Poddat

Hledám varianty 'poddat' [ poddejte (5) poddej (1) poddat (2) poddáno (3) poddáni (1) poddali (3) poddal (3) poddá (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Letopisů 19:19... že je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mírpoddali se mu. Aramejci pak nikdy nechtěli přijít...
1. Letopisů 29:24...hrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounovi v očích...
2. Letopisů 30:8...vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcovéPoddejte se Hospodinu a pojďte do jeho svatyně, kterou...
Job 22:21...je to tam, jejich bohatství oheň spolykal!' Poddej se Bohu a najdeš klid, takto ti vzejde blahobyt. Z...
Jeremiáš 27:11... který skloní šíji pod jho babylonského králepoddá se mu, takový ponechám v jeho zemi, praví Hospodin,...
Jeremiáš 27:12..."Skloňte svou šíji pod jho babylonského králepoddejte se mu i jeho lidu a zůstanete naživu! Proč bys měl...
Jeremiáš 27:17...zpět.' Prorokují vám lež! Neposlouchejte jePoddejte se babylonskému králi a zůstanete naživu. Proč by...
Jeremiáš 40:9...je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se poddat Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, poddejte se...
Římanům 8:7...je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu...
Římanům 10:3...udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali Boží. Kristus je totiž završením Zákona, aby byl...
1. Korintským 15:27...jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno kromě Toho, který mu...
1. Korintským 15:28... který mu to poddal.) mu tedy bude všechno poddáno, pak se i sám Syn poddá Tomu, který mu všechno...
Efeským 1:22... v tomto věku nebo v budoucím. Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal...
Židům 12:9...nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali...
Jakub 4:7...staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,...
1. Petr 3:22...odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné...
2. Petr 2:19... ale sami jsou otroky zkázy - čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí! Když lidé skrze poznání našeho Pána a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |