Pobitými

Hledám varianty 'pobitými' [ pobitými (2) pobitým (6) pobitých (2) pobití (4) pobité (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 34:27...domu a odešli. Jákobovi synové pak přišlipobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich...
1. Samuel 31:8... když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu,...
2. Samuel 23:10...pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství. Po něm...
1. Letopisů 10:8... když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali ho,...
Ester 7:4...je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví,...
Jeremiáš 14:18...můj lid postihla. Jdu-li do kraje, hle - mečem pobití, vejdu-li do města, hle - vyčerpaní hlady! Proroci i...
Jeremiáš 51:4...jako proklaté! v zemi Chaldejců padají pobití, smrtelně ranění leží v ulicích!" Izraele a Judu...
Ezechiel 31:17...ony totiž jako on sestoupily do podsvětí k mečem pobitým, stejně jako jeho spojenci žijící v jeho stínu mezi...
Ezechiel 31:18...mezi neobřezanci dole pod zemí, ulehneš k mečem pobitým. Tak je tomu s faraonem a se všemi jeho hordami,...
Ezechiel 32:20...K neobřezaným ulehni!' Padnou uprostřed mečem pobitých. Meč je tasen; Egypt odvádějí i se všemi jeho...
Ezechiel 32:21...záhrobí: ‚ jsou dole! Ulehli k neobřezancům pobitým mečem!' Bude tam Asýrie a celá její armáda - jejich...
Ezechiel 32:28... Ty však budeš ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem. Bude tam i Edom se svými králi a knížaty. I...
Ezechiel 32:29... I přes svou udatnost byli uloženi k mečem pobitým. I oni leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do...
Ezechiel 32:30...svou udatností, sestoupili i oni s hanboupobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem padlými a snášejí...
Ezechiel 32:31...uvidí, dojde útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečem, praví Panovník Hospodin. Pustím totiž svou...
Ezechiel 35:8... v údolích i ve všech roklích budou padat mečem pobití. Způsobím, že z tebe zbude věčná pustina; tvá města...
Ezechiel 37:9...Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |