Požehnal

Hledám pøesnì 'požehnal'. Nalezeno 75 veršù. Další varianty: požehnejte (1) požehnej (7) požehnat (3) požehnáš (1) požehnány (1) požehnáno (2) požehnáni (2) požehnána (4) požehnán (44) požehnám (14) požehnali (2) požehnal (75) požehná (21)
Genesis 1:22...ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v...
Genesis 1:28...jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem,...
Genesis 2:3...od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho...
Genesis 5:2...podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženupožehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam...
Genesis 9:1...ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z...
Genesis 14:19...knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a vínopožehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího...
Genesis 24:1... stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve...
Genesis 24:35...služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skot, stříbro a...
Genesis 25:11...i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého,...
Genesis 26:12...téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc,...
Genesis 27:4...a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák...
Genesis 27:7...zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych pojedlpožehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy,...
Genesis 27:10...přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl:...
Genesis 27:19...se a jez z mého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak...
Genesis 27:23...měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano...
Genesis 27:25...se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl; přinesl mu také...
Genesis 27:27...ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž...
Genesis 27:30... kdo ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka,...
Genesis 27:31...a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" "...
Genesis 27:33...Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedlPožehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel...
Genesis 28:1...bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákobapožehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských...
Genesis 28:6...Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal...
Genesis 30:27...se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš...
Genesis 30:30...rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní...
Genesis 32:1...ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcerypožehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob...
Genesis 32:30...On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží...
Genesis 35:9...na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůhpožehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno...
Genesis 39:5...co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem,...
Genesis 47:7... Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti...
Genesis 47:10...putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu...
Genesis 48:3...Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemipožehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a...
Genesis 48:15... ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham...
Genesis 48:20...vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh,...
Exodus 20:11...nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku...
Exodus 39:43...přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin promluvil k...
Deuteronomium 12:7...díla svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůhpožehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak,...
Deuteronomium 14:24...desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůhpožehnal, můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a...
Deuteronomium 15:14...se s ním o vše, čím ti Hospodin, tvůj Bůhpožehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem,...
Deuteronomium 16:10...možnosti, podle toho, jak ti Hospodin, tvůj Bůhpožehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za...
Deuteronomium 16:15...si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to...
Deuteronomium 16:17...přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin,...
Deuteronomium 24:19... sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůhpožehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat...
Deuteronomium 28:12...- nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý časpožehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým...
Jozue 14:13...řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovupožehnal a dal mu do dědictví Hebron. Proto Hebron ...
Jozue 22:6...svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů. Polovině kmene...
Jozue 22:7...břehu Jordánu. Když je Jozue posílal domůpožehnal jim a řekl: "Vraťte se domů s velikým bohatstvím,...
2. Samuel 6:11...v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dům. Králi Davidovi pak...
2. Samuel 6:12...pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David tedy...
2. Samuel 6:18...dokončil obětování zápalných a pokojných obětípožehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také...
2. Samuel 6:20... každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala...
2. Samuel 13:25..." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr...
2. Samuel 19:40...svými lidmi překročil Jordán. Políbil Barzilajepožehnal mu a on se vrátil domů. Král pak pokračoval do...
1. Královská 8:14...bys bydlel navěky!" Potom se král otočilpožehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán...
1. Královská 8:55...vztaženýma k nebi, postavil se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin...
1. Letopisů 4:10..." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla se mnou...
1. Letopisů 13:14...Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl. Chíram, král...
1. Letopisů 16:2...dokončil obětování zápalných a pokojných obětípožehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil také všechny...
1. Letopisů 16:43... každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém...
1. Letopisů 26:5... sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.) Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří...
2. Letopisů 6:3...bys bydlel navěky!" Potom se král otočilpožehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán...
2. Letopisů 31:10...jídla do sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin požehnal svému lidu tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš...
Job 42:12...zlatou náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000...
Izaiáš 51:2...rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jedinýpožehnal jsem ho však a rozmnožil. Ano, Hospodin potěší...
Matouš 14:19...vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebipožehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci...
Matouš 26:26...mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chlébpožehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte;...
Marek 6:41...vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebipožehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim...
Marek 8:7...zástupu. Měli také pár malých rybek. Ježíš je požehnal a řekl, předkládají i je. A tak se najedli do...
Marek 14:22...se vůbec nenarodil." Když jedli, vzal chlébpožehnal, lámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je ...
Lukáš 2:34...naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k...
Lukáš 9:16...vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebipožehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je...
Lukáš 24:30...s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chlébpožehnal, lámal a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a...
Lukáš 24:50...je odvedl k Betanii. Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak...
Efeským 1:3...od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše KristaPožehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který...
Židům 11:20...ho také (obrazně řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou...
Židům 11:21...ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a "poklonil se, opřen o...

Slova obsahující požehnal: požehnal (75) požehnali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |