Požehnat

Hledám varianty 'požehnat' [ požehnejte (1) požehnej (7) požehnat (3) požehnáš (1) požehnány (1) požehnáno (2) požehnáni (2) požehnána (4) požehnán (44) požehnám (14) požehnali (2) požehnal (75) požehná (21) ]. Nalezeno 167 veršù.
Genesis 1:22...ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v...
Genesis 1:28...jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem,...
Genesis 2:3...od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho...
Genesis 5:2...podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženupožehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam...
Genesis 9:1...ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z...
Genesis 9:26...své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán...
Genesis 12:2... kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národpožehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním....
Genesis 12:3...ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnánímPožehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí,...
Genesis 14:19...knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a vínopožehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího...
Genesis 14:20...od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i zeměPožehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do...
Genesis 17:16... Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára, KněžnaPožehnám ji a dám ti z syna. Požehnám ji a budou z ...
Genesis 17:20...símě. Vyslyšel jsem i ohledně Izmaele. Hlepožehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a...
Genesis 22:17...jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na...
Genesis 24:1... stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve...
Genesis 24:27...padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého...
Genesis 24:35...služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skot, stříbro a...
Genesis 24:60...služebníkem a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců!...
Genesis 25:11...i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého,...
Genesis 26:3...určím. Pobývej v této zemi a budu s teboupožehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto...
Genesis 26:12...téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc,...
Genesis 26:24...otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebouPožehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému...
Genesis 27:4...a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák...
Genesis 27:7...zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych pojedlpožehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy,...
Genesis 27:10...přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl:...
Genesis 27:19...se a jez z mého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak...
Genesis 27:23...měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano...
Genesis 27:25...se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl; přinesl mu také...
Genesis 27:27...ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž...
Genesis 27:29...matky tvé. jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák Jákobovi...
Genesis 27:30... kdo ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka,...
Genesis 27:31...a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" "...
Genesis 27:33...Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedlPožehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel...
Genesis 27:34...křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl:...
Genesis 27:38...Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také, otče!" A Ezau se...
Genesis 28:1...bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákobapožehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských...
Genesis 28:3...dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem...
Genesis 28:6...Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal...
Genesis 30:27...se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš...
Genesis 30:30...rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní...
Genesis 32:1...ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcerypožehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob...
Genesis 32:30...On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží...
Genesis 35:9...na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůhpožehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno...
Genesis 39:5...co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem,...
Genesis 47:7... Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti...
Genesis 47:10...putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu...
Genesis 48:3...Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemipožehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a...
Genesis 48:9..." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči byly zesláblé stářím, takže...
Genesis 48:15... ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham...
Genesis 48:16... Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť jméno díky nim dál zní,...
Genesis 48:20...vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh,...
Genesis 49:25...Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná požehnáním nebes nahoře, požehnáním propasti...
Exodus 12:32...brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili...
Exodus 18:10...vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů,...
Exodus 20:11...nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku...
Exodus 20:24...kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdupožehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z...
Exodus 23:25...kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu...
Exodus 39:43...přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin promluvil k...
Numeri 6:27...pronášet jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku,...
Numeri 22:6...zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je prokletý."...
Numeri 24:9...lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!"...
Deuteronomium 7:13... Bude milovat, bude ti žehnat a rozmnoží Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí,...
Deuteronomium 12:7...díla svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůhpožehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak,...
Deuteronomium 14:24...desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůhpožehnal, můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a...
Deuteronomium 14:29...a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok...
Deuteronomium 15:4...nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za dědictví, abys ji obsadil...
Deuteronomium 15:6...která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům,...
Deuteronomium 15:10...si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A...
Deuteronomium 15:14...se s ním o vše, čím ti Hospodin, tvůj Bůhpožehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem,...
Deuteronomium 15:18...více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze...
Deuteronomium 16:10...možnosti, podle toho, jak ti Hospodin, tvůj Bůhpožehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za...
Deuteronomium 16:15...si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to...
Deuteronomium 16:17...přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin,...
Deuteronomium 23:21...půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš...
Deuteronomium 24:19... sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůhpožehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat...
Deuteronomium 26:15...tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak...
Deuteronomium 28:8...cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku;...
Deuteronomium 28:12...- nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý časpožehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým...
Deuteronomium 30:9...udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu...
Deuteronomium 33:11...tebe budou klást, zápaly přinášet ti na oltářPožehnej, Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení...
Deuteronomium 33:20... z pokladů v písku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil jako...
Deuteronomium 33:24...stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíben, své nohy ...
Jozue 14:13...řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovupožehnal a dal mu do dědictví Hebron. Proto Hebron ...
Jozue 22:6...svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů. Polovině kmene...
Jozue 22:7...břehu Jordánu. Když je Jozue posílal domůpožehnal jim a řekl: "Vraťte se domů s velikým bohatstvím,...
Růt 2:19...se tchyně, "kde jsi to pracovala? je požehnán, kdo se ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže...
Růt 4:14...počala a porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který ode dneška nenechá bez...
1. Samuel 9:13...jíst, dokud nepřijde, protože on obětní hod požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídla. Když...
1. Samuel 25:32...si na svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal...
1. Samuel 25:33... Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes dnes...
1. Samuel 25:39... Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti Nábalovým...
2. Samuel 2:5..." poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto...
2. Samuel 6:11...v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dům. Králi Davidovi pak...
2. Samuel 6:12...pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David tedy...
2. Samuel 6:18...dokončil obětování zápalných a pokojných obětípožehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také...
2. Samuel 6:20... každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala...
2. Samuel 7:29...a tvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky...
2. Samuel 13:25..." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr...
2. Samuel 18:28...krále a poklonil se mu k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří...
2. Samuel 19:40...svými lidmi překročil Jordán. Políbil Barzilajepožehnal mu a on se vrátil domů. Král pak pokračoval do...
2. Samuel 22:47...ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi dopřává...
1. Královská 1:48...tvůj.' Nato se král na loži poklonil a řekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma...
1. Královská 5:21... byl velmi potěšen a prohlásil: " je dnes požehnán Hospodin, který dal Davidovi moudrého syna, aby...
1. Královská 8:14...bys bydlel navěky!" Potom se král otočilpožehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán...
1. Královská 8:15...požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy...
1. Královská 8:55...vztaženýma k nebi, postavil se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin...
1. Královská 8:56...hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál...
1. Královská 10:9...stojí před tebou a naslouchají tvé moudrostiPožehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si oblíbil a...
1. Letopisů 4:10..." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla se mnou...
1. Letopisů 13:14...Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl. Chíram, král...
1. Letopisů 16:2...dokončil obětování zápalných a pokojných obětípožehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil také všechny...
1. Letopisů 16:36... oslavíme, tvou chválou se chlubíme!" je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků na věky! A...
1. Letopisů 16:43... každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém...
1. Letopisů 17:27...zaslíbil toto dobrodiní. Zalíbilo se ti požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky...
1. Letopisů 26:5... sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.) Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří...
2. Letopisů 2:11...dal krále, jako jsi ty." Dopis dále pokračoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který učinil nebesa i...
2. Letopisů 6:3...bys bydlel navěky!" Potom se král otočilpožehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán...
2. Letopisů 6:4...požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, jenž vlastními ústy...
2. Letopisů 9:8...stojí před tebou a naslouchají tvé moudrostiPožehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si oblíbil a...
2. Letopisů 30:27... Kněží a levité nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla nebe,...
2. Letopisů 31:10...jídla do sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin požehnal svému lidu tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš...
Ezdráš 7:27...vyhnanstvím, propadnutím majetku nebo žalářemPožehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na...
Job 1:21...zas navrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. je požehnáno jméno Hospodin!" V tom ve všem Job nezhřešil a...
Job 42:12...zlatou náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000...
Žalmy 18:47...ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh dopřává...
Žalmy 28:6...je rozboří a nikdy více nebude je budovatPožehnán buď Hospodin, že vyslyšel prosby! Hospodin je...
Žalmy 28:9...jistou záchranou. Zachraň, Hospodine, svůj lidpožehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je navěky!...
Žalmy 31:22...je v bezpečí svého stanu před hádavými jazykyPožehnán buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně projevil,...
Žalmy 41:14... do své přítomnosti stavíš navěky. je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky! Amen!...
Žalmy 66:20...vyslyšel a popřál sluch modlitbě! Bůh je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal! ...
Žalmy 67:2... Na strunné nástroje. Smiluj se nad námi, Božepožehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla je tvá...
Žalmy 67:7...svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj!...
Žalmy 67:8...- Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka...
Žalmy 68:20...se bouří, že by měl Hospodin Bůh u nás přebývatPožehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh...
Žalmy 68:36...Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm...
Žalmy 72:17...jak slunce jeho věhlas vydrží! jsou v něm požehnány všechny národy, za blaženého jej prohlásí! ...
Žalmy 72:18...národy, za blaženého jej prohlásí! je požehnán Hospodin Bůh, Bůh izraelský, ten, který jediný...
Žalmy 89:53...se rouhali a jeho šlépějím! Hospodin je požehnán navěky! Amen! Amen! Modlitba Božího muže Mojžíše....
Žalmy 106:48... oslavíme, tvou chválou se chlubíme! je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky! ...
Žalmy 112:2...velmi oblíbil! Hrdinové země budou jeho potomcipožehnáno bude pokolení poctivých. V jeho domě je vzácné...
Žalmy 115:12...štít je takových! Vzpomene si na nás Hospodinpožehnání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu...
Žalmy 115:13...Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovupožehná těm, kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým!...
Žalmy 124:6...by nás byly pohltily vody v onom vzedmutíPožehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům...
Žalmy 132:15...věky, zde budu přebývat, jak toužil jsem! Štědře požehnám jeho zásoby, jeho chudé chlebem nasytím, jeho...
Žalmy 144:1...znič - vždyť jsem tvůj služebník! Žalm DavidůvPožehnán buď Hospodin, skála ! On učí ruce bojovat, ...
Přísloví 3:33...stíhá dům darebáka, obydlí spravedlivých ale požehná. Pro posměvače Hospodin posměch, pokorným ale...
Izaiáš 19:25...uprostřed světa, jemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou...
Izaiáš 51:2...rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jedinýpožehnal jsem ho však a rozmnožil. Ano, Hospodin potěší...
Jeremiáš 20:14...byl narozen! Den, kdy matka rodila, není požehnán! je zlořečený ten, kdo mému otci oznámil:...
Jeremiáš 31:23...v judské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodin, příbytku spravedlnosti, horo...
Daniel 3:28...ani cítit ohněm. Nabukadnezar tehdy prohlásil: "Požehnán buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž...
Ageus 2:19...ani oliva ještě nerodí? Ode dneška vám požehnám." Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce dostal Ageus...
Matouš 14:19...vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebipožehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci...
Matouš 26:26...mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chlébpožehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte;...
Marek 6:41...vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebipožehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim...
Marek 8:7...zástupu. Měli také pár malých rybek. Ježíš je požehnal a řekl, předkládají i je. A tak se najedli do...
Marek 14:22...se vůbec nenarodil." Když jedli, vzal chlébpožehnal, lámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je ...
Lukáš 1:68...byl naplněn Duchem svatým a prorokoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a...
Lukáš 2:34...naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k...
Lukáš 9:16...vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebipožehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je...
Lukáš 24:30...s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chlébpožehnal, lámal a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a...
Lukáš 24:50...je odvedl k Betanii. Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak...
2. Korintským 1:3...od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše KristaPožehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec...
Efeským 1:3...od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše KristaPožehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který...
Židům 6:14... a tak přísahal sám při sobě: "Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně rozmnožím." Abraham pak díky...
Židům 11:20...ho také (obrazně řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou...
Židům 11:21...ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a "poklonil se, opřen o...
1. Petr 1:3...krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokojPožehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |