Poblíž

Hledám varianty 'poblíž' [ poblíž ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 24:30...k onomu muži a hle, ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný!...
Genesis 29:2...národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnuPoblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k...
Genesis 37:17...Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratrypoblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než...
Genesis 50:10...průvod. Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do hlubokého a bolestného truchlení...
Genesis 50:11...mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta....
Leviticus 1:16... Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel. Natrhne...
Leviticus 6:3...oběti strávené ohněm na oltáři a vysype jej poblíž oltáře. Potom se převlékne a vynese popel na čisté...
Leviticus 10:12...ohnivých obětí, a jezte ji nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém...
Leviticus 25:35...je to jejich trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát,...
Leviticus 25:36...- boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo,...
Leviticus 25:39...zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá,...
Deuteronomium 11:30...zemi Kananejců bydlících na pláni proti Gilgalu poblíž háje More.) Chystáte se překročit Jordán a obsadit...
Deuteronomium 22:2...svému bratru zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u...
Jozue 5:13...sklizně kanaánské země. Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi před ním stojí s...
1. Samuel 1:26...jsi, můj pane, živ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě...
1. Samuel 4:1...do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž Eben-ezeru a Filištíni v Afeku. Když se Filištíni...
1. Samuel 20:20...ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel.  poblíž vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terč. Hned...
2. Samuel 13:23... Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské hranice slavnost stříhání ovcí, na kterou...
2. Samuel 24:5...lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se poblíž Aroeru, v údolí jižně od města. Prošli Gád a...
2. Královská 9:27..."Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na svahu Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale do Megida, kde zemřel. Jeho...
2. Královská 12:21...se spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho...
2. Královská 23:11... které judští králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti komořího Netan-melecha ve sloupořadí), a...
2. Královská 23:12...si judští králové zřídili na střešní terase poblíž Achazovy komnaty, stejně jako oltáře, které postavil...
2. Letopisů 26:23...Když Uziáš spočinul u svých předků, pochovali ho poblíž jeho otců na poli u královské hrobky. Řekli si...
Nehemiáš 3:15...a závory. Opravil také hradbu u rybníka Šelach poblíž Královské zahrady ke schodům dolů z Města...
Job 40:20...Stvořitel! Hory mu odvádějí povinný poplatekpoblíž dovádí všechna polní zvěř. Do stínu trnovníků ulehne...
Jeremiáš 41:17... (Cestou se ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž Betléma.) Utíkali před Babyloňany - báli se jich,...
Jeremiáš 43:9...očima judských mužů je zapusť do jílu v cihelně poblíž vchodu do faraonova paláce v Dafné. Řekni jim: ‚Tak...
Lukáš 5:2...na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě...
Lukáš 9:10...Tehdy je vzal s sebou a odešel s nimi do ústraní poblíž města jménem Betsaida. Jakmile se to dozvěděly...
Jan 3:23...s nimi pobýval a křtil. Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé...
Jan 9:40..." Když to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblíž, řekli mu: "Cože? Jsme snad i my slepí?" "Kdybyste...
Jan 11:54...mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval s...
Jan 19:20... neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky...
Jan 19:41...je zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmiPoblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a v zahradě...
Skutky 1:12...vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli,...
Skutky 27:8...jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy poblíž města Lasaia. Ztratili jsme hodně času; minul ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |