Podhůří

Hledám varianty 'podhůří' [ podhůří (20) ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 1:7...a ke všem jejich sousedům v Aravě, na horách, v podhůří, v Negevu i na mořském pobřeží. Vejděte do celé...
Jozue 9:1...králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před...
Jozue 10:40...tu zem se všemi jejími králi: hory i Negevpodhůří i východní srázy. Nikoho nenechal naživu; vše, co...
Jozue 11:2...horách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě. Na východě i na západě...
Jozue 11:16...tu zem - hory, celý Negev, celý kraj Gošenpodhůří i pláň Arava - izraelské hory i jejich podhůří, vše...
Jozue 12:8...kmenům do vlastnictví podle jejich podílůpodhůří, na pláni Arava i na východních srázech, v poušti i...
Jozue 15:33...- celkem dvacet devět měst s jejich osadami. V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna, Zanoach, En-ganim, Tapuach,...
Soudců 1:9...proti Kananejcům bydlícím v horách, v Negevu a v podhůří. Vytáhli také proti Kananejcům obývajícím Hebron...
1. Královská 10:27...stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíkůpodhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie....
1. Letopisů 27:28...sklepy Zabdi Šifmiský; za olivy a plané fíkypodhůří Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joaš; za...
2. Letopisů 1:15...i zlata jako kamení a cedrů jako planých fíkůpodhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie....
2. Letopisů 9:27...stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíkůpodhůří. Koně si Šalomoun nechal dovážet z Egypta i ze...
2. Letopisů 26:10...vykopal mnoho nádrží, neboť měl množství stádpodhůří i v nížině a oráče i vinaře na horách, a kdekoli se...
2. Letopisů 28:18... zaútočili na Judu a odváděli zajatce. Do městpodhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni a...
Jeremiáš 17:26...měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet lidé se svými...
Jeremiáš 32:44...městech Judy, ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, neboť změním jejich osud,...
Jeremiáš 33:13...se stády. Ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí...
Abdiáš 1:19...Obyvatelé Negevu získají Ezauovu horu, obyvatelé podhůří pak filištínský kraj; získají také kraj Efraim a...
Zachariáš 7:7...stejně tak ve městech v jeho okolí, v Negevu i v podhůří?" Zachariáš dostal slovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |