Pochovejte

Hledám varianty 'pochovejte' [ pochovejte (2) pochovej (5) pochovat (5) pochováno (2) pochováni (1) pochována (2) pochován (27) pochovám (2) pochovali (25) pochoval (10) ]. Nalezeno 76 veršù.
Genesis 23:4...mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi...
Genesis 23:6..."Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím knížetempochovej svou mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z...
Genesis 23:8...promluvil k nim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u...
Genesis 23:11...něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidupochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země...
Genesis 23:13...ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi...
Genesis 23:15...400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu...
Genesis 23:19... kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti...
Genesis 25:9...ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na...
Genesis 25:10... na poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh...
Genesis 35:8... Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval...
Genesis 35:29...vydechl naposled a byl připojen ke svému liduPochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův...
Genesis 47:30... ulehnu ke svým otcům, vynes z Egyptapochovej v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl...
Genesis 49:29...jim přikázal: " budu připojen ke svému lidupochovejte k mým otcům do jeskyně na poli Efrona...
Genesis 49:31...Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i...
Genesis 50:5... zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírámPochovej v hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské...
Genesis 50:13...jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské zeměpochovali ho v jeskyni na poli Makpela naproti Mamre, na...
Genesis 50:14...a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili,...
Numeri 20:1...pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili...
Deuteronomium 10:6...Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho syn...
Deuteronomium 21:23...na kůl, jeho tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem...
Deuteronomium 34:6...služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řeklPochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru,...
2. Samuel 17:23...závěť o svém domě a oběsil se. Zemřel a byl pochován v hrobě svého otce. David vstupoval do...
2. Samuel 21:14... Ostatky Saula a jeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu jeho otce Kíše v Céle v benjamínském...
1. Královská 11:43...čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak...
1. Královská 13:22...‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopil...
1. Královská 13:30...svého města, aby ho oplakal a pohřbil. Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad...
1. Královská 13:31...ním. Když ho pohřbil, řekl svým synům: " umřupochovejte do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte ...
1. Královská 14:13... On bude z Jeroboámova domu jediný, kdo bude pochován v hrobě, neboť je jediný, na kom Hospodin, Bůh...
1. Královská 22:51...nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida. Místo...
2. Královská 8:24...králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě...
2. Královská 9:28... Jeho služebníci ho převezli do Jeruzalémapochovali ho k jeho otcům do jeho hrobu ve Městě Davidově....
2. Královská 10:35...králů. Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn...
2. Královská 12:22...syn Šimeatův, a Jehozabad, syn Šomerův. Joaš byl pochován ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak...
2. Královská 13:9...králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě pak kraloval jeho syn...
2. Královská 13:13...otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na...
2. Královská 13:20...ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští nájezdníci....
2. Královská 14:16...králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak...
2. Královská 14:20...vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na konipochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě Davidově, k jeho...
2. Královská 14:29...králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal...
2. Královská 15:7...králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcůmpochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho...
2. Královská 15:38...) Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Na...
2. Královská 16:20...judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě...
2. Královská 21:18...králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho místě pak...
2. Královská 21:26...se, jak známo, píše v Kronice judských králůPochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě...
2. Královská 23:30...jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze,...
2. Letopisů 9:31...čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak...
2. Letopisů 12:16...válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat...
2. Letopisů 13:23...proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat...
2. Letopisů 16:14...kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcůmPochovali ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve...
2. Letopisů 21:1... Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě...
2. Letopisů 21:20...osm let. Když odešel, nikdo ho nelitovalPochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském...
2. Letopisů 24:16...svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřelPochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože v...
2. Letopisů 24:25...kněze Jojady, a zabili ho na lůžku. Když zemřelpochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském...
2. Letopisů 25:28...vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na konipochovali ho ve Městě Davidově k jeho předkům. Všechen...
2. Letopisů 26:23... syn Amosův. Když Uziáš spočinul u svých předkůpochovali ho poblíž jeho otců na poli u královské hrobky....
2. Letopisů 27:9...let. Když pak Jotam spočinul u svých předkůpochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval...
2. Letopisů 28:27...králů. Když Achaz spočinul u svých předkůpochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů...
2. Letopisů 32:33...králů. Když Ezechiáš spočinul u svých předkůpochovali ho v horní části pohřebiště synů Davidových. Celý...
2. Letopisů 33:20...vidoucích. Když Menaše spočinul u svých předkůpochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal kralovat...
2. Letopisů 35:24...a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak zemřel a byl pochován na pohřebišti svých otců a všichni v Judsku a v...
Žalmy 79:3...lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smích a...
Matouš 8:21...mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejítpochovat svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a...
Matouš 14:12... Později přišli Janovi učedníci, vzali tělopochovali je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi. Když to...
Matouš 27:60...tělo vzal, zavinul do čistého plátnapochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále....
Marek 15:46...plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je plátnempochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak...
Marek 15:47...Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl pochován. Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie...
Lukáš 9:59...On ale řekl: "Pane, dovol, nejdřív odejdupochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech mrtvé, ...
Lukáš 23:53...si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do plátnapochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo...
Lukáš 23:55...z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátily se domů, připravily vonné oleje a masti,...
Jan 19:41...v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den příprav, pochovali...
Jan 19:42...pochován. A protože byl židovský den přípravpochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko. Ráno...
Skutky 2:29...Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu máme dodneška! Jako prorok ale...
Skutky 5:10...vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vyneslipochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny,...
Skutky 7:16...i naši otcové. Potom byli přeneseni do Šechemupochováni v hrobě, který Abraham koupil za stříbro od synů...
Skutky 8:2...po judských a samařských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím...
Zjevení 11:9...po tři a půl dne a nedovolí jejich mrtvoly pochovat do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |