Podaří

Hledám varianty 'podaří' [ podařilo (7) podaří (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Soudců 1:19...vozy. Hospodin však byl s Judou, a tak se mu podařilo zabrat pohoří. Hebron dali podle Mojžíšova slova...
Soudců 20:47... samých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali...
1. Samuel 31:2...mrtví na svazích Gilboa. Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu...
1. Královská 22:22...všech jeho proroků.' Na to Hospodin řekl: ‚Anopodaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď...
2. Královská 11:2...sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských...
1. Letopisů 10:2...pronásledovali Saula a jeho syny. Když se jim podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu...
2. Letopisů 18:21...všech jeho proroků.' Nato Hospodin řekl: ‚Anopodaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď...
2. Letopisů 22:11...královský původ. Královské dceři Jošebě se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských...
Žalmy 1:3... kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří! Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již...
Daniel 8:24...ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázupodaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i...
Daniel 11:7...na vojska severního krále i na jeho pevnostipodaří se mu nad nimi zvítězit. Ukořistí také jejich bohy,...
Římanům 1:10... Stále prosím za to, aby se mi konečně někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám. Toužím se s vámi setkat,...

Slova obsahující podaří: nepodaří (1) podaří (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |