Poctiví

Hledám varianty 'poctiví' [ poctivým (4) poctivých (14) poctivý (18) poctivou (6) poctiví (12) poctivému (2) poctivého (8) poctivé (17) poctivá (5) ]. Nalezeno 80 veršù.
Genesis 6:9... Noe byl mezi svými současníky spravedlivýpoctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema...
Genesis 17:1...jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně ...
Genesis 20:5...říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem topoctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl:...
Genesis 20:6...snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělalpoctivým úmyslem. Proto jsem také zadržel, abys proti...
Exodus 23:7...se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinnéhopoctivého člověka a neospravedlňuj darebáka. Nepřijímej...
Exodus 23:8...úplatek zaslepuje i vidoucí a převrací i slova poctivých. Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste přece...
Leviticus 19:36...ani při měření, vážení či odměřování. Mějte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý hin....
Deuteronomium 25:15...míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto poctivé závaží a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho...
Nehemiáš 9:13... z nebe jsi s nimi promlouval. Dal jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé zákony, dobrá nařízení a...
Job 1:1...Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonnýpoctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synů a tři...
Job 1:8...zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonnýpoctivý, bohabojný a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha...
Job 2:3...zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonnýpoctivý, bohabojný a prostý všeho zla. dosud vytrval ve...
Job 4:7...někdy nevinný? Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají...
Job 8:6...a Všemohoucího prosit o milost, budeš-li čistýpoctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět tvých...
Job 12:4...prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hle, spravedlivýpoctivý!' Spokojený člověk pohrdá neštěstím: ‚Kopanec tomu,...
Job 17:8...údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!'...
Job 23:7...Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li...
Job 31:6...konat lest - pak Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí o nevině! Jestli noha z cesty...
Job 34:6...nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když jsem poctivý, jsem brán za lháře, rány se nehojí, jsem nic...
Job 36:7...žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil ...
Žalmy 1:5...na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta...
Žalmy 1:6... stejně tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč...
Žalmy 14:5...je ale přepadne zděšení - Bůh je s pokolením poctivých! Vy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich útočištěm je...
Žalmy 19:9...prosté činí moudrými. Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je...
Žalmy 37:12... rozkoš naleznou v hojnosti pokoje. Ničema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj skřípe zuřivě, Hospodin...
Žalmy 37:37...když jsem ho hledal, nic jsem nenašel! Pohleď na poctivé, všímej si upřímných - budoucnost patří pokojným....
Žalmy 49:15... smrt bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak poctiví pošlapají je, když jejich tělo bude v hrobě hnít...
Žalmy 55:23... on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Bože,...
Žalmy 58:11...husté křoví, zaživa je smete prudká vichřicePoctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy...
Žalmy 58:12...bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" ...
Žalmy 68:4...zhynou před Bohem! Jásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou a tančit radostí! Zpívejte Bohu,...
Žalmy 94:15...Ke spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se zastane proti bídákům?...
Žalmy 97:11...on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemnýchPoctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným....
Žalmy 97:12...dána upřímným. Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti! Žalm. Zpívejte...
Žalmy 101:2...zazpívám, tobě, Hospodine, chci zpívat žalmPoctivou cestu pečlivě sleduji - kdy navštívíš? Ve...
Žalmy 101:6...si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žítPoctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V...
Žalmy 107:42...ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožilPoctiví radují se, když to vidí, ústa musejí zavřít všichni...
Žalmy 111:1...srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni,...
Žalmy 112:2...země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých. V jeho domě je vzácné bohatství, jeho...
Žalmy 112:4...navždy obstojí. Vychází ve tmách světlo poctivým, spravedlivý je, milostivý a soucitný! Dobře je...
Žalmy 119:137... Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám, spravedlivá jsou...
Žalmy 140:14...tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke mně...
Žalmy 146:8...otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé, Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a...
Přísloví 2:21... na stezkách spravedlivých kéž bys vytrvalPoctiví přece budou obývat zemi a bezúhonní v zůstanou....
Přísloví 10:3...zachraňuje před smrtí. Hospodin nenechá poctivého lačnět, rozmary darebáků ale zavrhne. Líné dlaně...
Přísloví 10:6...syn zdárný, kdo prospí žně, je syn k ostudě. Na poctivého se snáší požehnání, v ústech darebáků se skrývá...
Přísloví 10:7... v ústech darebáků se skrývá násilí. Na poctivého se vzpomíná s požehnáním, jméno darebáků ale...
Přísloví 10:16...tvrzí, nouze chudých je jejich záhubou. Výdělek poctivého prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu....
Přísloví 10:29...se vniveč obrátí. Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky je ale záhubou. Spravedlivý nebude...
Přísloví 11:1...zvrácenost. Falešné váhy se Hospodinu hnusípoctivé závaží jej potěší. Pýchu následuje ostuda, moudrost...
Přísloví 11:3...následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokoraPoctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich...
Přísloví 11:6...ničemnost srazí ničemu. Spravedlnost zachrání poctivé, vlastní lačnost lapí proradné. Když zemře ničema,...
Přísloví 11:11... když hynou darebáci, koná se oslava. Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo...
Přísloví 12:5...svého muže, hanebná je ale jako kostižer. Úmysly poctivých jsou spravedlivé, rady darebáků však zákeřné....
Přísloví 12:6...zákeřné. Slova darebáků jsou smrtelná léčkapoctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnou, je s...
Přísloví 13:6...darebák nestydatě šíří puch. Spravedlnost chrání poctivého, hříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic, a chová...
Přísloví 13:22...dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na poctivé. Políčko chudých může vydat hojnost potravy,...
Přísloví 14:9...sebeklam. Hlupáci mají legraci z proviněnípoctiví ale hledají smíření. Jen srdce člověka zná vlastní...
Přísloví 14:11...necítí. Dům darebáků je určen ke zboření, stan poctivých ale k rozkvětu. Cesta se člověku může zdát...
Přísloví 15:8...se Hospodinu hnusí, zalíbení v modlitbě poctivých. Cesta darebáka se Hospodinu hnusí, stoupence...
Přísloví 15:19...uklidnit. Cesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale dlážděná. Moudrý syn dělá otci radost,...
Přísloví 16:11... při soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin  poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě...
Přísloví 17:15... než spor propukne! Omlouvat ničemu i odsoudit poctivého - obojí se Hospodinu hnusí nastejno. K čemu jsou...
Přísloví 21:15...hněv, postranní úplatek i velkou zuřivostPoctivému je radostí prosazení práva, pro bídáky je to však...
Přísloví 21:18...Darebák bude výkupným za spravedlivého, na místě poctivých se ocitne podvodník. Lepší je bydlet někde v...
Přísloví 21:29... kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbápoctivý však svou cestu zvažuje. Žádná moudrost, žádná...
Přísloví 28:6...lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí. Lepší poctivý chudák nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě...
Přísloví 28:10...bude ohavná! Do vlastní jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč sám...
Přísloví 29:27...se hnusí, kdo křivdy páchají, darebákům se hnusí poctiví. Slova Agura, syna Jákeho z Massy. Výrok onoho...
Kazatel 12:10...přísloví. Kazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivé a pravé výroky. Slova mudrců jsou jako bodce,...
Izaiáš 26:7... kroky ubohých. Cesta spravedlivého je poctivá, stezku spravedlivého vyrovnáš. Na cestě tvých...
Izaiáš 32:1...- přichází spravedlivý král, jehož knížata budou poctivá! Každý z nich bude jak skrýše před větrem a úkryt...
Izaiáš 45:19...jsem Hospodin, mluvím pravdu a říkám, co je poctivé. Shromážděte se a přijďte, uprchlíci z národů,...
Ezechiel 45:10...odírat můj lid, praví Panovník Hospodin. Mějte poctivé váhy, poctivou efu a poctivý bat. Efa i bat mají...
Ozeáš 14:10...porozumí, kdo je rozumný, pochopí, že jsou poctivé Hospodinovy cesty a spravedliví po nich kráčejí;...
Micheáš 7:2...fík! Zbožní ze země vyhynuli, jediný člověk není poctivý. Všichni číhají, jak by vraždili, každý svého...
Abakuk 2:4...jistě a neopozdí se. Hle - kdo je nadutý, nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti....
1. Tesalonickým 4:12... Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku. Nechceme, bratři,...
1. Petr 2:12...žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, ...
1. Petr 3:16... kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |