Pode

Hledám varianty 'pode' [ pode (4) pod (332) ]. Nalezeno 306 veršù.
Genesis 1:7...vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval...
Genesis 1:9...a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a...
Genesis 1:20...se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil...
Genesis 6:17...zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu...
Genesis 7:19...stále mohutněji, přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se...
Genesis 16:9...Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod...
Genesis 18:4...trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než...
Genesis 18:8... a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?"...
Genesis 19:8...zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou!...
Genesis 21:15...pouští. Když voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem...
Genesis 28:11... Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík...
Genesis 28:18...ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol...
Genesis 31:34...do stanu Ráchel. Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal...
Genesis 35:4...náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží...
Genesis 35:8...zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut...
Genesis 41:35...shromažďují všechny potraviny, uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají...
Genesis 48:6...tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na...
Exodus 8:17...domů vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším...
Exodus 9:19...nech odvést svá stáda a vše, co máš na polipod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře,...
Exodus 9:20...utluče!'" Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod...
Exodus 17:12...ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali...
Exodus 20:4...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modlypodobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách...
Exodus 21:20...svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane...
Exodus 23:2...k většině v žádné špatnosti. Nevypovídej u soudu pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovi v jeho při...
Exodus 23:5...uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz...
Exodus 24:4...vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod...
Exodus 24:10...pak vystoupilo na horu a spatřili Boha IzraelePod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné...
Exodus 25:27...u jeho čtyř nohou. Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit....
Exodus 25:35...budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květyPod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden...
Exodus 26:19... jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámůPod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě...
Exodus 26:21...a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní,...
Exodus 26:25...a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším rámem. Dále...
Exodus 27:5...připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K...
Exodus 30:4...i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnecPod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté...
Exodus 32:19... které měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali,...
Exodus 36:24... jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámůPod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek;...
Exodus 36:26...a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní,...
Exodus 36:30...a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod každým rámem. Dále vyrobili svlaky z akáciového dřeva:...
Exodus 37:14...u jeho čtyř nohou. Kruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit....
Exodus 37:21...byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květyPod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden...
Exodus 37:27...i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnecPod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté...
Exodus 38:4...také mřížový rošt z bronzu a připevnil jej zespodu pod obrubu oltáře, do poloviny jeho výšky. Na čtyřech...
Exodus 38:21...Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce levitů pod vedením...
Leviticus 6:3...oheň. Kněz si oblékne plátěné rouchopod něj plátěné spodky. Vybere popel ze zápalné oběti...
Leviticus 15:10...by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl,...
Leviticus 16:4...oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknicipod ni plátěné spodky, přepáše se plátěnou šerpou a hlavu...
Leviticus 26:19... že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmo; země...
Leviticus 27:32...ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Majitel nebude...
Numeri 2:2...synové Izraele táboří každý při svém praporupod korouhví svých otcovských domů; táboří vpovzdálí...
Numeri 4:28...rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho...
Numeri 4:33...při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s...
Numeri 6:18...nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece,...
Numeri 7:8... Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm...
Numeri 16:31...Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je,...
Numeri 22:27...uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám...
Numeri 33:1... Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z...
Deuteronomium 2:25... dej se s ním do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z tebe. o tobě...
Deuteronomium 3:17...od Galilejského jezera po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal:...
Deuteronomium 4:11...i své děti." A tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tma,...
Deuteronomium 4:18... co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce,...
Deuteronomium 4:19...strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás...
Deuteronomium 4:49...stranu jordánského údolí Arava k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim:...
Deuteronomium 5:8...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modlypodobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách...
Deuteronomium 7:24...rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš....
Deuteronomium 9:14...Nech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ mocnější a početnější,...
Deuteronomium 12:2...bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich...
Deuteronomium 25:2...viník bičování, soudce jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá...
Deuteronomium 25:10...bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, může...
Deuteronomium 25:19... kdo pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel,...
Deuteronomium 28:23... Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště...
Deuteronomium 29:19...(Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane...
Jozue 2:6...ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnu, které tam měla rozložené.) Pronásledovatelé...
Jozue 7:21... schované v zemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a...
Jozue 7:22...a hle - bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem...
Jozue 11:3...Emorejci, Chetejci, Perizejci a Jebusejcipod Hermonem v kraji Micpa byli Hivejci. Ti vytáhli se...
Jozue 11:17...k Seíru, po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou Hermon. Zajal všechny jejich krále a nechal je...
Jozue 12:3...Mrtvého) moře směrem k Bet-ješimotu a na jih  pod úbočí Pisgy. Dále bášanský král Og z přežívajících...
Jozue 13:5...Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor,...
Jozue 24:26...Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám...
Soudců 1:7...palci na rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil."...
Soudců 2:18...přikázání. Oni však nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudce, býval Hospodin s ním a po všechny...
Soudců 3:16...si vyrobil krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděv k pravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi...
Soudců 4:5...prorokyně Debora, manželka Lapidotova. Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bet-elem v Efraimských...
Soudců 6:11...zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící...
Soudců 6:19...vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub a položil to před něj. Hospodinův anděl mu...
Soudců 7:1... Tábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké...
Růt 2:12...k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin,...
1. Samuel 3:1...mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo...
1. Samuel 7:11...Micpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli je  pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi...
1. Samuel 14:2...neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod granátovníkem u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600...
1. Samuel 22:6...David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v ruce třímal kopí a...
1. Samuel 31:13... Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak postili. Saul...
2. Samuel 10:10...seřadil je proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti...
2. Samuel 11:11..."Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými...
2. Samuel 18:9...svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého dubu, Abšalom v nich uvízl za...
2. Samuel 22:10...blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupujepod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl...
2. Samuel 22:39... Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena...
1. Královská 4:12...Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a za...
1. Královská 5:17... můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech...
1. Královská 7:20...čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady granátových jablek....
1. Královská 7:24...10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktůPod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě řady...
1. Královská 7:29...lvů, býků a cherubů a na rámech nad lvy a býkypod nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři...
1. Královská 7:30... Z jeho čtyř rohových sloupků vybíhala ramena pod umyvadlo. Každé odlité rameno mělo po stranách věnce....
1. Královská 7:32...ovšem nebyly do kruhu, ale do čtvercePod postranicemi byla čtyři kola s ojnicemi zapuštěnými do...
1. Královská 8:6... kolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku,...
1. Královská 9:19...Jeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládou. Všechno obyvatelstvo pozůstalé z Emorejců,...
1. Královská 13:14...vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který přišel z Judska?"...
1. Královská 14:23...než jejich otcové. Na kdejakém vyšším návršípod kdejakým košatým stromem si nastavěli obětní výšiny,...
1. Královská 19:4...den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: " dost, Hospodine!...
1. Královská 19:5... Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a...
2. Královská 9:13...A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a volali: "Jehu...
2. Královská 11:4...gardu i stráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a...
2. Královská 14:27...Izrael nemá, kdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem,...
2. Královská 16:4...pálil kadidlo na posvátných výšinách, návršíchpod kdejakým košatým stromem. Aramejský král Recin tehdy s...
2. Královská 17:10...obětní výšiny. Na kdejakém vyšším návršípod kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné sloupy a...
2. Královská 23:13...znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský král Šalomoun pro...
1. Letopisů 10:12...je zpět do Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel...
1. Letopisů 12:33...králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a věděli,...
1. Letopisů 17:1...ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém paláci, a Truhla...
1. Letopisů 19:11...nastoupili proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti...
1. Letopisů 25:2...Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn. Z...
1. Letopisů 25:3... Šimei, Chašabiáš a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery...
1. Letopisů 25:6...dal čtrnáct synů a tři dcery. Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na...
1. Letopisů 26:12...bylo celkem třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči...
1. Letopisů 29:8...měl drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova domu pod správu Jechiela Geršonského. Lid se z...
2. Letopisů 4:3...10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktůPod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve...
2. Letopisů 5:7... kolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku,...
2. Letopisů 24:13...chrám. Mistři byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a ještě...
2. Letopisů 26:11...kancléřem Jehielem a správcem Maasejášem pod velením Chananiáše, jednoho z královských vojevůdců....
2. Letopisů 26:13...rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinovéPod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů...
2. Letopisů 28:4...pálil kadidlo na posvátných výšinách, návršíchpod kdejakým košatým stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůh,...
2. Letopisů 32:6...a vyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu vojenských velitelů. Shromáždil je k sobě na...
2. Letopisů 34:4...obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitkůPod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a kadidlové...
Ezdráš 2:2...domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Serajáše,...
Ezdráš 5:8...vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn...
Nehemiáš 2:14...a ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru...
Nehemiáš 7:7...domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše,...
Nehemiáš 11:21...ve všech judských městech. Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu. Levité v...
Nehemiáš 11:22...Gišpy bydleli na Ofelu. Levité v Jeruzalémě byli pod vedením Uziho, syna Baniho, syna Chašabiášova, syna...
Ester 2:8... Také Ester tehdy vzali do královských komnat pod dohled strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a...
Ester 2:14...Večer odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha Šaašgaze, strážce konkubín....
Job 20:12...mu zlo chutná v ústech sladce, i když je chová pod jazykem, i když je vychutnává, nemá naspěch, i když je...
Job 26:5...Mrtví se před Bohem chvějí v hlubináchpod vodou s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo...
Job 26:8...zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. On zahaluje úplněk, mrakem ho...
Job 28:24...nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou...
Job 30:7... Hýkají jako osli ve křoví, spolu se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří ani jméno nemají, kteří jsou...
Job 35:9...spravedlnost pocítí jen smrtelník! Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc....
Job 37:3...jeho hlas hromový, dunění, jež z úst mu vycházíPod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem...
Job 37:12...mračna rozhání bleskem svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby plnila jeho příkazy kdekoli na zemi....
Job 37:17...vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne zem, můžeš s ním roztáhnout mraky...
Job 38:14...z hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak roucho začíná hýřit barvami. Ničemové tehdy...
Job 41:3...Kdo chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým vlastnictvím! Nechci pomlčet o jeho údech,...
Job 41:10... jako když třeskne blesk, úsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker...
Job 41:12... Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama...
Žalmy 10:10...ho do pasti! K zemi se hroutí chudák zdrcenýpod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh ...
Žalmy 18:10...blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupujepod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl...
Žalmy 18:39... Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena...
Žalmy 39:11...tys to způsobil! Odvrať ode svoji metlupod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho...
Žalmy 46:4...kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží město...
Žalmy 47:4...Hospodin, veliký Král je všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše...
Žalmy 91:4...rány nejprudší. Přikryje svými perutěmipod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti ...
Žalmy 104:32...trvá věčně, ze svého díla se Hospodin radujePod jeho pohledem země třese se, hory dýmají pod jeho...
Žalmy 140:4...Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy,...
Přísloví 20:26...král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je...
Přísloví 29:24... Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí člověka nakonec...
Přísloví 30:33...chvástal, pokud sis vymýšlel - ruku na ústaPod tlakem vzniká z mléka máslo, pod tlakem vytéká z nosu...
Kazatel 1:3...je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země...
Kazatel 1:9... to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se říci: Pojď se...
Kazatel 1:13... abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se...
Kazatel 1:14... aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem....
Kazatel 2:3...spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl jsem...
Kazatel 2:11...marnost a honba za větrem! Není nic smysluplného pod sluncem! Zaměřil jsem se na to, abych posoudil moudrost...
Kazatel 2:17... omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo...
Kazatel 2:18... všechno to pachtění, kterým se pachtím pod sluncem a které po mně zdědí můj následník. Kdo , zda...
Kazatel 2:19...pachtil a nač jsem vynaložil svou moudrost pod sluncem. I to je marnost. Došel jsem k zoufalství nad...
Kazatel 2:20...nad vším tím pachtěním, jímž jsem se pachtil pod sluncem! Někdo se pachtí moudře a zručně, svůj úspěch...
Kazatel 2:22...pachtění, všechno to usilování, kterým se pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem...
Kazatel 3:1...honba za větrem. Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas...
Kazatel 3:16... Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo....
Kazatel 3:21...duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než...
Kazatel 4:1...se rozhlédl, znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha nikde. Moc v rukou...
Kazatel 4:3... kdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že všechno pachtění a snaha...
Kazatel 4:7...Když jsem se rozhlédl, viděl jsem další marnost pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez...
Kazatel 4:15...zase chudákem. Viděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem, který nastoupil po...
Kazatel 5:12...pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému...
Kazatel 5:17...tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť to je jeho...
Kazatel 6:1...života. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu...
Kazatel 6:12...jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než...
Kazatel 7:6...nežli poslouchat písničky hlupáků. Jako když pod hrncem zapraští roští, tak rychle vyhoří hlupákův smích...
Kazatel 8:9...viděl, když jsem uvažoval o všem, co se odehrává pod sluncem v čase, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho...
Kazatel 8:15... Proto, žijí radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pít a přitom se radovat....
Kazatel 8:17...Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod sluncem. Jakkoli se za tím pochopením pachtí, nikdy je...
Kazatel 9:3... bojí. To je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je...
Kazatel 9:6...jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. Vzhůru! Jez...
Kazatel 9:9...marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny své marné dny si užij - vždyť to je...
Kazatel 9:11...smysl, moudrost i vědění! Když jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl jsem, že běh nezáleží na rychlých a boj...
Kazatel 9:13...znenadání přichází chvíle neštěstí. Viděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a připadá mi...
Kazatel 10:5...i chyby veliké. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se dopouštějí vládci:...
Píseň 2:6...jablky, neboť jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí objímá. Zapřísahám vás, dcery...
Píseň 4:1...krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz,...
Píseň 4:3...líbezná! Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je tvoje šíje,...
Píseň 4:11...rty, nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí . Zahrada...
Píseň 6:7...nechybí. Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo královen,...
Píseň 8:3... moštem z granátových jablek svých. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí by objímal. Zapřísahám vás,...
Píseň 8:5...to z pouště přichází, se svým miláčkem v objetíPod jabloní jsem vzbudila, tam, kde počala matka tvá,...
Izaiáš 2:19... Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným...
Izaiáš 10:16...chlubila, že není dřevěná! A proto Panovník, Hospodin zástupů, sešle na jejich vypasence úbytě a pod jejich...
Izaiáš 13:15...nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod mečem. Jejich nemluvňata budou utlučena před jejich...
Izaiáš 24:20...motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se...
Izaiáš 26:6... k zemi, do prachu je sráží. Bude zašlapáno pod nohy, pod nohy ztrápených, kroky ubohých. Cesta...
Izaiáš 28:3...Koruna chlouby efraimských opilců bude zašlapána pod nohy. Květ, který zvadne i přes svou nádheru, město...
Izaiáš 28:27...se okovaným cepem nemlátí, kmín se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na...
Izaiáš 51:20...v mrákotách na každém rohu jak antilopa lapenápod tíhou hněvu Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto...
Izaiáš 57:5...lži? Vášnivě smilníte v posvátných hájíchpod kdejakým stromem košatým; zabíjíte své děti v roklích...
Jeremiáš 2:20...sloužit!' říkalas. Na kdejakém vyšším návršípod kdejakým stromem košatým se ale válíš jako nevěstka. ...
Jeremiáš 3:6... jak jen dovedeš!" Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta poběhlice Izrael? Tahá se...
Jeremiáš 3:13...navěky. Jen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za cizími...
Jeremiáš 15:2...‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt, zemře, kdo pod meč, ten pod meč,...
Jeremiáš 18:4... Nádoba, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal z jinou...
Jeremiáš 23:10...svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníkůpod jejichž kletbou vyprahla, pastviny vyschly, zbyla...
Jeremiáš 27:8...do služby. Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by...
Jeremiáš 27:11... abyste zahynuli. Ale národ, který skloní šíji pod jho babylonského krále a poddá se mu, takový ponechám v...
Jeremiáš 27:12...k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále, poddejte se mu i jeho lidu a...
Jeremiáš 33:13...se stády. Ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí...
Jeremiáš 38:12...a spustil je na provazech Jeremiášovi do jímky. "Podlož si ty staré roztrhané hadry pod provazy v podpaží,"...
Jeremiáš 43:11...smrt, zemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod meč, ten pod meč. V chrámech egyptských bohů založí...
Jeremiáš 52:20...ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Mořepod ním dvanáct bronzových býků a stojany, které pro...
Pláč 2:21...v ulicích leží na zemi. panny i mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi...
Pláč 3:28...nosí své jho od mládí. sedá o samotě, tiše pod uloženým břemenem. Ústy do prachu klesne - snad je...
Pláč 3:34...dávat zármutek. Když jsou všichni zajatci v zemi pod nohama drceni, když se překrucuje právo lidí přímo před...
Pláč 5:13...Mládenci roztáčejí mlýn, chlapci klopýtají pod dřívím. Starci v branách nesedí, mládenci dozpívali...
Ezechiel 1:8...jako vyleštěný bronz. Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel a těmi...
Ezechiel 1:23...jako třpytivá křišťálová klenba, budící hrůzuPod tou klenbou bytosti vzpínaly křídla k sobě navzájem a...
Ezechiel 6:13...se můj hněv vybouří a poznáte, že jsem Hospodin - se jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými...
Ezechiel 10:2...bylo cosi jako safírový trůn. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber...
Ezechiel 10:8...plátnem. Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hle...
Ezechiel 10:20...nimi. Byly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele u průplavu Kebar, a poznal jsem, že to...
Ezechiel 10:21... Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídlapod křídly cosi podobného lidským rukám. Také jejich tváře...
Ezechiel 13:14... se obnaží její základy. Spadne a vy skončíte pod - tehdy poznáte, že jsem Hospodin! se vybouří...
Ezechiel 17:23...se všichni ptáci uhnízdí a všichni najdou stín pod jeho větvemi. Všechny stromy v kraji tehdy poznají, že...
Ezechiel 20:37... praví Panovník Hospodin. Nechám vás procházet pod pastýřskou holí a přivedu vás do svazku smlouvy....
Ezechiel 24:5...porcemi, ber nejvybranější jehněčí. Naskládej pod něj polena a pak to prudce vař, to i s kostmi...
Ezechiel 31:6...košatil. Všichni ptáci hnízdili v jeho koruněpod jeho větvemi rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily...
Ezechiel 31:14... Jeden jak druhý přece musí umřít - směřují pod zem mezi smrtelníky, kteří sestupují do jámy. Tak praví...
Ezechiel 31:16...jsem rozechvěl národy, když jsem ho srazil do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy. Pod zemí tehdy došly...
Ezechiel 31:18...stromy však skončíš mezi neobřezanci dole pod zemí, ulehneš k mečem pobitým. Tak je tomu s faraonem a...
Ezechiel 46:23...dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsupod níž byla kolem dokola zřízena ohniště. "To jsou kuchyně...
Daniel 4:11...a rozházejte ovoce! uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! Pařez i s kořeny mu...
Daniel 7:27... Království, moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho...
Daniel 9:12... a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v...
Ozeáš 2:2...Boha." Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký bude...
Ozeáš 4:13...horských vrcholech, na pahorcích kouří kadidlempod dubem, topolem, pod mohutným stromem, v jejichž stínu...
Ozeáš 14:1...ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřiloPod mečem klesnou, jejich maličké utlučou, jejich těhotné...
Joel 1:17...Boha zmizel jásot a veselí. Zrní se scvrklo pod hroudami, zpustly stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť...
Micheáš 1:4... sestupuje, šlape po výšinách země! Hory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají se...
Micheáš 4:4...boje. Každý usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj fíkovník a nikdo je nezděsí - tak promluvila...
Abakuk 3:6...Nákaza! Zastavil se a měří zem; národy se chvějí pod jeho pohledem. Odvěká pohoří se drolí na kusy, věčná...
Abakuk 3:16...rty. Jako by mi kostižer vlezl do kostí a nohy pode mnou poklesly. Budu však čekat na den soužení, jež...
Malachiáš 3:21...dovádět jako telátka vypuštěná z maštale. Tehdy podupete ničemné - budou pod vašima nohama jako popel v den...
Matouš 5:15...Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v...
Matouš 8:8...odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude...
Matouš 23:37...tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane...
Matouš 24:5...pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé....
Marek 4:21...řekl: "Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel? Nemá se postavit na svícen? Není...
Marek 7:28..." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla,...
Marek 12:40...při večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší...
Marek 13:6...pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé....
Lukáš 2:8...místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom...
Lukáš 7:6..."Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil za tebou...
Lukáš 8:16...lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli...
Lukáš 11:33...nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo....
Lukáš 13:34...tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se vám...
Lukáš 20:47...místa na večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší...
Lukáš 21:8...se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!'...
Lukáš 22:45...od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim....
Jan 1:48... znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem  pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než Filip zavolal...
Jan 1:50..."Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem  pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen,...
Skutky 27:30... Tehdy se námořníci pokusili uniknout z lodiPod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy také z přídi,...
Skutky 27:41...a nemohla se pohnout, zatímco záď se tříštila pod náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby...
Římanům 2:12... bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. Před Bohem totiž nejsou...
Římanům 3:13... nástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty, hořké kletby z úst jim tryskají...
Římanům 3:19..." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý...
Římanům 6:14...Hřích nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když...
Římanům 6:15...pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že...
Římanům 11:32...milosrdenství i na . Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Ta hloubka...
Římanům 16:20...jde o zlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi....
1. Korintským 9:20...Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty, kdo...
2. Korintským 11:12... abych vzal vítr z plachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobat. Takoví...
Galatským 3:10... kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo...
Galatským 3:22...ze Zákona. Písmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na...
Galatským 3:23...Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla být víra zjevena....
Galatským 3:25...vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali...
Galatským 4:2...všeho, ale do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud jsme byli nedospělí, byli...
Galatským 4:4...poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom...
Galatským 4:5...pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože...
Galatským 4:21...jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je...
Galatským 5:18... co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem...
Efeským 1:22... v tomto věku nebo v budoucím. Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal...
Efeským 2:2...vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který...
Filipským 2:10...Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemipod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že...
Koloským 1:23...jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se Pavel stal služebníkem. Proto...
1. Petr 5:6... pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu...
Zjevení 5:3...její pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do nahlédnout....
Zjevení 5:13...všechno stvoření, které je na nebi, na zemipod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel...
Zjevení 6:9...šelmami. Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro...
Zjevení 12:1...se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncempod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti...

Slova obsahující pode: nepodepsal (1) pode (4) podej (4) podejte (1) podepře (2) podepřel (1) podepřen (2) podepřít (2) podepřu (1) podepsal (3) podepsali (1) podezíravě (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |