Pobíjet

Hledám varianty 'pobíjet' [ pobíjí (1) pobíjet (4) pobíjeli (11) pobíjel (6) pobíjejte (1) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 32:27... Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové...
Jozue 7:5...je od brány k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda...
Jozue 8:22...vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strany, nezůstal, kdo by...
Jozue 10:10...pronásledoval směrem k bet-choronskému svahupobíjel je k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem...
Jozue 11:8... Hospodin je vydal Izraeli do rukou, takže je pobíjeli a pronásledovali k Velkému Sidonu, k...
Soudců 20:31...se od města a jako dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a na silnicích do Bet-elu...
Soudců 20:39...v bitvě otočí." Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet (padlo asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě,...
Soudců 20:42... ale bojovníci z města je dostihli, a tak je pobíjeli z obou stran. Obklíčili Benjamínce a neúnavně je...
1. Samuel 7:11...muži vyrazili z Micpy, pustili se za Filištínypobíjeli je pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen,...
1. Samuel 11:11...poslední hlídky nad ránem vpadli do táborapobíjeli Amonce do poledne. Nějací zbyli, ale ti se...
1. Samuel 14:20...a hle - oni se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli meči! Ti Hebrejové, kteří předtím byli s Filištíny...
1. Samuel 14:31...by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli...
1. Samuel 15:7...od Amalekovců odstěhovali. Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru před egyptskou...
1. Samuel 30:17...zemi pobrali takovou spoustu kořisti. David je pobíjel od ranního šera do večera druhého dne a nikdo z...
2. Samuel 23:10...boji, a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstalpobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč....
2. Samuel 24:17...Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece jsem zhřešil, to...
2. Královská 6:22...je vlastním mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, se najedí a napijí a pak...
Pláč 2:21...pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bilpobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi svolal...
Pláč 3:43...přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnalpobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka, nepřístupný...
Ezechiel 9:7...mrtvolami. Jděte!" A tak vyšli do městapobíjeli. Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl jsem na...
Ezechiel 9:8...Jděte!" A tak vyšli do města a pobíjeli. Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach...
Daniel 2:14... Když Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil moudře a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |