Podíl

Hledám varianty 'podíl' [ podíly (9) podílů (7) podílu (12) podílem (1) podíl (76) ]. Nalezeny 93 verše.
Genesis 14:24...' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si...
Genesis 31:14..."Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás...
Exodus 29:26...je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se...
Leviticus 6:10...to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to svatosvaté, tak jako...
Leviticus 7:33...obětí odevzdáte jako obětní příspěvek kněziPodíl pravé kýty připadne tomu z Áronových synů, který bude...
Leviticus 7:35...ustanovením přijímat od synů Izraele." Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a...
Leviticus 8:29...a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana pověření, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin....
Leviticus 24:9...ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné...
Numeri 18:8... Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl tobě a tvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých...
Numeri 18:20...zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů...
Numeri 31:29...to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako...
Numeri 31:36...000 žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů...
Numeri 33:54...ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší...
Numeri 36:2...aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od Hospodina přikázáno, aby...
Deuteronomium 10:9... jak to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho...
Deuteronomium 12:12...je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoru, abys neobětoval své...
Deuteronomium 14:27... který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z...
Deuteronomium 14:29...ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek a vdova,...
Deuteronomium 18:1...kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých obětí...
Deuteronomium 18:8...tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš...
Jozue 11:23...dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové...
Jozue 12:7...izraelským kmenům do vlastnictví podle jejich podílů v podhůří, na pláni Arava i na východních srázech, v...
Jozue 13:6...jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi...
Jozue 14:4...pokolení, Manases a Efraim. Levitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipadl, pouze města k bydlení a přilehlé...
Jozue 15:13...Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových - Kiriat-arbu, což je Hebron....
Jozue 18:5... se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům...
Jozue 18:6...ve svých hranicích na severu. těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu...
Jozue 18:7... naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A...
Jozue 18:9...zapsali na svitek, jaká města připadají na sedm podílů. Potom se vrátili k Jozuovi do tábora v Šílu. Jozue...
Jozue 18:10...a přidělil synům Izraele území podle jejich podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich...
Jozue 19:9...rody. Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova podílu, protože území Judových synů pro bylo příliš...
Soudců 1:3...bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase půjdeme s vámi...
Soudců 18:1...mezi izraelskými kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět...
1. Samuel 30:24...do rukou. Kdo by s tou vaší řečí souhlasilPodíl toho, kdo zůstal u zásob, bude stejný jako podíl toho...
2. Samuel 20:1...máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů všechen Izrael!"...
1. Královská 12:16...máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď...
2. Letopisů 10:16...máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď...
2. Letopisů 30:22...sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a děkovali Hospodinu, Bohu...
2. Letopisů 31:4... Obyvatelům Jeruzaléma přikázal odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby se mohli plně věnovat...
Nehemiáš 2:20...jsme stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" Velekněz Eliašib se svými bratry...
Žalmy 73:26... tělo i srdce strádají, Bůh je síla, můj podíl navěky! Hle, jistě zahynou ti, kdo opouštějí,...
Kazatel 9:6...jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. Vzhůru! Jez...
Izaiáš 34:17...a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou jim tu zemi rozměří, aby ji navždy...
Izaiáš 53:12...jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist,...
Izaiáš 61:7...nádhery. Místo své hanby budete mít dvojitý podíl, místo své potupy budete jásat nad svým dědictvím. V...
Ezechiel 45:1..." " si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto...
Ezechiel 45:6...města k bydlení. Díl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5 000 loktů široký a 25...
Ezechiel 45:7...domu Izraele. Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat...
Ezechiel 46:18...to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu, nesmí je vytlačovat z jejich vlastnictví. Svým...
Ezechiel 47:22...mezi izraelské kmeny. Rozdělíte si ji na dědičné podíly pro sebe i pro přistěhovalce žijící mezi vámi, kteří...
Ezechiel 48:1...Chamát) bude mít od východu na západ svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude mít od východu na...
Ezechiel 48:2...území bude mít od východu na západ svůj podíl Ašer. Vedle Ašerova území bude mít od východu na...
Ezechiel 48:3...území bude mít od východu na západ svůj podíl Neftalí. Vedle území Neftalího bude mít od východu ...
Ezechiel 48:4...Neftalího bude mít od východu na západ svůj podíl Manases. Vedle území Manasese bude mít od východu ...
Ezechiel 48:5...Manasese bude mít od východu na západ svůj podíl Efraim. Vedle Efraimova území bude mít od východu ...
Ezechiel 48:6...území bude mít od východu na západ svůj podíl Ruben. Vedle Rubenova území bude mít od východu na...
Ezechiel 48:7...území bude mít od východu na západ svůj podíl Juda. Vedle Judova území bude od východu na západ...
Ezechiel 48:8... Vedle Judova území bude od východu na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a...
Ezechiel 48:10...loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Tento svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 25 000...
Ezechiel 48:12...bludu. Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území...
Ezechiel 48:18...po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10 000 loktů na...
Ezechiel 48:20...25 000 loktů. Tento čtverec vyčleníte jako svatý podíl, a to včetně majetku města. Zbývající území po obou...
Ezechiel 48:21...města. Zbývající území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat...
Ezechiel 48:23...kmeny: Od východu na západ bude mít svůj podíl Benjamín. Vedle Benjamínova území bude mít od východu...
Ezechiel 48:24...území bude mít od východu na západ svůj podíl Šimeon. Vedle Šimeonova území bude mít od východu ...
Ezechiel 48:25...území bude mít od východu na západ svůj podíl Isachar. Vedle Isacharova území bude mít od východu...
Ezechiel 48:26...území bude mít od východu na západ svůj podíl Zabulon. Vedle Zabulonova území bude mít od východu...
Ezechiel 48:27...území bude mít od východu na západ svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice podél Gádova území od...
Ezechiel 48:29...jako dědictví kmenům Izraele, a toto jsou jejich podíly, praví Panovník Hospodin. Toto jsou vnější hranice...
Micheáš 2:5...mezi proradné!'" A tak vám nikdo nevyměří podíl v Hospodinově shromáždění. "Neprorokovat!" říkají...
Skutky 1:17...přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě." (Jidáš za své špinavé peníze získal...
Skutky 1:25... Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem namísto Jidáše,...
Skutky 8:21...myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před...
Skutky 26:18... aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchůpodíl mezi posvěcenými.' A tak jsem, králi Agrippo, nebyl...
Římanům 8:17...Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě....
Římanům 15:27...jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci...
1. Korintským 6:9...Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři,...
1. Korintským 6:10... opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale...
1. Korintským 9:10...mlátí obilí, musí to dělat v naději, že bude mít podíl z úrody. Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by...
1. Korintským 9:13...pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u oltáře, mají podíl z oltářních obětí? Právě tak Pán určil, že kazatelé...
1. Korintským 9:23...dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen...
1. Korintským 10:21...pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na stolu démonů! Nebo snad chceme...
1. Korintským 15:50... Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na...
2. Korintským 1:7...vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšení....
Galatským 5:21...vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska,...
Efeským 1:11...jednoty v Kristu. Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí...
Filipským 1:7... nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a...
Koloským 1:12...s radostí děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z...
Židům 6:4...osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc...
Židům 12:10... on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy...
1. Petr 4:13...to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť se zjeví jeho sláva,...
1. Jan 1:3...viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem...
Zjevení 20:6...To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo  podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc,...

Slova obsahující podíl: nepodílela (1) podíl (76) podílem (1) podílet (1) podílí (1) podílíte (1) podílu (12) podílů (7) podíly (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |