Pod

Hledám varianty 'pod' [ pode (4) pod (332) ]. Nalezeno 306 veršù.
Genesis 1:7...vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval...
Genesis 1:9...a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a...
Genesis 1:20...se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil...
Genesis 6:17...zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu...
Genesis 7:19...stále mohutněji, přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se...
Genesis 16:9...Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod...
Genesis 18:4...trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než...
Genesis 18:8... a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?"...
Genesis 19:8...zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou!...
Genesis 21:15...pouští. Když voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem...
Genesis 28:11... Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík...
Genesis 28:18...ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol...
Genesis 31:34...do stanu Ráchel. Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal...
Genesis 35:4...náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží...
Genesis 35:8...zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut...
Genesis 41:35...shromažďují všechny potraviny, uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají...
Genesis 48:6...tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na...
Exodus 8:17...domů vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším...
Exodus 9:19...nech odvést svá stáda a vše, co máš na polipod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře,...
Exodus 9:20...utluče!'" Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod...
Exodus 17:12...ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali...
Exodus 20:4...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modlypodobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách...
Exodus 21:20...svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane...
Exodus 23:2...k většině v žádné špatnosti. Nevypovídej u soudu pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovi v jeho při...
Exodus 23:5...uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz...
Exodus 24:4...vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod...
Exodus 24:10...pak vystoupilo na horu a spatřili Boha IzraelePod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné...
Exodus 25:27...u jeho čtyř nohou. Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit....
Exodus 25:35...budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květyPod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden...
Exodus 26:19... jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámůPod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě...
Exodus 26:21...a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní,...
Exodus 26:25...a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším rámem. Dále...
Exodus 27:5...připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K...
Exodus 30:4...i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnecPod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté...
Exodus 32:19... které měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali,...
Exodus 36:24... jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámůPod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek;...
Exodus 36:26...a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní,...
Exodus 36:30...a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod každým rámem. Dále vyrobili svlaky z akáciového dřeva:...
Exodus 37:14...u jeho čtyř nohou. Kruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit....
Exodus 37:21...byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květyPod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden...
Exodus 37:27...i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnecPod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté...
Exodus 38:4...také mřížový rošt z bronzu a připevnil jej zespodu pod obrubu oltáře, do poloviny jeho výšky. Na čtyřech...
Exodus 38:21...Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce levitů pod vedením...
Leviticus 6:3...oheň. Kněz si oblékne plátěné rouchopod něj plátěné spodky. Vybere popel ze zápalné oběti...
Leviticus 15:10...by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl,...
Leviticus 16:4...oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknicipod ni plátěné spodky, přepáše se plátěnou šerpou a hlavu...
Leviticus 26:19... že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmo; země...
Leviticus 27:32...ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Majitel nebude...
Numeri 2:2...synové Izraele táboří každý při svém praporupod korouhví svých otcovských domů; táboří vpovzdálí...
Numeri 4:28...rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho...
Numeri 4:33...při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s...
Numeri 6:18...nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece,...
Numeri 7:8... Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm...
Numeri 16:31...Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je,...
Numeri 22:27...uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám...
Numeri 33:1... Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z...
Deuteronomium 2:25... dej se s ním do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z tebe. o tobě...
Deuteronomium 3:17...od Galilejského jezera po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal:...
Deuteronomium 4:11...i své děti." A tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tma,...
Deuteronomium 4:18... co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce,...
Deuteronomium 4:19...strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás...
Deuteronomium 4:49...stranu jordánského údolí Arava k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim:...
Deuteronomium 5:8...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modlypodobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách...
Deuteronomium 7:24...rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš....
Deuteronomium 9:14...Nech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ mocnější a početnější,...
Deuteronomium 12:2...bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich...
Deuteronomium 25:2...viník bičování, soudce jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá...
Deuteronomium 25:10...bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, může...
Deuteronomium 25:19... kdo pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel,...
Deuteronomium 28:23... Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště...
Deuteronomium 29:19...(Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane...
Jozue 2:6...ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnu, které tam měla rozložené.) Pronásledovatelé...
Jozue 7:21... schované v zemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a...
Jozue 7:22...a hle - bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem...
Jozue 11:3...Emorejci, Chetejci, Perizejci a Jebusejcipod Hermonem v kraji Micpa byli Hivejci. Ti vytáhli se...
Jozue 11:17...k Seíru, po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou Hermon. Zajal všechny jejich krále a nechal je...
Jozue 12:3...Mrtvého) moře směrem k Bet-ješimotu a na jih  pod úbočí Pisgy. Dále bášanský král Og z přežívajících...
Jozue 13:5...Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor,...
Jozue 24:26...Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám...
Soudců 1:7...palci na rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil."...
Soudců 2:18...přikázání. Oni však nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudce, býval Hospodin s ním a po všechny...
Soudců 3:16...si vyrobil krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděv k pravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi...
Soudců 4:5...prorokyně Debora, manželka Lapidotova. Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bet-elem v Efraimských...
Soudců 6:11...zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící...
Soudců 6:19...vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub a položil to před něj. Hospodinův anděl mu...
Soudců 7:1... Tábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké...
Růt 2:12...k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin,...
1. Samuel 3:1...mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo...
1. Samuel 7:11...Micpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli je  pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi...
1. Samuel 14:2...neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod granátovníkem u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600...
1. Samuel 22:6...David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v ruce třímal kopí a...
1. Samuel 31:13... Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak postili. Saul...
2. Samuel 10:10...seřadil je proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti...
2. Samuel 11:11..."Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými...
2. Samuel 18:9...svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého dubu, Abšalom v nich uvízl za...
2. Samuel 22:10...blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupujepod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl...
2. Samuel 22:39... Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena...
1. Královská 4:12...Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a za...
1. Královská 5:17... můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech...
1. Královská 7:20...čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady granátových jablek....
1. Královská 7:24...10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktůPod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě řady...
1. Královská 7:29...lvů, býků a cherubů a na rámech nad lvy a býkypod nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři...
1. Královská 7:30... Z jeho čtyř rohových sloupků vybíhala ramena pod umyvadlo. Každé odlité rameno mělo po stranách věnce....
1. Královská 7:32...ovšem nebyly do kruhu, ale do čtvercePod postranicemi byla čtyři kola s ojnicemi zapuštěnými do...
1. Královská 8:6... kolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku,...
1. Královská 9:19...Jeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládou. Všechno obyvatelstvo pozůstalé z Emorejců,...
1. Královská 13:14...vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který přišel z Judska?"...
1. Královská 14:23...než jejich otcové. Na kdejakém vyšším návršípod kdejakým košatým stromem si nastavěli obětní výšiny,...
1. Královská 19:4...den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: " dost, Hospodine!...
1. Královská 19:5... Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a...
2. Královská 9:13...A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a volali: "Jehu...
2. Královská 11:4...gardu i stráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a...
2. Královská 14:27...Izrael nemá, kdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem,...
2. Královská 16:4...pálil kadidlo na posvátných výšinách, návršíchpod kdejakým košatým stromem. Aramejský král Recin tehdy s...
2. Královská 17:10...obětní výšiny. Na kdejakém vyšším návršípod kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné sloupy a...
2. Královská 23:13...znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský král Šalomoun pro...
1. Letopisů 10:12...je zpět do Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel...
1. Letopisů 12:33...králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a věděli,...
1. Letopisů 17:1...ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém paláci, a Truhla...
1. Letopisů 19:11...nastoupili proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti...
1. Letopisů 25:2...Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn. Z...
1. Letopisů 25:3... Šimei, Chašabiáš a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery...
1. Letopisů 25:6...dal čtrnáct synů a tři dcery. Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na...
1. Letopisů 26:12...bylo celkem třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči...
1. Letopisů 29:8...měl drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova domu pod správu Jechiela Geršonského. Lid se z...
2. Letopisů 4:3...10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktůPod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve...
2. Letopisů 5:7... kolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku,...
2. Letopisů 24:13...chrám. Mistři byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a ještě...
2. Letopisů 26:11...kancléřem Jehielem a správcem Maasejášem pod velením Chananiáše, jednoho z královských vojevůdců....
2. Letopisů 26:13...rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinovéPod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů...
2. Letopisů 28:4...pálil kadidlo na posvátných výšinách, návršíchpod kdejakým košatým stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůh,...
2. Letopisů 32:6...a vyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu vojenských velitelů. Shromáždil je k sobě na...
2. Letopisů 34:4...obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitkůPod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a kadidlové...
Ezdráš 2:2...domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Serajáše,...
Ezdráš 5:8...vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn...
Nehemiáš 2:14...a ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru...
Nehemiáš 7:7...domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše,...
Nehemiáš 11:21...ve všech judských městech. Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu. Levité v...
Nehemiáš 11:22...Gišpy bydleli na Ofelu. Levité v Jeruzalémě byli pod vedením Uziho, syna Baniho, syna Chašabiášova, syna...
Ester 2:8... Také Ester tehdy vzali do královských komnat pod dohled strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a...
Ester 2:14...Večer odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha Šaašgaze, strážce konkubín....
Job 20:12...mu zlo chutná v ústech sladce, i když je chová pod jazykem, i když je vychutnává, nemá naspěch, i když je...
Job 26:5...Mrtví se před Bohem chvějí v hlubináchpod vodou s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo...
Job 26:8...zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. On zahaluje úplněk, mrakem ho...
Job 28:24...nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou...
Job 30:7... Hýkají jako osli ve křoví, spolu se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří ani jméno nemají, kteří jsou...
Job 35:9...spravedlnost pocítí jen smrtelník! Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc....
Job 37:3...jeho hlas hromový, dunění, jež z úst mu vycházíPod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem...
Job 37:12...mračna rozhání bleskem svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby plnila jeho příkazy kdekoli na zemi....
Job 37:17...vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne zem, můžeš s ním roztáhnout mraky...
Job 38:14...z hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak roucho začíná hýřit barvami. Ničemové tehdy...
Job 41:3...Kdo chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým vlastnictvím! Nechci pomlčet o jeho údech,...
Job 41:10... jako když třeskne blesk, úsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker...
Job 41:12... Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama...
Žalmy 10:10...ho do pasti! K zemi se hroutí chudák zdrcenýpod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh ...
Žalmy 18:10...blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupujepod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl...
Žalmy 18:39... Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena...
Žalmy 39:11...tys to způsobil! Odvrať ode svoji metlupod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho...
Žalmy 46:4...kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží město...
Žalmy 47:4...Hospodin, veliký Král je všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše...
Žalmy 91:4...rány nejprudší. Přikryje svými perutěmipod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti ...
Žalmy 104:32...trvá věčně, ze svého díla se Hospodin radujePod jeho pohledem země třese se, hory dýmají pod jeho...
Žalmy 140:4...Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy,...
Přísloví 20:26...král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je...
Přísloví 29:24... Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí člověka nakonec...
Přísloví 30:33...chvástal, pokud sis vymýšlel - ruku na ústaPod tlakem vzniká z mléka máslo, pod tlakem vytéká z nosu...
Kazatel 1:3...je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země...
Kazatel 1:9... to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se říci: Pojď se...
Kazatel 1:13... abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se...
Kazatel 1:14... aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem....
Kazatel 2:3...spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl jsem...
Kazatel 2:11...marnost a honba za větrem! Není nic smysluplného pod sluncem! Zaměřil jsem se na to, abych posoudil moudrost...
Kazatel 2:17... omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo...
Kazatel 2:18... všechno to pachtění, kterým se pachtím pod sluncem a které po mně zdědí můj následník. Kdo , zda...
Kazatel 2:19...pachtil a nač jsem vynaložil svou moudrost pod sluncem. I to je marnost. Došel jsem k zoufalství nad...
Kazatel 2:20...nad vším tím pachtěním, jímž jsem se pachtil pod sluncem! Někdo se pachtí moudře a zručně, svůj úspěch...
Kazatel 2:22...pachtění, všechno to usilování, kterým se pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem...
Kazatel 3:1...honba za větrem. Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas...
Kazatel 3:16... Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo....
Kazatel 3:21...duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než...
Kazatel 4:1...se rozhlédl, znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha nikde. Moc v rukou...
Kazatel 4:3... kdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že všechno pachtění a snaha...
Kazatel 4:7...Když jsem se rozhlédl, viděl jsem další marnost pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez...
Kazatel 4:15...zase chudákem. Viděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem, který nastoupil po...
Kazatel 5:12...pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému...
Kazatel 5:17...tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť to je jeho...
Kazatel 6:1...života. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu...
Kazatel 6:12...jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než...
Kazatel 7:6...nežli poslouchat písničky hlupáků. Jako když pod hrncem zapraští roští, tak rychle vyhoří hlupákův smích...
Kazatel 8:9...viděl, když jsem uvažoval o všem, co se odehrává pod sluncem v čase, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho...
Kazatel 8:15... Proto, žijí radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pít a přitom se radovat....
Kazatel 8:17...Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod sluncem. Jakkoli se za tím pochopením pachtí, nikdy je...
Kazatel 9:3... bojí. To je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je...
Kazatel 9:6...jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. Vzhůru! Jez...
Kazatel 9:9...marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny své marné dny si užij - vždyť to je...
Kazatel 9:11...smysl, moudrost i vědění! Když jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl jsem, že běh nezáleží na rychlých a boj...
Kazatel 9:13...znenadání přichází chvíle neštěstí. Viděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a připadá mi...
Kazatel 10:5...i chyby veliké. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se dopouštějí vládci:...
Píseň 2:6...jablky, neboť jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí objímá. Zapřísahám vás, dcery...
Píseň 4:1...krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz,...
Píseň 4:3...líbezná! Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je tvoje šíje,...
Píseň 4:11...rty, nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí . Zahrada...
Píseň 6:7...nechybí. Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo královen,...
Píseň 8:3... moštem z granátových jablek svých. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí by objímal. Zapřísahám vás,...
Píseň 8:5...to z pouště přichází, se svým miláčkem v objetíPod jabloní jsem vzbudila, tam, kde počala matka tvá,...
Izaiáš 2:19... Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným...
Izaiáš 10:16...chlubila, že není dřevěná! A proto Panovník, Hospodin zástupů, sešle na jejich vypasence úbytě a pod jejich...
Izaiáš 13:15...nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod mečem. Jejich nemluvňata budou utlučena před jejich...
Izaiáš 24:20...motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se...
Izaiáš 26:6... k zemi, do prachu je sráží. Bude zašlapáno pod nohy, pod nohy ztrápených, kroky ubohých. Cesta...
Izaiáš 28:3...Koruna chlouby efraimských opilců bude zašlapána pod nohy. Květ, který zvadne i přes svou nádheru, město...
Izaiáš 28:27...se okovaným cepem nemlátí, kmín se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na...
Izaiáš 51:20...v mrákotách na každém rohu jak antilopa lapenápod tíhou hněvu Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto...
Izaiáš 57:5...lži? Vášnivě smilníte v posvátných hájíchpod kdejakým stromem košatým; zabíjíte své děti v roklích...
Jeremiáš 2:20...sloužit!' říkalas. Na kdejakém vyšším návršípod kdejakým stromem košatým se ale válíš jako nevěstka. ...
Jeremiáš 3:6... jak jen dovedeš!" Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta poběhlice Izrael? Tahá se...
Jeremiáš 3:13...navěky. Jen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za cizími...
Jeremiáš 15:2...‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt, zemře, kdo pod meč, ten pod meč,...
Jeremiáš 18:4... Nádoba, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal z jinou...
Jeremiáš 23:10...svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníkůpod jejichž kletbou vyprahla, pastviny vyschly, zbyla...
Jeremiáš 27:8...do služby. Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by...
Jeremiáš 27:11... abyste zahynuli. Ale národ, který skloní šíji pod jho babylonského krále a poddá se mu, takový ponechám v...
Jeremiáš 27:12...k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále, poddejte se mu i jeho lidu a...
Jeremiáš 33:13...se stády. Ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí...
Jeremiáš 38:12...a spustil je na provazech Jeremiášovi do jímky. "Podlož si ty staré roztrhané hadry pod provazy v podpaží,"...
Jeremiáš 43:11...smrt, zemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod meč, ten pod meč. V chrámech egyptských bohů založí...
Jeremiáš 52:20...ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Mořepod ním dvanáct bronzových býků a stojany, které pro...
Pláč 2:21...v ulicích leží na zemi. panny i mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi...
Pláč 3:28...nosí své jho od mládí. sedá o samotě, tiše pod uloženým břemenem. Ústy do prachu klesne - snad je...
Pláč 3:34...dávat zármutek. Když jsou všichni zajatci v zemi pod nohama drceni, když se překrucuje právo lidí přímo před...
Pláč 5:13...Mládenci roztáčejí mlýn, chlapci klopýtají pod dřívím. Starci v branách nesedí, mládenci dozpívali...
Ezechiel 1:8...jako vyleštěný bronz. Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel a těmi...
Ezechiel 1:23...jako třpytivá křišťálová klenba, budící hrůzuPod tou klenbou bytosti vzpínaly křídla k sobě navzájem a...
Ezechiel 6:13...se můj hněv vybouří a poznáte, že jsem Hospodin - se jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými...
Ezechiel 10:2...bylo cosi jako safírový trůn. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber...
Ezechiel 10:8...plátnem. Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hle...
Ezechiel 10:20...nimi. Byly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele u průplavu Kebar, a poznal jsem, že to...
Ezechiel 10:21... Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídlapod křídly cosi podobného lidským rukám. Také jejich tváře...
Ezechiel 13:14... se obnaží její základy. Spadne a vy skončíte pod - tehdy poznáte, že jsem Hospodin! se vybouří...
Ezechiel 17:23...se všichni ptáci uhnízdí a všichni najdou stín pod jeho větvemi. Všechny stromy v kraji tehdy poznají, že...
Ezechiel 20:37... praví Panovník Hospodin. Nechám vás procházet pod pastýřskou holí a přivedu vás do svazku smlouvy....
Ezechiel 24:5...porcemi, ber nejvybranější jehněčí. Naskládej pod něj polena a pak to prudce vař, to i s kostmi...
Ezechiel 31:6...košatil. Všichni ptáci hnízdili v jeho koruněpod jeho větvemi rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily...
Ezechiel 31:14... Jeden jak druhý přece musí umřít - směřují pod zem mezi smrtelníky, kteří sestupují do jámy. Tak praví...
Ezechiel 31:16...jsem rozechvěl národy, když jsem ho srazil do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy. Pod zemí tehdy došly...
Ezechiel 31:18...stromy však skončíš mezi neobřezanci dole pod zemí, ulehneš k mečem pobitým. Tak je tomu s faraonem a...
Ezechiel 46:23...dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsupod níž byla kolem dokola zřízena ohniště. "To jsou kuchyně...
Daniel 4:11...a rozházejte ovoce! uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! Pařez i s kořeny mu...
Daniel 7:27... Království, moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho...
Daniel 9:12... a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v...
Ozeáš 2:2...Boha." Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký bude...
Ozeáš 4:13...horských vrcholech, na pahorcích kouří kadidlempod dubem, topolem, pod mohutným stromem, v jejichž stínu...
Ozeáš 14:1...ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřiloPod mečem klesnou, jejich maličké utlučou, jejich těhotné...
Joel 1:17...Boha zmizel jásot a veselí. Zrní se scvrklo pod hroudami, zpustly stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť...
Micheáš 1:4... sestupuje, šlape po výšinách země! Hory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají se...
Micheáš 4:4...boje. Každý usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj fíkovník a nikdo je nezděsí - tak promluvila...
Abakuk 3:6...Nákaza! Zastavil se a měří zem; národy se chvějí pod jeho pohledem. Odvěká pohoří se drolí na kusy, věčná...
Abakuk 3:16...rty. Jako by mi kostižer vlezl do kostí a nohy pode mnou poklesly. Budu však čekat na den soužení, jež...
Malachiáš 3:21...dovádět jako telátka vypuštěná z maštale. Tehdy podupete ničemné - budou pod vašima nohama jako popel v den...
Matouš 5:15...Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v...
Matouš 8:8...odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude...
Matouš 23:37...tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane...
Matouš 24:5...pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé....
Marek 4:21...řekl: "Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel? Nemá se postavit na svícen? Není...
Marek 7:28..." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla,...
Marek 12:40...při večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší...
Marek 13:6...pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé....
Lukáš 2:8...místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom...
Lukáš 7:6..."Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil za tebou...
Lukáš 8:16...lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli...
Lukáš 11:33...nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo....
Lukáš 13:34...tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se vám...
Lukáš 20:47...místa na večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší...
Lukáš 21:8...se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!'...
Lukáš 22:45...od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim....
Jan 1:48... znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem  pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než Filip zavolal...
Jan 1:50..."Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem  pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen,...
Skutky 27:30... Tehdy se námořníci pokusili uniknout z lodiPod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy také z přídi,...
Skutky 27:41...a nemohla se pohnout, zatímco záď se tříštila pod náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby...
Římanům 2:12... bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. Před Bohem totiž nejsou...
Římanům 3:13... nástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty, hořké kletby z úst jim tryskají...
Římanům 3:19..." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý...
Římanům 6:14...Hřích nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když...
Římanům 6:15...pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že...
Římanům 11:32...milosrdenství i na . Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Ta hloubka...
Římanům 16:20...jde o zlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi....
1. Korintským 9:20...Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty, kdo...
2. Korintským 11:12... abych vzal vítr z plachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobat. Takoví...
Galatským 3:10... kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo...
Galatským 3:22...ze Zákona. Písmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na...
Galatským 3:23...Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla být víra zjevena....
Galatským 3:25...vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali...
Galatským 4:2...všeho, ale do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud jsme byli nedospělí, byli...
Galatským 4:4...poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom...
Galatským 4:5...pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože...
Galatským 4:21...jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je...
Galatským 5:18... co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem...
Efeským 1:22... v tomto věku nebo v budoucím. Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal...
Efeským 2:2...vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který...
Filipským 2:10...Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemipod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že...
Koloským 1:23...jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se Pavel stal služebníkem. Proto...
1. Petr 5:6... pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu...
Zjevení 5:3...její pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do nahlédnout....
Zjevení 5:13...všechno stvoření, které je na nebi, na zemipod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel...
Zjevení 6:9...šelmami. Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro...
Zjevení 12:1...se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncempod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti...

Slova obsahující pod: dopodrobna (1) hospodář (7) hospodáře (5) hospodáři (3) hospodářství (1) hospodařte (1) hospodin (3494) hospodina (695) hospodine (401) hospodinem (234) hospodinova (358) hospodinově (116) hospodinovi (11) hospodinovo (221) hospodinovou (16) hospodinovu (77) hospodinovy (88) hospodinových (98) hospodinovým (37) hospodinovýma (1) hospodinovými (2) hospodinu (841) hospodinův (283) hospodyně (1) napodobeniny (1) nepodal (1) nepodaří (1) nepodceňuje (1) nepoddá (2) nepoddal (2) nepoddali (1) nepoddalo (1) nepoddáváte (2) nepoddávejte (1) nepodepsal (1) nepodílela (1) nepodléhejte (1) nepodlehl (3) nepodlehli (4) nepodlehne (1) nepodlehnete (1) nepodobám (1) nepodpoří (1) nepodrobuj (1) nepodváděj (2) nepodvádí (2) nepodvádíš (1) nepodvedli (1) nepodvoluj (1) opodál (10) pod (332) podá (2) podají (1) podal (17) podali (13) podám (1) podáno (1) podaří (5) podařilo (7) podáš (1) podat (2) podává (2) podával (4) podávala (2) podávali (5) podávat (2) podávejte (1) podbřišek (1) podbřišku (1) podceňuješ (1) poddá (3) poddajní (1) poddal (3) poddali (3) poddané (1) poddaní (2) poddáni (1) poddáno (3) poddanost (1) poddaných (1) poddanými (6) poddat (2) poddává (2) poddávají (3) poddávejte (3) poddej (1) poddejte (5) pode (4) podědí (1) podej (4) poděje (1) podejte (1) poděju (1) poděkovat (1) podél (53) poděl (4) poděla (1) poděli (2) podělí (1) podělil (4) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |