Podá

Hledám varianty 'podá' [ podejte (1) podej (4) podat (2) podáš (1) podáno (1) podám (1) podali (13) podal (17) podají (1) podá (2) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 27:25...Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí...
Genesis 40:11...je do faraonova poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu:...
Leviticus 9:9...tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a potřel rohy oltáře....
Leviticus 9:12... Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech stran. Podali...
Leviticus 9:13...krev a on pokropil oltář ze všech stranPodali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to...
Leviticus 9:18...a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné...
Numeri 13:26...celé izraelské obci do Kádeše v Paranské pouštiPodali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země....
Deuteronomium 1:22...napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnoupodají nám zprávu o cestě, kterou se máme vydat, i o...
Deuteronomium 1:25...něco z jejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává,...
Jozue 22:32...synů do kanaánské země k synům Izraelepodali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili...
Růt 2:14...ve víně." Přisedla si tedy k žencům, a když  podal pražené zrní, jedla do sytosti a ještě zbylo....
Růt 4:7...stvrzení každého jednání si člověk zul sandálpodal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo svědectví.) Ten...
2. Samuel 22:36...obstát v boji, ruce napínají i luk bronzovýPodal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil!...
1. Královská 17:19...přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho z náruče, vynesl...
2. Královská 4:6...nalévala. Když byly džbány plné, řekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel....
2. Královská 7:15...na úprku odhazovali! A tak se poslové vrátilipodali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský...
2. Královská 10:15...ho. "Ano, jistěže ano," odvětil Jonadab. "Tak mi podej ruku," vyzval ho. Když mu Jonadab podal ruku, vytáhl...
2. Královská 22:9...ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králipodal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v...
2. Letopisů 34:16...předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králipodal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo...
Ezdráš 4:6...roce bylo na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udání. Také za vlády Artaxerxe napsal Bišlam s...
Žalmy 18:36...obstát v boji, ruce napínají i luk bronzovýPodal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicí,...
Ezechiel 10:7...natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jejpodal do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel....
Ezechiel 21:16...a padne do dlaně, ostrý a vyleštěný meč - jen ho podat ruce katově! Kvílej a křič, synu člověčí, neboť udeří...
Matouš 7:9... bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když prosí o chléb? Nebo když...
Matouš 10:42... dostane odplatu spravedlivého. Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých,...
Matouš 26:27...je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díkypodal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je ...
Marek 9:41...není proti nám, je s námi. Kdo by vám podal i jen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amen,...
Marek 12:16...Přineste mi denár, se podívám." Když mu ho podali, zeptal se jich: "Čí je ten obraz a nápis?" "Císařův...
Marek 14:23... to je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díkypodal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl: "To je...
Lukáš 4:17...v sobotní den do synagogy a vstal, aby četlPodali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl...
Lukáš 11:11...tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když poprosí o rybu? A když...
Lukáš 11:12... když poprosí o rybu? A když poprosí o vejcepodáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí,...
Lukáš 24:42...divili, zeptal se jich: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před...
Jan 13:26...tedy a zeptal se: "Pane, kdo to je?" "Ten, komu podám namočené sousto," odpověděl Ježíš. Namočil sousto a...
Jan 19:29... Naplnili tedy houbu octem, nasadili na yzoppodali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je...
Skutky 9:41...oči, a když uviděla Petra, posadila se. On  podal ruku a pomohl vstát. Potom zavolal svaté i vdovy a...
Skutky 17:31...skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." A jakmile...
2. Korintským 8:24... jsou to vyslanci církví - jsou sláva KristovaPodejte jim tedy před očima všech církví důkaz své lásky a...
Galatským 2:9... tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali mně i Barnabášovi pravice jako společníkům s tím, že...
1. Petr 3:15...svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší...

Slova obsahující podá: hospodář (7) hospodáře (5) hospodáři (3) hospodářství (1) opodál (10) podá (2) podám (1) podáno (1) podáš (1) podává (2) podával (4) podávala (2) podávali (5) podávat (2) podávejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |