Pobije

Hledám varianty 'pobije' [ pobiti (9) pobita (1) pobít (13) pobit (1) pobily (1) pobili (44) pobil (64) pobijte (9) pobijí (3) pobiji (7) pobiješ (2) pobijeme (1) pobije (6) pobij (4) ]. Nalezeno 160 veršù.
Genesis 14:5...přitáhl s králi, kteří byli s ním, a pobili Refajce v Ašterot-karnajim, Zuzejce v Hamu, Emejce...
Genesis 32:9...si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táborupobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob...
Genesis 32:12... z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijdepobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím,...
Genesis 34:25...každý svého meče, v bezpečí vešli do městapobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a...
Genesis 36:35...kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo...
Genesis 49:6... k jejich spolku se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru....
Exodus 12:12...Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemípobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak lidi, tak dobytek....
Exodus 12:29... O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova,...
Exodus 13:15... Když nás farao neústupně odmítal propustitpobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od...
Exodus 22:23...jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvempobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich...
Exodus 32:12...Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav...
Numeri 3:13...všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil všechny...
Numeri 8:17...z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil sobě,...
Numeri 11:22... že budou jíst celý měsíc!' se snad pro  pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro ...
Numeri 14:16... národy, které o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země...
Numeri 21:35...Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, z nich nikdo...
Numeri 25:5..." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!"...
Numeri 31:7...Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále:...
Numeri 31:17... Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta ránaPobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která...
Numeri 33:4...všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele...
Deuteronomium 7:2...jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté. Neuzavřeš s nimi...
Deuteronomium 13:16...taková ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším, co je v něm, musíš vyhladit...
Deuteronomium 20:13...a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukoupobij ostřím meče všechny, kdo tam budou mužského pohlaví....
Deuteronomium 25:18... na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali...
Jozue 7:3...vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj všechen lid, vždyť je jich tam málo." A...
Jozue 7:5...se před ajskými dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány k...
Jozue 8:24...meče, vrátil se celý Izrael do Aje a také tam je pobili ostřím meče. Všech padlých toho dne bylo dvanáct...
Jozue 10:11...jako kameny. Tak jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik jich synové Izraele pobili mečem. Tenkrát...
Jozue 10:26... proti nimž budete bojovat." Potom je Jozue dal pobít a pověsit na pěti kůlech. Na těch kůlech pak viseli...
Jozue 11:11...všech těch království.) Všechno živé v něm pobili ostřím meče; vyhladili je jako proklaté, takže...
Jozue 11:12...všech těchto královských měst i jejich králůpobil je ostřím meče. Vyhladil je jako proklaté, jak...
Jozue 11:14...kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale pobili ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ani živou...
Jozue 11:17...Hermon. Zajal všechny jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj...
Jozue 12:1... Toto jsou králové země, které synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od...
Jozue 12:6...Chešbonu. Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izraele a Hospodinův služebník Mojžíš dal...
Jozue 12:7...Manasesova. A toto jsou králové země, které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od...
Jozue 13:22...Revu, kteří v zemi bydlili. Kromě těch, které pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce...
Soudců 1:4...vydal Kananejce i Perizejce do jejich rukouPobili jich v Bezeku 10 000. Tam také narazili na...
Soudců 1:5...a bojovali s ním. Kananejce i Perizejce pobili, ale Adoni-bezek uprchl. Pronásledovali ho, a když...
Soudců 3:29...jordánské brody a nedovolili nikomu přecházetPobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silné a udatné...
Soudců 3:31...let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil...
Soudců 6:16...domě poslední." "Ano, ale budu s tebou, takže pobiješ Midiánce do posledního," řekl mu na to Hospodin....
Soudců 8:17...trním a bodláčím. V Penuelu pak zbořil věžpobil měšťany. Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi:...
Soudců 8:18...a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli....
Soudců 9:43...opravdu vycházejí z města, vyrazil proti nimpobil je. Zatímco Abimelech se svým oddílem vyrazil a...
Soudců 9:44...oddíly přepadly všechny, kdo byli v polích, a pobily je. Abimelech útočil na město celý den, je dobyl....
Soudců 14:19...ho zmocnil Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonupobil tam třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo...
Soudců 15:15...z rukou. Našel čerstvou oslí čelist, popadl jipobil s tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla...
Soudců 18:27...na Laiš, na ten klidný a bezstarostný lidPobili je ostřím meče a město vypálili. Nikdo je...
Soudců 20:21...Benjamínovi, Benjamínci vyrazili z Gibejepobili toho dne 22 000 Izraelců. Když se pak izraelské...
Soudců 20:25...ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naprotipobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem. Všichni...
Soudců 20:35...před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých bojovníků....
Soudců 20:37...zálohy rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli sepobili celé město ostřím meče. Izraelci měli se zálohou...
Soudců 20:45... Hnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských...
Soudců 21:10...12 000 udatných mužů s příkazem: "Jdětepobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žen a...
Soudců 21:11...Každého muže i každou ženu, která poznala mužepobijte." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek,...
1. Samuel 4:2... rozpoutal se boj a Filištíni je porazilipobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid...
1. Samuel 13:3...Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku v Gebě. Filištíni se to...
1. Samuel 13:4...slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak Filištíny na...
1. Samuel 14:14...a jeho zbrojnoš je dobíjel. V této první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů na...
1. Samuel 15:3...k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři jepobij muže i ženy, děti i nemluvňata, skot i brav,...
1. Samuel 18:7...a drnkačky a při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi...
1. Samuel 18:27...než lhůta uplynula, David vyrazil se svými mužipobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a...
1. Samuel 21:12... "To o něm se přece při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich...
1. Samuel 22:17...rozkázal strážím, které stály u něj: "Na Pobijte Hospodinovy kněze, protože i oni drží s Davidem!...
1. Samuel 22:18...kněží. Král se proto obrátil k Doegovi: "Na Pobij ty kněze!" A Doeg Edomský se na vrhl a pobil je....
1. Samuel 22:19...nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím meče - muže i ženy, děti i nemluvňata, dobytek...
1. Samuel 29:5...David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si tedy...
2. Samuel 2:31...Davidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří byli s Abnerem.) Potom vzali...
2. Samuel 8:5... králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku...
2. Samuel 10:18...před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků. Jejich vojevůdce...
2. Samuel 23:8...Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar,...
2. Samuel 23:18...Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona...
1. Královská 9:16...farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil hopobil jeho kanaánské obyvatele a město dal věnem své dceři,...
1. Královská 11:15...Joáb vyrazil pohřbít padlé, nechal v Edomu pobít všechny muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem...
1. Královská 11:24...svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníky...
1. Královská 18:40...zajali, Eliáš je odvedl k potoku Kíšon a tam je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jez a pij! je...
1. Královská 19:1...pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala...
1. Královská 20:29...dne se strhla bitva. Izraelci za jediný den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli...
2. Královská 3:24...před nimi dali na útěk. Oni je ale dostihlipobili je. Jejich města rozbořili, všechny dobré pozemky...
2. Královská 6:21...Samaří! Vtom je spatřil izraelský král. "Mám je pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši. "Ne!" odpověděl....
2. Královská 8:12...Izraele. Jejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješ, nemluvňata utlučeš a těhotné rozpářeš." "Co je...
2. Královská 10:11...svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu pobil všechny pozůstalé z Achabova domu a také všechny jeho...
2. Královská 10:14...je tedy živé a všech dvaačtyřicet jich pak pobili u bet-ekedské nádrže. Nikoho neušetřil. Cestou odtud...
2. Královská 10:17...spolu v jeho voze. Jakmile přijel do Samařípobil tam všechny Achabovy příbuzné, kteří ještě zbyli....
2. Královská 10:25..."Jděte a bijte je. Nikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím meče a nechali je tam ležet. Strážci...
2. Královská 14:5...měl Amaciáš království pevně v rukou, nechal pobít ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce....
2. Královská 19:35...Téže noci pak vyšel Hospodinův andělpobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle -...
2. Královská 21:24...země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše...
2. Královská 23:20...jimi Hospodina. Všechny kněze těch výšin pobil na jejich oltářích a pálil na nich lidské kosti....
1. Letopisů 1:46...kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo...
1. Letopisů 4:43...syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem a UzielemPobili poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam dodnes...
1. Letopisů 10:1...muži se před nimi dali na útěk a padali pobiti na svazích Gilboa. Filištíni pronásledovali Saula a...
1. Letopisů 11:11...Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů byl Eleazar,...
1. Letopisů 11:14...doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny pobili. Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství. Tři ze...
1. Letopisů 11:20...bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice....
1. Letopisů 18:5... králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do aramejského...
1. Letopisů 19:18...před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40 000 pěšáků. Zabil i jejich...
2. Letopisů 20:23... Amonci a Moábci napadli obyvatele pohoří Seírpobili je do posledního muže. Poté, co skoncovali s...
2. Letopisů 22:8...příbuzné, kteří byli v jeho službách, a pobil i je. Poté nechal hledat Achaziáše. Skrýval se v...
2. Letopisů 24:23...vojsko. Vtrhli do Judska i do Jeruzalémapobili všechny jejich velitele. Veškerou kořist odeslali...
2. Letopisů 25:11...a odvedl vlastní vojsko do Solného údolí, kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští...
2. Letopisů 25:13...judská města od Samaří po Bet-choronPobili v nich na 3 000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti....
2. Letopisů 28:6...hroznou porážku. Pekach, syn Remaliášůvpobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných...
2. Letopisů 32:21...k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny bojovníky, velitele i vojevůdce v táboře...
2. Letopisů 33:25...země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše...
2. Letopisů 36:17...pomoci. Přivedl na babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyni. Neušetřil...
Nehemiáš 4:5...všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme mezi Pobijeme je a dílo se zastaví." Kdykoli přicházeli Židé...
Ester 3:13...i staré, ženy i nemluvňata, je třeba zničitpobít a vyhladit, a to v jediný den: třináctého dne...
Ester 8:11...shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničitpobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z kteréhokoli národa...
Ester 9:6...zachtělo. V samotném sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata,...
Ester 9:10... deset synů židobijce Hamana, syna HamedatovaPobili je, kořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet...
Ester 9:12...Súsách," řekl král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co...
Ester 9:15...shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaruPobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli....
Ester 9:16...své životy a zjednali si klid od nepřátelPobili pětasedmdesát tisíc protivníků, kořisti se však ani...
Job 1:15...nás přepadli Sabejci, zvířata ukradli a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!"...
Job 1:17...vrhli na velbloudy, ukradli je a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!"...
Žalmy 37:14...lukem ničemové napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo žijí poctivě. Ten jejich meč je však bodne...
Žalmy 78:31...ústech svých, když Boží hněv vzkypěl proti nimPobil mezi nimi ty nejvypasenější, výkvět Izraele porazil!...
Žalmy 78:47...plod jejich práce kobylkám. Kroupami jejich révu pobil, jejich fíkovníky zničil mráz. Na jejich stáda...
Žalmy 78:51... morové ráně je všechny vystavil. V Egyptě pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech...
Žalmy 135:8...blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí po dobytek. Divy a...
Žalmy 136:10...aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedl...
Žalmy 136:18...porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky! A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá navěky! Emorejského...
Izaiáš 14:30... tvůj kořen ale hladem umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílej, bráno, město, křič! Všichni Filištíni se...
Izaiáš 32:19... v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemí, blaze vám,...
Izaiáš 37:36...můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův andělpobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle -...
Izaiáš 65:12...odsoudím k meči, všichni se skloníte a budete pobiti, neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, mluvil...
Izaiáš 66:16... svým mečem s každým člověkem; Hospodin mnohé pobije. Ti, kdo se posvěcují a očišťují pro zahrady po...
Jeremiáš 20:4...krále, který je odvleče do Babylonupobije mečem. Všechno bohatství tohoto města vydám do rukou...
Jeremiáš 21:7...nepřátel, kteří pasou po jejich životě. Ten je pobije ostřím meče, bez milosti, bez lítosti, bez slitování...
Jeremiáš 25:33...Mrtvoly těch, které Hospodin v onen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po druhý....
Jeremiáš 33:5...lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář...
Jeremiáš 37:10...celé babylonské vojsko, jež na vás útočípobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění,...
Jeremiáš 41:7...města, Išmael, syn Netaniášův, je se svými muži pobil a naházel je do jímky. Deset z nich ale Išmaelovi...
Jeremiáš 46:15... všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát, sráží je Hospodin. Budou padat zas a...
Jeremiáš 50:21...bydlí v Pekodu (tom kraji Zúčtování)! Za nimiPobij je jako proklaté, praví Hospodin, udělej vše, co jsem...
Jeremiáš 50:27...jako proklaté, z něj nezůstane ani ostatekPobijte jim všechny býky, na jatka je pošlete. Běda jim!...
Pláč 2:4...s pravicí připravenou k výstřelu. Jako protivník pobil vše, co bylo krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj...
Ezechiel 9:6...je. Staré i mladé, dívky, ženy i děti - všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale...
Ezechiel 23:25...tobě zběsile: Uřežou ti nos a uši a tvé potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i dcery a spálí tvé potomky v...
Ezechiel 32:15...zcela zpustoším a zbavím tu zemi všeho v ,  pobiji všechny, kdo v bydleli, tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 32:22...hroby všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu...
Ezechiel 32:23...Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, padli, mečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho horda - kolem jeho hrobu...
Ezechiel 32:24...hrobu všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti sestoupili neobřezaní do podsvětí. Ti, kdo šířili...
Ezechiel 32:25...všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých, a tak teď...
Ezechiel 32:26...všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi...
Daniel 11:12...toho vojska bude jižní král naplněn pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si nakonec...
Daniel 11:44...a ze severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořem...
Ozeáš 9:16... I kdyby ale děti zplodili, ty jejich drahoušky pobiji. Můj Bůh je zavrhne, neboť ho neposlouchali; budou z...
Amos 2:3...z jeho středu soudce, všechny jeho velmože pobiji spolu s ním, praví Hospodin. Toto praví Hospodin:...
Amos 9:1...je jim všem na hlavy. Ty, kdo přežijí, mečem pobiji! Neuteče ani jeden z nich, neunikne mi ani jediný! I...
Ageus 2:22... takže padnou koně a jejich jezdci se navzájem pobijí. V ten den, praví Hospodin zástupů, vezmu, můj...
Lukáš 19:27... abych byl jejich králem, přiveďte sempobijte je přede mnou.'" Po těch slovech se vydal kupředu,...
Skutky 27:42...se tříštila pod náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplaval a neunikl. Setník jim...
Římanům 11:3...Bohu stěžoval na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen , a i mně...
1. Korintským 10:5...z nich ale Bůh nenašel zalíbení - vždyť "byli pobiti na poušti". To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto...
Zjevení 9:15... připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů...
Zjevení 9:18... dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a...
Zjevení 19:21...do ohnivého jezera hořícího sírou a ostatní pobil meč vycházející z úst Toho, který seděl na koni....

Slova obsahující pobije: pobije (6) pobijeme (1) pobiješ (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |