6...poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá násPodle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Milujme...
1. Jan 4:13...Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v násPodle toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme viděli a...
1. Jan 5:2...něj narodil. To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska...
1. Jan 5:14... kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší,...
2. Jan 1:4...zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravděpodle přikázání, které jsme dostali od Otce. Prosím tedy...
2. Jan 1:6...jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku,...
Zjevení 2:23...zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním Thyatirským, vám,...
Zjevení 3:1...Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutkypodle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni...
Zjevení 18:6...zločiny. Odplaťte tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků dejte dvojnásob; do kalichu, jenž...
Zjevení 20:12...kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle...
Zjevení 20:13...mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého...
Zjevení 22:12...a odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. jsem Alfa i Omega, počátek i konec,...

Slova obsahující podle: nepodlehl (3) nepodlehli (4) nepodlehne (1) nepodlehnete (1) podle (461) podlehl (1) podlehli (1) podlehnou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |