Pobřežích

Hledám varianty 'pobřežích' [ pobřežích (2) pobřeží (19) ]. Nalezen 21 verš.
Numeri 34:6...hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží bude vaše západní hranice. Vaše severní hranice...
Deuteronomium 1:7... na horách, v podhůří, v Negevu i na mořském pobřeží. Vejděte do celé kanaánské země i do Libanonu po...
Jozue 9:1...břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před Libanonem - král chetejský,...
Jozue 15:12... Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich...
Jozue 15:47...vesnicemi a osadami k Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře. Na horách: Šamir, Jatir, Socho...
Soudců 5:17...- proč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých přístavů hoví si. Zabulon je lid, jenž...
1. Královská 9:26...chrámu. Král Šalomoun v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží Rudého moře v edomské zemi vybudoval loďstvo....
2. Letopisů 8:17...vypravil do Ecjon-geberu a Eilatu na mořském pobřeží v edomské zemi. Chíram mu po svých zkušených...
Izaiáš 20:6...a zoufalí. V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a...
Izaiáš 23:2...kyperské poznali, jak to je. Zmlkněte, obyvatelé pobřeží, vy, kupci sidonští, kteří jste z námořnictví...
Izaiáš 23:6...nad Týrem. Uprchněte někam za moře, obyvatelé pobřeží, kvílejte! Tohle že je to vaše město hýření, jež ...
Izaiáš 24:15...Hospodina, Boha Izraelova, zní na mořských pobřežích. Slyšíme chvalozpěv z nejzazších krajů: "Sláva...
Jeremiáš 47:7...Poslal jej proti Aškelonu, namířil jej proti pobřeží!" Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o...
Ezechiel 25:16... Vyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky obyvatel pobřeží. Strašlivě se na nich pomstím, je potrestám ve...
Ezechiel 26:15... Tak praví Panovník Hospodin: Týre, celé pobřeží se bude třást rachotem tvého pádu a sténáním tvých...
Ezechiel 26:18...hrůzu všude v okolí. Teď se však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku, děs jímá mořské ostrovy - ...
Ezechiel 27:35...patřili, klesli do hlubin. Všichni obyvatelé pobřeží jsou z tebe zděšeni, jejich králové se chvějí...
Ezechiel 39:6...i proti Magogovi a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že jsem Hospodin. Uprostřed...
Skutky 27:2...jsme na adramyttskou loď, která měla plout podél pobřeží Asie, a vypluli jsme. Byl s námi také Makedonec...
Skutky 27:5...jsme kvůli protivětru obeplout Kypr. Míjeli jsme pobřeží Kilikie a Pamfylie do přistání v lykijské Myře....
Skutky 27:8...Krétu podél Salmony. Po obtížné plavbě kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy poblíž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |