Poctivě

Hledám varianty 'poctivě' [ poctivě ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 23:4...nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudilpoctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo...
Deuteronomium 22:1...býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému bratru zpět. Pokud tvůj bratr...
1. Královská 9:4...navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcempoctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co...
Žalmy 9:9...spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat poctivě. Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v...
Žalmy 26:1... Žalm Davidův. Suď , Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odradit. Zkoumej ,...
Žalmy 26:11... v pravici mají samé úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím na...
Žalmy 37:14...napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo žijí poctivě. Ten jejich meč je však bodne do srdce, ten jejich...
Žalmy 67:5...všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla národy, Bože...
Žalmy 96:10...svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte, nebesa, země raduje se, moře burácí...
Žalmy 98:9...bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit poctivě! Hospodin kraluje - národy, chvějte se! Trůní nad...
Přísloví 2:7...on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu...
Přísloví 10:9... žvanivý hlupák špatně dopadne. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude...
Přísloví 17:26...není dobré, natož bít urozené, když jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný...
Přísloví 23:16... nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkům v srdci nechovej, v úctě k...
Přísloví 28:18...se řítí do jámy, od takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestou,...
Přísloví 29:14...Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti dodává...
Izaiáš 33:15...nás obstojí před věčným plamenem?" Ten, kdo žije poctivě a mluví upřímně, kdo zavrhuje zisk z vydírání a...
Izaiáš 48:1... kdo Boha Izraele vzýváte, ale ne v pravdě a ne poctivě, vy, kdo se na svaté město odvoláváte, vy, kdo se...
Jeremiáš 22:3...těmito branami. Tak praví Hospodin: Jednejte poctivě a spravedlivě! Zachraňujte okrádaného z rukou...
Jeremiáš 22:15...Copak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě, a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva...
Ezechiel 18:5... kdo hřeší. Někdo je třeba spravedlivý a jedná poctivě a spravedlivě: Nehoduje v náhorních svatyních, k...
Ezechiel 18:19...nenese otcovy viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval pravidla a plnil je,...
Ezechiel 18:21... bude dodržovat všechna pravidla a jednat poctivě a spravedlivě - takový nezemře, takový jistě bude...
Ezechiel 18:27...Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a bude žít. Prohlédl a...
Ezechiel 33:14...' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě, takže ten ničema vrátí, co vzal do...
Ezechiel 33:16...se dopustil, mu nebudou připomínány. Jednal poctivě a spravedlivě - jistěže bude žít. Tví krajané ale...
Ezechiel 33:19...Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte:...
Micheáš 2:7...Nepřinesou snad slova užitek těm, kteří žijí poctivě? Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte....
Skutky 20:35...společníků. Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána...
Římanům 13:13...proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |