Podél

Hledám varianty 'podél' [ podél ]. Nalezeno 48 veršù.
Exodus 2:5...faraonova dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala...
Exodus 26:4...v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhůPodél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej...
Exodus 26:10...houni pak v polovině přehni přes průčelí stanuPodél první koncové houně připevni padesát poutek; stejně...
Exodus 28:33... jako otvor pancíře; plášť se nebude trhatPodél celého jeho spodního lemu udělej granátová jablka z...
Exodus 36:11...spojili k sobě; rovněž tak druhých pět pruhůPodél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusu, udělali...
Exodus 36:17...a šest houní. Potom připevnili padesát poutek podél koncové houně spojeného kusu a stejně tolik podél...
Exodus 39:24...v pancíři, s tkanou obrubou, aby se netrhalPodél spodního lemu pláště udělali granátová jablka z modré...
Numeri 13:29...bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při mořipodél Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící...
Numeri 34:3...Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí...
Numeri 34:5...a bude pokračovat k Acmonu, kde se stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k moři. Vaši západní...
Numeri 34:11...východně od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského jezera. Odtud hranice...
Jozue 1:4... k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufratpodél celé země Chetitů ke Středozemnímu moři, kde...
Jozue 15:7...na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše, dosáhne k En-rogelu. Potom se zvedá...
Jozue 15:10...okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále...
Jozue 19:22...a Bet-pacec. Hranice se dotýká Tábora a vede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je to...
Soudců 11:26... v Aroeru a jeho vesnicích i ve všech městech podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět? ...
1. Samuel 17:52...k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k Šaarimu a také ke Gatu a Ekronu. Když se...
2. Samuel 16:13...se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečil, házel...
1. Královská 6:6...5 loktů, prostřední 6 loktů a horní 7 loktůPodél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité...
1. Letopisů 7:29...Šechem a jeho vesnice k Aji a jeho vesnicímPodél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach,...
2. Letopisů 33:14...hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu....
Nehemiáš 2:15...kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil zpět,...
Nehemiáš 12:37...po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbámpodél Davidova paláce a na východ k Vodní bráně. Druhý...
Nehemiáš 12:39...hradbě směrem k Pecné věži a k Široké hradběpodél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou...
Izaiáš 19:7...a vytratí. Zvadne všechna třtina i rákosí, zeleň podél Nilu i při ústí, uschne vše zaseté v nilském okolí,...
Izaiáš 49:9..."Vyjděte!" a těm, kdo jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit, naleznou pastvu na...
Izaiáš 59:10... ale kráčíme v temnotách. Jak slepí se plížíme podél zdi, šmátráme jako bez očí. O poledni klopýtáme jako...
Jeremiáš 48:20...se stydí, jak je rozdrcen. Naříkejte a kvílejtePodél Arnonu oznamujte: Moáb je zahuben! Na náhorní rovinu...
Ezechiel 42:2...prostranstvím naproti oné mohutné stavběPodél severního průčelí, kde měla budova vchod, byla 100...
Ezechiel 42:7...nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla se podél těchto místností v délce 50 loktů, a protože...
Ezechiel 42:8...délku 50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél celé stavby. Před spodními místnostmi tak vedla...
Ezechiel 42:12...do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl vstup, kterým se...
Ezechiel 47:18...povede hranice mezi Chavranem a Damaškem a dále podél Jordánu mezi Gileádem a zemí Izraele k Mrtvému moři...
Ezechiel 47:19...hranice od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu moři. To je...
Ezechiel 48:1... Toto jsou jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes Lebo-chamát k Chacar-enanu...
Ezechiel 48:18...území po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10...
Ezechiel 48:28...na západ svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice podél Gádova území od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál...
Matouš 4:18...království je blízko!" Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí...
Matouš 13:4...rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na...
Matouš 13:19...do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto podél cesty. Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší...
Marek 1:16...pokání a věřte evangeliu!" Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra...
Marek 4:4...rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na...
Marek 4:15...rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází...
Lukáš 8:5...rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo...
Lukáš 8:12...v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel...
Skutky 27:2...jsme na adramyttskou loď, která měla plout podél pobřeží Asie, a vypluli jsme. Byl s námi také...
Skutky 27:7...pokračovat tím směrem, a tak jsme obepluli Krétu podél Salmony. Po obtížné plavbě kolem pobřeží jsme...
Skutky 27:13...svého předsevzetí. Zvedli kotvy a pluli těsně podél Kréty. Od ostrova ale znenadání udeřil orkán zvaný...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |