Podívat

Hledám varianty 'podívat' [ podívejte (31) podívejme (2) podívej (55) podívat (33) podíváš (1) podíváme (1) podívám (3) podívali (2) podívala (3) podíval (27) podívá (2) ]. Nalezeno 156 veršù.
Genesis 8:13...zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop archypodíval se ven a hle, zemský povrch osychal. Dvacátého...
Genesis 19:28...místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak...
Genesis 29:6...se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to...
Genesis 31:2...si pořídil na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že mu není nakloněn jako dříve...
Genesis 37:14..."Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi...
Genesis 37:19... domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho...
Genesis 39:14...a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s...
Exodus 3:2...keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl...
Exodus 3:4...Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře: "Mojžíši!...
Exodus 4:14... levita Áron? Mám za to, že je výřečný dostPodívej se, ti jde naproti. uvidí, bude mít...
Exodus 4:18..."Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu...
Exodus 5:5...k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je...
Numeri 13:18..."Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do horpodívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je...
Numeri 21:8...hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a...
Numeri 21:9...ho na kůl. Když někoho uštkl had a on se podíval na toho bronzového hada, zůstal naživu. Synové...
Numeri 23:13...Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje,...
Deuteronomium 3:27...oči na západ, na sever, na jih a na východPodívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však...
Jozue 9:12...chystali, balili jsme ho doma ještě teplý - a podívejte se: je vyschlý, se drolí. Tyto měchy na víno...
Jozue 9:13...měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: popraskaly. Toto jsou naše šaty a obuv:...
Soudců 9:36...ze zálohy. Když je Gaal uviděl, řekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor sestupuje vojsko!" Zebul mu ale...
Soudců 9:37...připadají jako postavy." Gaal však pokračoval: "Podívej, z Tabur-erecu sestupuje vojsko a další houf se...
Soudců 14:8...tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí...
Soudců 19:9...půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl: "Podívej se, den se chýlí k večeru. Zůstaňte prosím na...
1. Samuel 9:8...pro Božího muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?" "Podívej," odpověděl mládenec Saulovi, "mám u sebe čtvrt...
1. Samuel 14:8...s tebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej se, pronikneme k těm mužům a ukážeme se jim. Jestli...
1. Samuel 14:11...filištínské hlídce a Filištíni si řekli: "Podívejme, Hebrejové lezou z děr, do kterých se schovali."...
1. Samuel 14:29...tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal...
1. Samuel 16:17...se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi...
1. Samuel 17:28...Znám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses podívat na bitvu, co?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu...
1. Samuel 18:22...přikázal: "Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král rád a všichni jeho dvořané milují....
1. Samuel 20:21...najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou za tebou, přines je' - pak můžeš...
1. Samuel 20:22...je živ Hospodin. Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít...
1. Samuel 24:12...ruku - vždyť je to Hospodinův pomazanýPodívej se, otče, jen se podívej: Mám v ruce cíp tvého...
1. Samuel 26:16...svého pána, Hospodinova pomazaného. Jen se podívej, kde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u...
2. Samuel 2:22..."Nech být, jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále...
2. Samuel 7:2...okolních nepřátel, řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla...
2. Samuel 13:5..." poradil mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít sestra...
2. Samuel 13:6...a dělal, že je nemocný. Když se na něj přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít ...
1. Královská 3:21...nakojím - a on je mrtvý! Pak jsem se ale na něj podívala v ranním světle a vidím - to není můj syn; tohohle...
1. Královská 17:23...horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží...
1. Královská 18:43...koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic tam není...
1. Královská 22:13...Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají...
2. Královská 2:24... plešoune! Táhni, plešoune!" On se otočilpodíval se na a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z...
2. Královská 4:9...u na jídlo. Ta žena řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží...
2. Královská 4:25... jak k němu míří, řekl svému mládenci Gehazimu: "Podívej, to je ta Šunemitka. Utíkej naproti a zeptej se:...
2. Královská 6:1...jako sníh! Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej se, místo, kde s tebou bydlíme, je nám příliš těsné...
2. Královská 7:6... hluk koní, hluk velikého vojska a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské a...
2. Královská 9:32... ty Zimri, vrahu svého pána?" zavolala. On se podíval směrem k oknu a vykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?"...
1. Letopisů 17:1...ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém paláci, a Truhla...
2. Letopisů 18:12...Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají...
2. Letopisů 20:11...projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se, jak nám odplácejí! Přicházejí nás vyhnat z...
2. Letopisů 26:20...kněz Azariáš s ostatními kněžími se na něj podíval a hle - na čele měl malomocenství! Spěšně ho odtud...
Job 22:12...v nebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy - jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes...
Job 35:5...ti tedy odpovídám a s tebou i tvým přátelůmPodívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj mraky - jsou vyšší...
Job 40:15...zachraňuje vlastní pravice! Jen se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou...
Job 40:16...stvořil jej; živí se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše!...
Žalmy 46:9... naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi! Ve...
Žalmy 80:15...Bože zástupů, navrať se, pohlédni z nebe, jen se podívej - o tuto révu se postarej! Réva, již sázela tvá...
Kazatel 1:10... Copak je něco, o čem se říci: Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo celé věky, bylo...
Píseň 7:13... k vinicím zamíříme, zda pučí réva, se půjdem podívat, révové květy zda se již otvírají, zda kvete...
Izaiáš 22:17...sis vykutal ve skále. Jen se, ty hrdinopodívej, jak Hospodin pevně popadne, jak prudce s tebou...
Izaiáš 23:13...vydej se! Ani tam ale pokoj nenajdeš. Jen se podívej na zemi Chaldejských, na lid, jenž byl a není víc....
Izaiáš 51:6...vyhlížejí s nadějí. Jen pozvedněte oči k nebipodívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako dým, země...
Izaiáš 58:3...se hladem, a ty si toho nevšímáš?" Jen se podívejte - v postní den si děláte, co chcete, všechny své...
Izaiáš 63:15...své jméno proslavil. Pohlédni z nebe, jen se podívej z příbytku svatosti a slávy své: Kde je tvá...
Jeremiáš 2:10...Hospodin, a ještě i vaše vnuky obviním. Jeďte se podívat na středomořské ostrovy, pošlete někoho k beduínům...
Jeremiáš 2:23...bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se podívej, cos prováděla v Údolí, nad tím, cos páchala, se...
Jeremiáš 7:8...jsem dal vašim otcům od věků na věky. Jen se podívejte! Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marně! Copak...
Jeremiáš 7:12... kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a podívejte se, co jsem s ním kvůli zkaženosti svého lidu...
Jeremiáš 8:8...jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho komolí lživé pero učenců! Ti mudrci tedy...
Jeremiáš 36:16... Když uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se podívali jeden na druhého a řekli Baruchovi: "Musíme to...
Pláč 1:11...aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, jen se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec...
Pláč 1:12...vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem? Jen se podívejte, pohleďte, zda je bolest podobná , kterou trpím...
Pláč 3:50... dříve než Hospodin shlédne shůry, než se podívá na nás. Ach, jak jsem ztrápený, když vidím dcery...
Pláč 5:1...si, Hospodine, jak jsme dopadli, dobře se podívej na naši hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše...
Ezechiel 2:9...vzbouřenců. Otevři ústa a sněz, co ti dávám." Podíval jsem se a hle - proti mně natažená ruka a v ...
Ezechiel 8:2...tam na dolehla ruka Panovníka HospodinaPodíval jsem se a hle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů...
Ezechiel 8:5...měl vidění na pláni! "Synu člověčí," řekl mi, "podívej se k severu." Podíval jsem se tím směrem, a hle -...
Ezechiel 8:9...a hle - objevil se průchod. "Vejdi," řekl mi, "a podívej se, jaké strašné ohavnosti tu páchají." Vešel jsem...
Ezechiel 8:17...celou zem a stále víc popouzet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípí! Proto i ...
Ezechiel 10:1...se zprávou: "Provedl jsem, cos mi přikázal."  Podíval jsem se a hle - nad klenbou nad hlavami cherubů...
Ezechiel 10:9...byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hle - vedle cherubů byla čtyři kola, u...
Ezechiel 21:21...zabíjel! Rubej zprava, sekej zleva, kamkoli se podíváš. sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj...
Amos 3:9...v Egyptě: Shromážděte se na hory Samaří - jen se podívejte na ten zmatek, na to vykořisťování! Jednat...
Amos 5:22...Na pokojné oběti z vašich dobytčat se nechci ani podívat. S rámusem svých písní nechte být, nechci...
Amos 6:2...dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se jděte podívat a odtud na Veliký Chamát a pak dolů na filištínský...
Jonáš 2:5...na nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda obklopila ze všech...
Micheáš 7:10...je Hospodin, ten tvůj Bůh?" Na vlastní oči se podívám, ho jak bláto na ulicích rozdupou! Bude to den...
Nahum 3:13...fíky padají do úst tomu, kdo je sní! Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženy! Brány tvé země jsou...
Zachariáš 5:5...se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni očipodívej se, co se to objevuje." "Co to je?" zeptal jsem se....
Zachariáš 6:8...A tak prochodili zem. Potom na zavolal: "Podívej se! Ti, kteří vyrazili na sever, utišili mého ducha...
Matouš 5:28...' vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li...
Matouš 6:26...život víc než jídlo a tělo víc než oblečeníPodívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí,...
Matouš 11:8...Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí...
Matouš 11:9...v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka....
Matouš 11:19...Přišel Syn člověka, a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a...
Matouš 12:2...a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu: "Podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!"...
Matouš 19:26...tedy může být spasen?" ptali se. Ježíš se na  podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné...
Matouš 19:27...je to nemožné, ale u Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli...
Matouš 22:11...naplnila hosty. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen...
Matouš 25:20...hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět hřivenpodívej, získal jsem pět dalších.' Jeho pán mu řekl:...
Matouš 25:22...hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivnypodívej, získal jsem další dvě.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně...
Matouš 25:25...a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bálPodívej, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty...
Matouš 28:1... přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z...
Matouš 28:6... Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům,...
Marek 2:24...začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí?"...
Marek 5:14...rozhlásili to ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se to stalo. Když přišli k Ježíšovi a viděli...
Marek 6:38... "Kolik máte chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby."...
Marek 8:33...stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátilpodíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode ,...
Marek 10:27..."Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na  podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U...
Marek 10:28... ale ne u Boha. U Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli...
Marek 11:21... Petr se tehdy rozpomněl a zvolal: "Mistřepodívej se, ten fíkovník, který jsi proklel, uschl!" Ježíš...
Marek 12:15..."Proč pokoušíte? Přineste mi denár, se podívám." Když mu ho podali, zeptal se jich: "Čí je ten...
Marek 14:67...služek, a když si všimla Petra, jak se ohřívápodívala se na něj a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem...
Marek 15:35...to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejte, volá Eliáše!" Někdo pak odběhl, naplnil houbu...
Marek 16:6...ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tuPodívejte se, kam ho položili. Jděte a řekněte jeho...
Lukáš 2:15...do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do BetlémaPodíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil."...
Lukáš 7:25...Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Pohleďte, ti, kdo...
Lukáš 7:26...v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka....
Lukáš 7:34...Přišel Syn člověka, a pije a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a...
Lukáš 8:35...to vyprávěli ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho...
Lukáš 12:19...své obilí a zásoby. Pak si budu moci říciPodívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez...
Lukáš 12:24...je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečeníPodívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže...
Lukáš 12:27...ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatníPodívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou,...
Lukáš 13:7...na něm ovoce, ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se, tři roky přicházím a hledám na tom fíkovníku...
Lukáš 14:18...řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na jít podívat. Prosím , omluv .' Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět...
Lukáš 15:29...ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal...
Lukáš 19:3... hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl...
Lukáš 19:8...hříšníkovi?!" Zacheus potom vstal a řekl Pánu: "Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane,...
Lukáš 20:17..." "To snad ne!" zvolali, jakmile to uslyšeliPodíval se na a řekl: "Co tedy znamená to, co je psáno:...
Lukáš 21:29...vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl podobenství: "Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. Když vidíte, jak...
Lukáš 22:38...se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Panepodívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl. Vyšel...
Lukáš 22:56... jedna služka si ho všimla, upřeně se na něj podívala a řekla: "Tenhle byl také s ním." On to ale...
Lukáš 22:61...to dořekl, zakokrhal kohout. Pán se obrátilpodíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu Pán říkal:...
Lukáš 24:39..."Proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybáchPodívejte se na ruce a nohy - jsem to ! Dotkněte se ...
Jan 1:39...se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat," odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a...
Jan 1:42...Kristus) a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat...
Jan 1:46...může být z Nazaretu?" opáčil Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak...
Jan 4:29...džbán, odešla do města a řekla lidem: "Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala....
Jan 4:35...čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte očipodívejte se na lány, že se bělají ke žni! Ten, kdo žne,...
Jan 7:26...říkat: "Není to snad ten, kterého chtějí zabítPodívejte se, mluví svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by...
Jan 11:34...se zeptal: "Kam jste ho položili?" "Pojď se podívat, Pane," řekli mu. Ježíš se rozplakal...
Jan 11:36...se rozplakal. "Podívejte, jak ho měl rád!" řekli Židé. Někteří ale...
Jan 20:27...vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prstPodívej se na ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku....
Skutky 3:4... Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás." Když vzhlédl, v očekávání, že od nich...
Skutky 4:14...a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí,...
Skutky 7:31...vidění podivil. Když se přiblížil, aby se lépe podíval, zazněl k němu Hospodinův hlas: ‚ jsem Bůh tvých...
Skutky 7:32...Jákobův.' Mojžíš se roztřásl a neodvažoval se podívat. Hospodin mu řekl: ‚Zuj si obuv z nohou, protože...
Skutky 11:6...Když sestoupila ke mně, pozorně jsem se do  podíval a spatřil jsem čtvernohá polní zvířata i šelmy,...
Skutky 13:9... Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatýPodíval se mu zpříma do očí a řekl: "Ty ďáblův synu plný...
Skutky 14:9...on naslouchal Pavlovým slovům. Když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl...
Skutky 19:21... " tam pobudu," řekl, "musím se také podívat do Říma." Dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta,...
1. Korintským 1:26...než lidé a Boží slabost je silnější než lidéPodívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských...
2. Korintským 7:11... Světský zármutek však působí smrt. Jen se podívejte, jakou ve vás ten zbožný zármutek způsobil snahu...
Galatským 6:11...dobro všem, a zvláště členům rodiny víryPODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU SVOU VLASTNÍ...
Zjevení 4:1... slyš, co Duch praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |