Podám

Hledám varianty 'podám' [ podejte (1) podej (4) podat (2) podáš (1) podáno (1) podám (1) podali (13) podal (17) podají (1) podá (2) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 27:25...Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí...
Genesis 40:11...je do faraonova poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu:...
Leviticus 9:9...tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a potřel rohy oltáře....
Leviticus 9:12... Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech stran. Podali...
Leviticus 9:13...krev a on pokropil oltář ze všech stranPodali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to...
Leviticus 9:18...a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné...
Numeri 13:26...celé izraelské obci do Kádeše v Paranské pouštiPodali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země....
Deuteronomium 1:22...napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnoupodají nám zprávu o cestě, kterou se máme vydat, i o...
Deuteronomium 1:25...něco z jejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává,...
Jozue 22:32...synů do kanaánské země k synům Izraelepodali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili...
Růt 2:14...ve víně." Přisedla si tedy k žencům, a když  podal pražené zrní, jedla do sytosti a ještě zbylo....
Růt 4:7...stvrzení každého jednání si člověk zul sandálpodal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo svědectví.) Ten...
2. Samuel 22:36...obstát v boji, ruce napínají i luk bronzovýPodal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil!...
1. Královská 17:19...přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho z náruče, vynesl...
2. Královská 4:6...nalévala. Když byly džbány plné, řekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel....
2. Královská 7:15...na úprku odhazovali! A tak se poslové vrátilipodali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský...
2. Královská 10:15...ho. "Ano, jistěže ano," odvětil Jonadab. "Tak mi podej ruku," vyzval ho. Když mu Jonadab podal ruku, vytáhl...
2. Královská 22:9...ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králipodal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v...
2. Letopisů 34:16...předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králipodal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo...
Ezdráš 4:6...roce bylo na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udání. Také za vlády Artaxerxe napsal Bišlam s...
Žalmy 18:36...obstát v boji, ruce napínají i luk bronzovýPodal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicí,...
Ezechiel 10:7...natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jejpodal do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel....
Ezechiel 21:16...a padne do dlaně, ostrý a vyleštěný meč - jen ho podat ruce katově! Kvílej a křič, synu člověčí, neboť udeří...
Matouš 7:9... bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když prosí o chléb? Nebo když...
Matouš 10:42... dostane odplatu spravedlivého. Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých,...
Matouš 26:27...je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díkypodal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je ...
Marek 9:41...není proti nám, je s námi. Kdo by vám podal i jen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amen,...
Marek 12:16...Přineste mi denár, se podívám." Když mu ho podali, zeptal se jich: "Čí je ten obraz a nápis?" "Císařův...
Marek 14:23... to je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díkypodal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl: "To je...
Lukáš 4:17...v sobotní den do synagogy a vstal, aby četlPodali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl...
Lukáš 11:11...tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když poprosí o rybu? A když...
Lukáš 11:12... když poprosí o rybu? A když poprosí o vejcepodáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí,...
Lukáš 24:42...divili, zeptal se jich: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před...
Jan 13:26...tedy a zeptal se: "Pane, kdo to je?" "Ten, komu podám namočené sousto," odpověděl Ježíš. Namočil sousto a...
Jan 19:29... Naplnili tedy houbu octem, nasadili na yzoppodali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je...
Skutky 9:41...oči, a když uviděla Petra, posadila se. On  podal ruku a pomohl vstát. Potom zavolal svaté i vdovy a...
Skutky 17:31...skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." A jakmile...
2. Korintským 8:24... jsou to vyslanci církví - jsou sláva KristovaPodejte jim tedy před očima všech církví důkaz své lásky a...
Galatským 2:9... tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali mně i Barnabášovi pravice jako společníkům s tím, že...
1. Petr 3:15...svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |